รายชื่อผู้ฝึกสอน

No. English Name ชื่อภาษาไทย ตำแหน่ง ที่ฝึกอบรม วันหมดอายุ
1 Mr. Arwut Nusiri นาย อาวุธ หนูศิริ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Roller Ski ห้อง ประชุม วิทยาลัยวิทย์ศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 27 Aug 2020
2 Mr. Isarakorn Winaiwat นาย อิศรากรณ์ วินัยวัฒน์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Fallscreek, Australia #1 15 Aug 2020
3 Mr. Supachai Kiatsakunthong นาย สุภชัย เกียรติสกุลทอง ผู้ฝึกสอน ระดับ 2 Ski Alpine Furano, Japan #8 17 Jan 2023
4 Miss Nerissa Siriwan นางสาว นริษา ศิริวรรณ ผู้ฝึกสอน ระดับ 2 Ski Alpine Furano, Japan #8 17 Jan 2023
5 Miss Nerissa Siriwan นางสาว นริษา ศิริวรรณ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
6 Mr. Tanawat Jedjumlong นาย ธนวัฒน์ เจตน์จำลอง ผู้ฝึกสอน ระดับ 2 Ski Alpine Furano, Japan #8 17 Jan 2023
7 Mr. Kitkajohn Yantapanit นาย กิตขจร ยันตร์พาณิชย์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 2 Ski Alpine Furano, Japan #8 17 Jan 2023
8 Miss Titirat Tansathit นางสาว ธิติรัตน์ ตัณสถิตย์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 2 Ski Alpine Furano, Japan #8 17 Jan 2023
9 Mr. Teerawut Intaramongkol นาย ธีระวุฒิ อินทรมงคล ผู้ฝึกสอน ระดับ 2 Ski Alpine Furano, Japan #8 17 Jan 2023
10 Mr. Danai Treeratwattana นาย ดนัย ตรีรัตน์วัฒนา ผู้ฝึกสอน ระดับ 2 Ski Alpine Furano, Japan #8 17 Jan 2023
11 Miss Tatcha Ayana นางสาว ฑัชฌา อายานะ ผู้ฝึกสอน ระดับ 2 Ski Alpine Furano, Japan #8 17 Jan 2023
12 Ms. Nuengruthai Chusaksakulwiboon น.ส. หนึ่งฤทัย ชูศักดิ์สกุลวิบูล ผู้ฝึกสอน ระดับ 2 Ski Alpine Furano, Japan #8 17 Jan 2023
13 Miss Tatcha Ayana นางสาว ฑัชฌา อายานะ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
14 Mr. Toranat Aphipakkarranai นาย ธรณัส อภิภัครนัย ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
15 Mr. Ekapop Sittipagapol นาย เอกภพ สิทธิผกาผล ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
16 Mr. Poom Khorchitmate นาย ภูมิ ขอจิตต์เมตต์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
17 Miss Suttiluk Chitpedakorn นางสาว สุทธิลักษณ์ จิตปรีดากร ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
18 Mr. Narawin Anguramahasuk นาย นราวิน อังกูรมหาสุข ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
19 Mr. Narongchai Siriraporn นาย ณรงค์ชัย ศิริระพร ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
20 Mr. Wiwat Siriraporn นาย วิวัฒน์ ศิริระพร ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
21 Mr. Akkhrawin Na Lampang นาย อัครวินท์ ณ ลำปาง ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
22 Mr. Supachai Kiatsakunthong นาย สุภชัย เกียรติสกุลทอง ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Mt.Buller, Australia #7 01 Sep 2022
23 Mr. Tanawat Jedjumlong นาย ธนวัฒน์ เจตน์จำลอง ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
24 Mr. Harin Tantongsirisak นาย หะริน ตั้งทรงศิริศักดิ์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
25 Mr. Siwarat Kongthon นาย ศิวะรัช คงทน ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
26 Mr. Theerapong Khankasikum นาย ธีรพงษ์ ขันกสิกรรม ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
27 Mr. Danai Treeratwattana นาย ดนัย ตรีรัตน์วัฒนา ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
28 Mr. Teerawut Intaramongkol นาย ธีระวุฒิ อินทรมงคล ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
29 Miss Titirat Tansathit นางสาว ธิติรัตน์ ตัณสถิตย์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
30 Mr. Kitkajohn Yantapanit นาย กิตขจร ยันตร์พาณิชย์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
31 Miss Atcha Lamlertpanya นางสาว อัชฌา ล้ำเลิศปัญญา ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
32 Mr. Chaiyapong Kreangkraikrissada นาย ชัยพงศ์ เกรียงไกรกฤษฏา ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Kiroro, Japan #2 01 Mar 2021
33 Mr. Rittchai Chatchawachot นาย ฤทธิชัย ฉัตรชะวะโชติ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Kiroro, Japan #2 01 Mar 2021
34 Miss Ratchanee Bhakdibanijabongse นางสาว รัชนี ภักดีพาณิชพงศ์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Mt.Buller, Australia #3 30 Aug 2021
35 Mr. Sattawat Tosomran นาย ศตวรรษ โตสำราญ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Mt.Buller, Australia #3 30 Aug 2021
36 Mr. Chavarong Limsukon นาย ชวรงค์ ลิ้มสุคนธ์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Mt.Buller, Australia #3 30 Aug 2021
37 Mrs Nongnipa Suthisamphat นาง นงนิภา สุทธิสัมพัทน์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #2 01 Mar 2021
38 Mr. Kittiphat Suthisamphat นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #2 01 Mar 2021
39 Mr. Nophadol Prayadrat นาย นพดล ประหยัดรัตน์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Fallscreek, Australia #1 15 Aug 2020
40 Mr. Kritchanarnut Pacharanamsathians นาย กฤตชณาณัฐท์ พชรนามเสถียร ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Fallscreek, Australia #1 15 Aug 2020
41 Ms. Thippawan Poorayub นางสาว ทิพวรรณ ภู่ระยับ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
42 Mr. Teeranont Lamlertpanya นาย ธีรนนท์ ล้ำเลิศปัญญา ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Mt.Buller, Australia #3 30 Aug 2021
43 Mr. Phuwadol Samphaongoen นาย ภูวดล สำเภาเงิน ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #2 01 Mar 2021
44 Mr. Pete Karoonkornsakul นาย พิชญ์ การุณกรสกุล ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #2 01 Mar 2021
45 Mr. Saroj Suvanasuthi นาย สาโรช สุวรรณสุทธิ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #2 01 Mar 2021
46 Miss Sorrathon Pirunrat นางสาว สรธร พิรุณรัตน์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Mt.Buller, Australia #7 01 Sep 2022
47 Mr. Phakhin Lekuthai นาย ภคิน เล็กอุทัย ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Mt.Buller, Australia #7 01 Sep 2022
48 Mr. Saipun Kaewjuntuk นาย สายพันธุ์ แก้วจันทึก ผู้ฝึกสอน ระดับ 2 Ski Alpine Mt.Buller, Australia #3 30 Aug 2021
49 Mr. Jitisak Nitiphisanon นาย จิติศักดิ์ นิติพิสานนท์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 2 Ski Alpine Mt.Buller, Australia #3 30 Aug 2021
50 Mr. Jitisak Nitiphisanon นาย จิติศักดิ์ นิติพิสานนท์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Mt.Buller, Australia #3 30 Aug 2021
51 Mr. Chaiyos Chirametakorn นาย ไชยยศ จิรเมธากร ผู้ฝึกสอน ระดับ 2 Ski Alpine Mt.Buller, Australia #3 30 Aug 2021
52 Mr. Chaiyos Chirametakorn นาย ไชยยศ จิรเมธากร ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #2 01 Mar 2021
53 Mr Sueb Tarasiri นาย สืบ ธาราสิริ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #2 01 Mar 2021
54 Mr. Thummasak Vibulsunti นาย ธรรมศักดิ์ วิบูลสันติ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Kiroro, Japan #2 01 Mar 2021
55 Mr. Boonchan Chanloung นาย บุญจันทร์ จันเหลือง ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Gressoney, Italy #5 13 Jan 2021
56 Mr. Ting Angkasith นาย ติง อังคสิทธิ์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 2 Ski Alpine Shiga Kogen, Japan #6 26 Jan 2022
57 Mr. Ting Angkasith นาย ติง อังคสิทธิ์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #2 01 Mar 2021
58 Mr. Nattaphon Othanawathakij นาย ณัฐพนธ์ โอทนาวาทกิจ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Fallscreek, Australia #1 15 Aug 2020
59 Ms. Nuengruthai Chusaksakulwiboon น.ส. หนึ่งฤทัย ชูศักดิ์สกุลวิบูล ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Fallscreek, Australia #1 15 Aug 2020
60 Miss Atcha Lamlertpanya นางสาว อัชฌา ล้ำเลิศปัญญา ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Fallscreek, Australia #1 15 Aug 2020
61 Mr. Ayutthaya Aneklit นาย อยุธยา เอนกฤทธิ์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Kiroro, Japan #2 01 Mar 2021
62 Mr. Jitisak Nitiphisanon นาย จิติศักดิ์ นิติพิสานนท์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Fallscreek, Australia #1 15 Aug 2020
63 Miss Supiya Ngamhui น.ส. สุปิยา งามฮุย ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Fallscreek, Australia #1 15 Aug 2020
64 Mr. Saipun Kaewjuntuk นาย สายพันธุ์ แก้วจันทึก ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Fallscreek, Australia #1 15 Aug 2020