รายชื่อผู้ฝึกสอน

No. English Name ชื่อภาษาไทย ตำแหน่ง ที่ฝึกอบรม วันหมดอายุ
1 Mr. Satawat Suebsingkhan นาย ศตวรรษ สืบสิงห์คาร ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Roller Ski โรงแรมพีลูดส์โฮเทล (PRELUDE HOTEL) ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 29 Nov 2021
2 Miss Parusara Songains นางสาว ปรุสรา ส่งอินทร์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Roller Ski โรงแรมพีลูดส์โฮเทล (PRELUDE HOTEL) ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 29 Nov 2021
3 Mr. Piya Thipkeson นาย ปิยะ ทิพย์เกษร ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Roller Ski โรงแรมพีลูดส์โฮเทล (PRELUDE HOTEL) ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 29 Nov 2021
4 Mr. Thirawiwat Chatthitimetee นาย ธีรวิวัชร์ ฉัตรฐิติเมธี ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Roller Ski โรงแรมพีลูดส์โฮเทล (PRELUDE HOTEL) ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 29 Nov 2021
5 Mr. Ronayut Jirangnimitsakul นาย รณยุทธ จิรังนิมิตสกุล ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Roller Ski โรงแรมพีลูดส์โฮเทล (PRELUDE HOTEL) ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 29 Nov 2021
6 Mr. Somchai Anantapun นาย สมชาย อนันตพันธุ์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Roller Ski โรงแรมซิตี้บีชรีสอร์ท (City Beach Resort) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 28 Nov 2020
7 Miss Panomwan Panyameesrikun นางสาว พนมวัลย์ ปัญญามีศรีกุล ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Roller Ski โรงแรมซิตี้บีชรีสอร์ท (City Beach Resort) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 28 Nov 2020
8 Miss Supanit Panprakhon นางสาว ศุภนิจ ปานประโคน ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Roller Ski โรงแรมซิตี้บีชรีสอร์ท (City Beach Resort) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 28 Nov 2020
9 Mr. Boonlert Manomai นาย บุญเลิศ มะโนมัย ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Roller Ski โรงแรมซิตี้บีชรีสอร์ท (City Beach Resort) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 28 Nov 2020
10 Mr. Arwut Nusiri นาย อาวุธ หนูศิริ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Roller Ski ห้อง ประชุม วิทยาลัยวิทย์ศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 27 Aug 2020
11 Mr. Isarakorn Winaiwat นาย อิศรากรณ์ วินัยวัฒน์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Fallscreek, Australia #1 15 Aug 2020
12 Mr. Supachai Kiatsakunthong นาย สุภชัย เกียรติสกุลทอง ผู้ฝึกสอน ระดับ 2 Ski Alpine Furano, Japan #8 17 Jan 2023
13 Miss Nerissa Siriwan นางสาว นริษา ศิริวรรณ ผู้ฝึกสอน ระดับ 2 Ski Alpine Furano, Japan #8 17 Jan 2023
14 Miss Nerissa Siriwan นางสาว นริษา ศิริวรรณ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
15 Mr. Tanawat Jedjumlong นาย ธนวัฒน์ เจตน์จำลอง ผู้ฝึกสอน ระดับ 2 Ski Alpine Furano, Japan #8 17 Jan 2023
16 Mr. Kitkajohn Yantapanit นาย กิตขจร ยันตร์พาณิชย์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 2 Ski Alpine Furano, Japan #8 17 Jan 2023
17 Miss Titirat Tansathit นางสาว ธิติรัตน์ ตัณสถิตย์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 2 Ski Alpine Furano, Japan #8 17 Jan 2023
18 Mr. Teerawut Intaramongkol นาย ธีระวุฒิ อินทรมงคล ผู้ฝึกสอน ระดับ 2 Ski Alpine Furano, Japan #8 17 Jan 2023
19 Mr. Danai Treeratwattana นาย ดนัย ตรีรัตน์วัฒนา ผู้ฝึกสอน ระดับ 2 Ski Alpine Furano, Japan #8 17 Jan 2023
20 Miss Tatcha Ayana นางสาว ฑัชฌา อายานะ ผู้ฝึกสอน ระดับ 2 Ski Alpine Furano, Japan #8 17 Jan 2023
21 Ms. Nuengruthai Chusaksakulwiboon น.ส. หนึ่งฤทัย ชูศักดิ์สกุลวิบูล ผู้ฝึกสอน ระดับ 2 Ski Alpine Furano, Japan #8 17 Jan 2023
22 Miss Tatcha Ayana นางสาว ฑัชฌา อายานะ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
23 Mr. Toranat Aphipakkarranai นาย ธรณัส อภิภัครนัย ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
24 Mr. Ekapop Sittipagapol นาย เอกภพ สิทธิผกาผล ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
25 Mr. Poom Khorchitmate นาย ภูมิ ขอจิตต์เมตต์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
26 Miss Suttiluk Chitpedakorn นางสาว สุทธิลักษณ์ จิตปรีดากร ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
27 Mr. Narawin Anguramahasuk นาย นราวิน อังกูรมหาสุข ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
28 Mr. Narongchai Siriraporn นาย ณรงค์ชัย ศิริระพร ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
29 Mr. Wiwat Siriraporn นาย วิวัฒน์ ศิริระพร ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
30 Mr. Akkhrawin Na Lampang นาย อัครวินท์ ณ ลำปาง ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
31 Mr. Supachai Kiatsakunthong นาย สุภชัย เกียรติสกุลทอง ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Mt.Buller, Australia #7 01 Sep 2022
32 Mr. Tanawat Jedjumlong นาย ธนวัฒน์ เจตน์จำลอง ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
33 Mr. Harin Tantongsirisak นาย หะริน ตั้งทรงศิริศักดิ์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
34 Mr. Siwarat Kongthon นาย ศิวะรัช คงทน ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
35 Mr. Theerapong Khankasikum นาย ธีรพงษ์ ขันกสิกรรม ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
36 Mr. Danai Treeratwattana นาย ดนัย ตรีรัตน์วัฒนา ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
37 Mr. Teerawut Intaramongkol นาย ธีระวุฒิ อินทรมงคล ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
38 Miss Titirat Tansathit นางสาว ธิติรัตน์ ตัณสถิตย์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
39 Mr. Kitkajohn Yantapanit นาย กิตขจร ยันตร์พาณิชย์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
40 Miss Atcha Lamlertpanya นางสาว อัชฌา ล้ำเลิศปัญญา ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
41 Mr. Chaiyapong Kreangkraikrissada นาย ชัยพงศ์ เกรียงไกรกฤษฏา ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Kiroro, Japan #2 01 Mar 2021
42 Mr. Rittchai Chatchawachot นาย ฤทธิชัย ฉัตรชะวะโชติ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Kiroro, Japan #2 01 Mar 2021
43 Miss Ratchanee Bhakdibanijabongse นางสาว รัชนี ภักดีพาณิชพงศ์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Mt.Buller, Australia #3 30 Aug 2021
44 Mr. Sattawat Tosomran นาย ศตวรรษ โตสำราญ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Mt.Buller, Australia #3 30 Aug 2021
45 Mr. Chavarong Limsukon นาย ชวรงค์ ลิ้มสุคนธ์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Mt.Buller, Australia #3 30 Aug 2021
46 Mrs Nongnipa Suthisamphat นาง นงนิภา สุทธิสัมพัทน์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #2 01 Mar 2021
47 Mr. Kittiphat Suthisamphat นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #2 01 Mar 2021
48 Mr. Nophadol Prayadrat นาย นพดล ประหยัดรัตน์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Fallscreek, Australia #1 15 Aug 2020
49 Mr. Kritchanarnut Pacharanamsathians นาย กฤตชณาณัฐท์ พชรนามเสถียร ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Fallscreek, Australia #1 15 Aug 2020
50 Ms. Thippawan Poorayub นางสาว ทิพวรรณ ภู่ระยับ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
51 Mr. Teeranont Lamlertpanya นาย ธีรนนท์ ล้ำเลิศปัญญา ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Mt.Buller, Australia #3 30 Aug 2021
52 Mr. Phuwadol Samphaongoen นาย ภูวดล สำเภาเงิน ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #2 01 Mar 2021
53 Mr. Pete Karoonkornsakul นาย พิชญ์ การุณกรสกุล ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #2 01 Mar 2021
54 Mr. Saroj Suvanasuthi นาย สาโรช สุวรรณสุทธิ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #2 01 Mar 2021
55 Miss Sorrathon Pirunrat นางสาว สรธร พิรุณรัตน์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Mt.Buller, Australia #7 01 Sep 2022
56 Mr. Phakhin Lekuthai นาย ภคิน เล็กอุทัย ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Mt.Buller, Australia #7 01 Sep 2022
57 Mr. Saipun Kaewjuntuk นาย สายพันธุ์ แก้วจันทึก ผู้ฝึกสอน ระดับ 2 Ski Alpine Mt.Buller, Australia #3 30 Aug 2021
58 Mr. Jitisak Nitiphisanon นาย จิติศักดิ์ นิติพิสานนท์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 2 Ski Alpine Mt.Buller, Australia #3 30 Aug 2021
59 Mr. Jitisak Nitiphisanon นาย จิติศักดิ์ นิติพิสานนท์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Mt.Buller, Australia #3 30 Aug 2021
60 Mr. Chaiyos Chirametakorn นาย ไชยยศ จิรเมธากร ผู้ฝึกสอน ระดับ 2 Ski Alpine Mt.Buller, Australia #3 30 Aug 2021
61 Mr. Chaiyos Chirametakorn นาย ไชยยศ จิรเมธากร ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #2 01 Mar 2021
62 Mr Sueb Tarasiri นาย สืบ ธาราสิริ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #2 01 Mar 2021
63 Mr. Thummasak Vibulsunti นาย ธรรมศักดิ์ วิบูลสันติ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Kiroro, Japan #2 01 Mar 2021
64 Mr. Boonchan Chanloung นาย บุญจันทร์ จันเหลือง ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Gressoney, Italy #5 13 Jan 2021
65 Mr. Ting Angkasith นาย ติง อังคสิทธิ์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 2 Ski Alpine Shiga Kogen, Japan #6 26 Jan 2022
66 Mr. Ting Angkasith นาย ติง อังคสิทธิ์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #2 01 Mar 2021
67 Mr. Nattaphon Othanawathakij นาย ณัฐพนธ์ โอทนาวาทกิจ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Fallscreek, Australia #1 15 Aug 2020
68 Ms. Nuengruthai Chusaksakulwiboon น.ส. หนึ่งฤทัย ชูศักดิ์สกุลวิบูล ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Fallscreek, Australia #1 15 Aug 2020
69 Miss Atcha Lamlertpanya นางสาว อัชฌา ล้ำเลิศปัญญา ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Fallscreek, Australia #1 15 Aug 2020
70 Mr. Ayutthaya Aneklit นาย อยุธยา เอนกฤทธิ์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Kiroro, Japan #2 01 Mar 2021
71 Mr. Jitisak Nitiphisanon นาย จิติศักดิ์ นิติพิสานนท์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Fallscreek, Australia #1 15 Aug 2020
72 Miss Supiya Ngamhui น.ส. สุปิยา งามฮุย ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Fallscreek, Australia #1 15 Aug 2020
73 Mr. Saipun Kaewjuntuk นาย สายพันธุ์ แก้วจันทึก ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Fallscreek, Australia #1 15 Aug 2020