THA Points L

No. THA Point English Name ชื่อภาษาไทย ชื่อเล่น อายุ จังหวัด
1 170.898 Miss Khwanphitcha Uonpirom ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ ขวัญ 13 (2010) ชุมพร
2 176.863 Miss Natthaatcha Chatthitimetee ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี PLOYROONG 14 (2009) เชียงใหม่
3 181.198 Miss Hataikan Suksri นางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี ไอ 23 (2000) ศรีสะเกษ
4 182.468 Miss Nawaporn Promwong นางสาว นวพร พรหมวงค์ ปาล์มมี่ 20 (2003) เชียงใหม่
5 182.583 Miss Cholrujee Maneemai ด.ญ. ฌลรุจี มณีมัย ชมพู 15 (2008) กระบี่
6 184.423 Miss Parichat Bunmani นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี Oli 17 (2006) สุราษฎร์ธานี
7 184.753 Miss Chinwara Ninnaowarat ด.ญ. จิณห์วรา นิลเนาวรัตน์ ข้าวเจ้า 13 (2010) ชุมพร
8 190.928 Miss A-ranya Aimthasan นางสาว อรัญญา อิ่มทะสาร 16 (2007) ตราด
9 196.038 Miss Ketsaraporn Kamsuwan นางสาว เกษราภรณ์ คำสุวรรณ์ ติ๊กย๋อง 23 (2000) ศรีสะเกษ
10 200.695 Miss Siriwan Koedsin นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน น้ำ 18 (2005) ชุมพร
11 201.416 Miss Dasom Han Dasom Han Korea
12 202.038 Miss Chonnikan S isomphot ด.ญ. ชนนิกานต์ ศรีสมโภชน์ แอม 14 (2009) กระบี่
13 205.288 Miss Maturada kanram นางสาว มธุรดา ขานรัมย์ Da 16 (2007) บุรีรัมย์
14 205.895 Miss Euijin Lee Euijin Lee 22 (2001) Korea
15 207.213 Miss Naritsa khaokhangphlu นางสาว ณริสสา ขาวข้างพลู Oil 16 (2007) บุรีรัมย์
16 207.903 Miss Pakaporn Kussayopsuwan นางสาว ภคพร กัศยปสุวรรณ ชมพู 18 (2005) กรุงเทพฯ
17 212.024 Miss Phichayaporn Thipkesorn นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร น้ำเหนือ 16 (2007) เชียงใหม่
18 226.233 Miss Duangkamon Hitchana นางสาว ดวงกมล หีดชนา ฟาง 20 (2003) ชุมพร
19 226.738 Miss Phonchannan Pongsak นางสาว พรชนัน พงษ์ศักดิ์ ใบหม่อน 17 (2006) ระยอง
20 237.426 Miss KRITTIYA PAPATCHAISOPON ด.ญ. กฤติญา ปภัสชัยโสภณ Peachy 13 (2010) เชียงใหม่
21 238.196 Miss Phitchapha Northong นางสาว พิชชาภา หน่อทอง 16 (2007) เชียงใหม่
22 245.964 Miss Kingkan Duangjumpa ด.ญ. กิ่งกานต์ ดวงจำปา 15 (2008) ศรีสะเกษ
23 254.852 Miss Themmarin Buathong ด.ญ. เทมรินทร์ บัวทอง 12 (2011) สุราษฎร์ธานี
24 255.754 Miss Ma-sa Manee Nate ด.ญ. เมษา มณีเนตร 15 (2008) สุราษฎร์ธานี
25 261.34 Miss Natjareeya Yasamad ด.ญ. ณัจฉรียา ญาสมุทร 12 (2011) เชียงใหม่
26 264.3 Miss Suwaphat Kanchna ด.ญ. สุวภัธร์ กันชนะ Hnu na 15 (2008) สุราษฎร์ธานี
27 267.228 Miss Aim Suntanapanich นางสาว เอม สันธนะพานิช Aim 16 (2007) กรุงเทพฯ
28 267.249 Miss Jariyawadee Audomlap นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ 17 (2006) ศรีสะเกษ
29 270.806 Miss Jiraporn Parawech นางสาว จิราภรณ์ ภาระเวช 19 (2004) อุบลราชธานี
30 275.652 Miss Thikamphon Ngoeichai ด.ญ. ฑิฆัมภร เงยไชย 12 (2011) ศรีสะเกษ
31 277.712 Miss Pornpat Sopol ด.ญ. ภรภัทร โสพล 14 (2009) กระบี่
32 282.253 Miss Warunada Tapnimit ด.ญ. วฤณดา เทพนิมิตร ต้นหอม 10 (2013) ชุมพร
33 283.065 Miss Benyapa Suchada ด.ญ. เบญญาภา สุชฎา 14 (2009) กระบี่
34 284.592 Miss Suphilchaya Inrit นางสาว สุพิชญา อินฤทธิ์ ไข่มุก 16 (2007) กระบี่
35 286.027 Miss Kanyawat Limsamutchaikul ด.ญ. กัลยวรรธน์ ลิ้มสมุทรชัยกุล 15 (2008) ระยอง
36 291.859 Miss Natnari Ainthaseno ด.ญ. ณัฐนรี อินทเสโน 12 (2011) กระบี่
37 292.784 Miss Phattarawadee Promraksa ด.ญ. ภัทรวดี พรหมรักษา 10 (2013) กระบี่
38 293.187 Miss Kritsana Kenkethon นางสาว กฤษณา เกณฑ์เกตุกรณ์ 16 (2007) ชุมพร
39 297.672 Miss Nichakan Phonlakan ด.ญ. ณิชกานต์ พลการ 11 (2012) ชุมพร
40 299.634 Miss Tetharee Poloy ด.ญ. ฐิตารีย์ ปู่ลอย 15 (2008) ราชบุรี
41 304.002 Miss Artitaya Thaenain น.ส. อาทิตยา แท่นอินทร์ ฟ่าง 18 (2005) ระยอง
42 304.35 Miss Thitiwon Jirangnimitsakun ด.ญ. ฐิติวรณ์ จิรังนิมิตสกุล 11 (2012) สุราษฎร์ธานี
43 305.784 Miss Nattanicha Nongtrud นางสาว ณัฏฐณิชา หนองตรุด 16 (2007) สุราษฎร์ธานี
44 308.527 Miss Natthipawee Chatthitimetee ด.ญ. ณัฐิปวีณ์ ฉัตรฐิติเมธี 9 (2014) เชียงใหม่
45 308.542 Miss Siraphat Na.Srisuk นางสาว สิรภัทร ณ.ศรีสุข 16 (2007) สุราษฎร์ธานี
46 313.242 Miss Tanchanok Khempech ด.ญ. ธัญชนก เข็มเพชร 14 (2009) กระบี่
47 313.975 Miss Waraporn Khamkhian ด.ญ. วราภรณ์ ขำเขียน 12 (2011) สุราษฎร์ธานี
48 325.04 Miss Atitaya kaewseedam ด.ญ. อาทิตยา แก้วสีดำ 16 (2007) สงขลา
49 325.122 Miss Heidi Likhit ด.ญ. ไฮดี้ ลิขิต 15 (2008) ระยอง
50 325.38 Miss Kamolchanok Monyanont ด.ญ. กมลชนก มัณยานนท์ 10 (2013) ระยอง
51 327.999 Miss Sunita Chaiyapantho นางสาว สุนิตา ไชยพันโท 16 (2007) อุบลราชธานี
52 329.387 Miss Khotchaporn Kanthain นางสาว กชพร กันทะอินทร์ 16 (2007) เชียงใหม่
53 333.317 Miss Thanchanok Tempiam ด.ญ. ธัญชนก เต็มเปี่ยม ลูกหวาย 13 (2010) ระยอง
54 346.175 Miss Pornpat Homhualdee ด.ญ. ภรภัทร หอมหวลดี 13 (2010) กาญจนบุรี
55 347.141 Miss Katesara Somdech ด.ญ. เกศรา สมเดช 14 (2009) กาญจนบุรี
56 352.145 Miss Orawan Pimngam ด.ญ. อรวรรณ พิมพ์งาม 14 (2009) กาญจนบุรี
57 352.723 Miss Nutchanan Monyanont ด.ญ. ณัฐชานันท์ มัณยานนท์ 12 (2011) ระยอง
58 363.188 Miss Roschaya Sakoolsirilermarn ด.ญ. โรจชญา สกุลศิริเลอมาน โรส 11 (2012) อุบลราชธานี
59 376.13 Miss Khanyaphat Noosud ด.ญ. กัญญาภัทร หนูสุด 8 (2015) ชุมพร
60 386.088 Miss Kamolchat Saegdaeng ด.ญ. กมลฉัตร แสงแดง 11 (2012) อุบลราชธานี
61 386.271 Miss Patcharida Duangthesa นางสาว พัชริดา ดวงเทษา 17 (2006) สงขลา
62 398.805 Miss Narisaraporn Chaiyotha ด.ญ. ณริสราภรณ์ ไชยโยธา 14 (2009) พัทลุง
63 430.161 Miss Kanokwan Jimlim ด.ญ. กนกวรรณ จิ้มลิ้ม 15 (2008) ราชบุรี
64 435.878 Miss Thanyasorn noosud ด.ญ. ธัญญาสรณ์ หนูสุด 7 (2016) ชุมพร
65 462.324 Miss Chayanit Laiprasertphon ด.ญ. ชญานิศา หลายประเสริฐพร 14 (2009) ราชบุรี
66 575.063 Miss Naratip Matkhaw นางสาว นราทิพย์ มาศขาว 19 (2004) อุบลราชธานี
67 844.257 Miss Patrisha Nguyen ด.ญ. แพททริชา ฮูเยลล์ 9 (2014) พัทลุง
68 999 Miss Siwatchaya Limsumnaporn ด.ญ. ศิวัชญา ลิมสัมนาภรณ์ 10 (2013) ราชบุรี
ปีเกิดของนักกีฬามีผลต่อ YOG ดังนี้
YOG ปี 2020 นักกีฬาที่จะ Qualify Ski Cross Country ได้คือ 2002,2003 และ 2004
YOG ปี 2024 นักกีฬาที่จะ Qualify Ski Cross Country ได้คือ 2006,2007 และ 2008
อ้างอิงจาก Qualification System Download