โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีระดับที่ 2 ครั้งที่ 8/2563 2020-01-14 - 2023-01-17
SSAT Ski Instructor Course Level 2 #8/2020
Furano, Japan #8
รายชื่อผู้ร่วมอบรม Participation Name List

Furano, Japan #8

Ski Alpine - Instructor Level 2

Name ชื่อ Province Status
Ms. Nuengruthai Chusaksakulwiboon น.ส. หนึ่งฤทัย ชูศักดิ์สกุลวิบูล กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Miss Tatcha Ayana นางสาว ฑัชฌา อายานะ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mr. Danai Treeratwattana นาย ดนัย ตรีรัตน์วัฒนา กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mr. Teerawut Intaramongkol นาย ธีระวุฒิ อินทรมงคล เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
Miss Titirat Tansathit นางสาว ธิติรัตน์ ตัณสถิตย์ เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
Mr. Kitkajohn Yantapanit นาย กิตขจร ยันตร์พาณิชย์ เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
Mr. Tanawat Jedjumlong นาย ธนวัฒน์ เจตน์จำลอง กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Miss Nerissa Siriwan นางสาว นริษา ศิริวรรณ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mr. Supachai Kiatsakunthong นาย สุภชัย เกียรติสกุลทอง นครปฐม (ภาค 2) เสร็จสิ้น
Mr. Jitisak Nitiphisanon นาย จิติศักดิ์ นิติพิสานนท์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น