THA Points L

No. THA Point English Name ชื่อภาษาไทย ชื่อเล่น อายุ จังหวัด
1 153.324 Miss Euijin Lee Euijin Lee 22 (2001) Korea
2 153.787 Miss Dasom Han Dasom Han Korea
3 166.352 Miss Khwanphitcha Uonpirom ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ ขวัญ 13 (2010) ชุมพร
4 170.741 Miss Karen Chanloung น.ส. คาเรน จันเหลือง คาเรน ยโสธร
5 175.821 Miss Duangkamon Hitchana นางสาว ดวงกมล หีดชนา ฟาง 20 (2003) ชุมพร
6 176.432 Miss Natthaatcha Chatthitimetee ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี PLOYROONG 14 (2009) เชียงใหม่
7 179.157 Miss Natjareeya Yasamad ด.ญ. ณัจฉรียา ญาสมุทร 12 (2011) เชียงใหม่
8 180.186 Miss Phitchapha Northong นางสาว พิชชาภา หน่อทอง 16 (2007) เชียงใหม่
9 186.11 Miss Phichayaporn Thipkesorn นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร น้ำเหนือ 16 (2007) เชียงใหม่
10 186.552 Miss Siriwan Koedsin นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน น้ำ 18 (2005) ชุมพร
11 190.661 Miss Parichat Bunmani นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี Oli 17 (2006) สุราษฎร์ธานี
12 192.068 Miss KRITTIYA PAPATCHAISOPON ด.ญ. กฤติญา ปภัสชัยโสภณ Peachy 13 (2010) เชียงใหม่
13 193.855 Miss Prapawee Ladlod ด.ญ. ปภาวี ลัดลอด ซูกัส 12 (2011) ชุมพร
14 194.218 Miss Nawaporn Promwong นางสาว นวพร พรหมวงค์ ปาล์มมี่ 20 (2003) เชียงใหม่
15 194.353 Miss Kingkan Duangjumpa ด.ญ. กิ่งกานต์ ดวงจำปา 15 (2008) ศรีสะเกษ
16 194.632 Miss Chonradee Tonpakad ด.ญ. ชนรดี ตันประกาศ รวงข้าว 14 (2009) เชียงใหม่
17 198.116 Miss Hataikan Suksri นางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี ไอ 23 (2000) ศรีสะเกษ
18 199.933 Miss Suwaphat Kanchna ด.ญ. สุวภัธร์ กันชนะ Hnu na 15 (2008) สุราษฎร์ธานี
19 201.501 Miss Jariyawadee Audomlap นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ 17 (2006) ศรีสะเกษ
20 202.685 Miss Thikamphon Ngoeichai ด.ญ. ฑิฆัมภร เงยไชย 12 (2011) ศรีสะเกษ
21 203.114 Miss Themmarin Buathong ด.ญ. เทมรินทร์ บัวทอง 12 (2011) สุราษฎร์ธานี
22 203.519 Miss Nichakan Chinupun น.ส. ณิชกานต์ จินุพันธุ์ ต้นข้าว 20 (2003) กรุงเทพฯ
23 207.805 Miss Chonnikan S isomphot ด.ญ. ชนนิกานต์ ศรีสมโภชน์ แอม 14 (2009) กระบี่
24 208.173 Mrs. Sukanda Chombhucotra นาง สุกานดา ชมภูโคตร หมวย กรุงเทพฯ
25 208.8 Miss Phonchannan Pongsak นางสาว พรชนัน พงษ์ศักดิ์ ใบหม่อน 17 (2006) ระยอง
26 209.388 Miss Warunada Tapnimit ด.ญ. วฤณดา เทพนิมิตร ต้นหอม 10 (2013) ชุมพร
27 209.637 Miss Pornpat Sopol ด.ญ. ภรภัทร โสพล 14 (2009) กระบี่
28 210.119 Miss Nichakan Phonlakan ด.ญ. ณิชกานต์ พลการ 11 (2012) ชุมพร
29 210.565 Miss Kritsana Kenkethon นางสาว กฤษณา เกณฑ์เกตุกรณ์ 16 (2007) ชุมพร
30 210.579 Miss Kanyawat Limsamutchaikul ด.ญ. กัลยวรรธน์ ลิ้มสมุทรชัยกุล 15 (2008) ระยอง
31 211.293 Miss Oiluma Phengkukoon น.ส. ออยอุมา เพ็งกุกูล ออย 19 (2004) นครนายก
32 214.278 Miss Cholrujee Maneemai ด.ญ. ฌลรุจี มณีมัย ชมพู 15 (2008) กระบี่
33 214.519 Miss Chinwara Ninnaowarat ด.ญ. จิณห์วรา นิลเนาวรัตน์ ข้าวเจ้า 13 (2010) ชุมพร
34 221.716 Miss Maturada kanram นางสาว มธุรดา ขานรัมย์ Da 16 (2007) บุรีรัมย์
35 225.463 Miss Waraporn Khamkhian ด.ญ. วราภรณ์ ขำเขียน 12 (2011) สุราษฎร์ธานี
36 226.374 Miss Suphilchaya Inrit นางสาว สุพิชญา อินฤทธิ์ ไข่มุก 16 (2007) กระบี่
37 226.467 Miss Pralchompoo Limpiyasrisakul น.ส. แพรวชมพู ลิ้มปิยะศรีสกุล แพรว 20 (2003) เชียงใหม่
38 226.95 Miss Benyapa Suchada ด.ญ. เบญญาภา สุชฎา 14 (2009) กระบี่
39 227.764 Miss Chidapha Thawisuwan นางสาว จิดาภา ทวิสุวรรณ์ นาโย 18 (2005) กระบี่
40 228.278 Miss Artitaya Thaenain น.ส. อาทิตยา แท่นอินทร์ ฟ่าง 18 (2005) ระยอง
41 228.977 Miss Sasiwimol khwaunjai ด.ญ. ศศิวิมล ขวัญใจ Name 15 (2008) เชียงใหม่
42 229.223 Miss Ketsaraporn Kamsuwan นางสาว เกษราภรณ์ คำสุวรรณ์ ติ๊กย๋อง 23 (2000) ศรีสะเกษ
43 231.03 Miss Siraphat Na.Srisuk นางสาว สิรภัทร ณ.ศรีสุข 16 (2007) สุราษฎร์ธานี
44 232.21 Miss Kamolchanok Monyanont ด.ญ. กมลชนก มัณยานนท์ 10 (2013) ระยอง
45 236.195 Miss Ma-sa Manee Nate ด.ญ. เมษา มณีเนตร 15 (2008) สุราษฎร์ธานี
46 237.615 Miss Sunisa Techathiradet ด.ญ. สุนิสา เตชะธีรเดช โบ 18 (2005) ชุมพร
47 240.08 Miss Jiraporn Parawech นางสาว จิราภรณ์ ภาระเวช 19 (2004) อุบลราชธานี
48 240.733 Miss Naritsa khaokhangphlu นางสาว ณริสสา ขาวข้างพลู Oil 16 (2007) บุรีรัมย์
49 240.923 Miss Thanchanok Tempiam ด.ญ. ธัญชนก เต็มเปี่ยม ลูกหวาย 13 (2010) ระยอง
50 241.467 Miss Phattarawadee Promraksa ด.ญ. ภัทรวดี พรหมรักษา 10 (2013) กระบี่
51 242.065 Miss Natthipawee Chatthitimetee ด.ญ. ณัฐิปวีณ์ ฉัตรฐิติเมธี 9 (2014) เชียงใหม่
52 242.112 Miss Khotchaporn Kanthain นางสาว กชพร กันทะอินทร์ 16 (2007) เชียงใหม่
53 242.312 Miss A-ranya Aimthasan นางสาว อรัญญา อิ่มทะสาร 16 (2007) ตราด
54 244.249 Miss Wimonsiri Lophit นางสาว วิมลศิริ โลพิส 18 (2005) ชุมพร
55 244.849 Miss Nutchanan Monyanont ด.ญ. ณัฐชานันท์ มัณยานนท์ 12 (2011) ระยอง
56 245.07 Miss Watanya Kirdsin ด.ญ. วธัญญา เกิดสิน มุก 16 (2007) ชุมพร
57 248.443 Miss Natnari Ainthaseno ด.ญ. ณัฐนรี อินทเสโน 12 (2011) กระบี่
58 251.02 Miss Wanwisa Taenain ด.ญ. วันวิสา แท่นอินทร์ 18 (2005) ชุมพร
59 252.929 Miss Usana Kanphoommarl น.ส. อุษณา กรรพุมมาลย์ มิ้ง 20 (2003) นครราชสีมา
60 253.047 Miss Thitiwon Jirangnimitsakun ด.ญ. ฐิติวรณ์ จิรังนิมิตสกุล 11 (2012) สุราษฎร์ธานี
61 255.968 Miss Sunita Chaiyapantho นางสาว สุนิตา ไชยพันโท 16 (2007) อุบลราชธานี
62 256.443 Miss Khanyaphat Noosud ด.ญ. กัญญาภัทร หนูสุด 8 (2015) ชุมพร
63 258.608 Miss Naramon Chongthong ด.ญ. นรมน จงทอง 17 (2006) ชุมพร
64 262.888 Miss Kanthida Chaemmee ด.ญ. กานต์ธิดา แช่มมี่ ปอย 18 (2005) ชุมพร
65 268.549 Miss Montakan Khongin ด.ญ. มณทกานต์ คงอินทร์ 19 (2004) ชุมพร
66 270.787 Miss Roschaya Sakoolsirilermarn ด.ญ. โรจชญา สกุลศิริเลอมาน โรส 11 (2012) อุบลราชธานี
67 272.738 Miss Pimsirilak Saytien น.ส. พิมศิริลักษณ์ สายถิ่น ปูเป้ 21 (2002) เชียงใหม่
68 272.972 Miss Athita Rungruang ด.ญ. อฐิตา รุ่งเรือง 17 (2006) ชุมพร
69 275.59 Miss Maneethep Srikasame ด.ญ. มณีเทพ ศรีเกษม Pair 17 (2006) ฉะเฉิงเทรา
70 276.358 Miss Nattanicha Nongtrud นางสาว ณัฏฐณิชา หนองตรุด 16 (2007) สุราษฎร์ธานี
71 278.594 Miss Patcharida Duangthesa นางสาว พัชริดา ดวงเทษา 17 (2006) สงขลา
72 280.332 Miss Wanwisa Buaphae ด.ญ. วรรณวิศา บัวแพ 18 (2005) ชุมพร
73 281.808 Miss Supanida Chaiyasat นางสาว ศุภนิดา ไชยสัตย์ 22 (2001) ศรีสะเกษ
74 283.813 Miss Napassanan Wongdamrongsak ด.ญ. นภัสนันท์ วงษ์ดำรงศักดิ์ 18 (2005) ชุมพร
75 283.846 Miss Chomkwan Srimahaprom ด.ญ. ชมขวัญ ศรีมหาพรม Mamee 13 (2010) ชุมพร
76 285.776 Miss Srirat Nualsomsri ด.ญ. ศรีรัตน์ นวลสมศรี 12 (2011) กระบี่
77 288.133 Miss Kamolchat Saegdaeng ด.ญ. กมลฉัตร แสงแดง 11 (2012) อุบลราชธานี
78 289.995 Miss Thanavadee Ampaipan ด.ญ. ธนวดี อำไพพันธุ์ เฟริน 19 (2004) นครสวรรค์
79 294.958 Miss Atitaya kaewseedam ด.ญ. อาทิตยา แก้วสีดำ 16 (2007) สงขลา
80 295.137 Miss Chanida Cheroenin น.ส. ชนิดา เจริญอินทร์ 20 (2003) ชุมพร
81 296.366 Miss Aksorn Sukkharak ด.ญ. อักษร สุขรักษ์ โบมัส 16 (2007) นครราชสีมา
82 297.042 Miss Sorrathon Pirunrat นางสาว สรธร พิรุณรัตน์ เจนท์ ( SK0029 ) 21 (2002) กรุงเทพฯ
83 298.249 Miss Yamon Wongthai น.ส. ยมล วงศ์ไทย เตย 20 (2003) กระบี่
84 298.384 Miss Kanyarat Leela น.ส. กัญญารัตน์ ลีลา ดรีม 22 (2001) ศรีสะเกษ
85 300.402 Miss Natthakamon Sukthep ด.ญ. ณัฐกมล สุขเทพ เค้ก 17 (2006) นครสวรรค์
86 302.412 Miss Thanyasorn noosud ด.ญ. ธัญญาสรณ์ หนูสุด 7 (2016) ชุมพร
87 304.405 Miss Wanchari Daorueang Andreassen Miss Wanchari Daorueang Andreassen 24 (1999) Norway
88 316.445 Miss Heidi Likhit ด.ญ. ไฮดี้ ลิขิต 15 (2008) ระยอง
89 320.085 Miss Kanvara Maksawe ด.ญ. กัญญ์วรา เมฆสวี พีม 16 (2007) ชุมพร
90 322.462 Miss Nunnaput Vijit ด.ญ. นันนภัส วิจิตร เนย 18 (2005) ปทุมธานี
91 331.243 Miss Pornpansar Boonkert ด.ญ. พรพรรษา บุญเกิด Punn 12 (2011) ราชบุรี
92 333.21 Miss Kaewalin mobprakhon ด.ญ. เกวลิน มอบประโคน Pang 16 (2007) บุรีรัมย์
93 336.329 Miss Thitarat sonrit นางสาว ฐิตารัตน์ ศรฤทธิ์ Yeen 18 (2005) บุรีรัมย์
94 338.81 Miss Aim Suntanapanich นางสาว เอม สันธนะพานิช Aim 16 (2007) กรุงเทพฯ
95 338.98 Miss Phusuda Sopol นางสาว ภูสุดา โสพล นูร์รีน 17 (2006) กระบี่
96 341.699 Miss Linda prommakasikorn น.ส. ลินดา พรมกสิกรณ์ แพร 22 (2001) ศรีสะเกษ
97 344.114 Miss Suphaphan Phosri ด.ญ. สุภาพรรณ โพธิ์ศรี ลูกจัน 19 (2004) สมุทรปราการ
98 344.504 Miss Apatsara jankaew ด.ญ. อาภัสรา จันทร์เเก้ว Kik 17 (2006) บุรีรัมย์
99 348.886 Miss chollada gnamlert ด.ญ. ชลลดา งามเลิศ เนส 18 (2005) สมุทรปราการ
100 348.932 Miss Chacriya Ngowsree น.ส. ชาคริยา เงาศรี ฝน ชุมพร
101 351.076 Miss Pakaporn Kussayopsuwan นางสาว ภคพร กัศยปสุวรรณ ชมพู 18 (2005) กรุงเทพฯ
102 356.463 Miss pinatthamat promkoed ด.ญ. พินัฐมาศ พรหมเกิด อุ่นใจ 17 (2006) กระบี่
103 386.952 Miss Phattaraphorn Onsonngai น.ส. ภัทรภร อ่อนสอนง่าย ออย 22 (2001) นครสวรรค์
104 391.526 Miss Nardmanee Palasu น.ส. นาถมณี พละสุ หยก เลย
105 396.102 Miss pattaraporn kosakul ด.ญ. ภัทรพร โกสกุล แก้ม 15 (2008) สมุทรปราการ
106 401.725 Miss Narisaraporn Chaiyotha ด.ญ. ณริสราภรณ์ ไชยโยธา 14 (2009) พัทลุง
107 409.347 Miss janjira Amprom ด.ญ. จันทร์จิรา อ่ำพรม ต้นอ้อ 17 (2006) กระบี่
108 412.027 Mrs. Walailuk Kongwudthivech นาง วไลลักษณ์ ก้องวุฒิเวช ต่าย ระยอง
109 417.783 Miss onuma kerdsomboon ด.ญ. อรอุมา เกิดสมบูรณ์ เพ้น 15 (2008) สมุทรปราการ
110 420.183 Miss Matthiya Roddee ด.ญ. มัฐธิญาร์ รอดดี Namfha 16 (2007) ปทุมธานี
111 424.396 Miss Neeratorn Jentaweepornkul ด.ญ. นีรธร เจนทวีพรกุล 13 (2010) กรุงเทพฯ
112 425.087 Miss Phonnaphat Meneemai ด.ญ. พรนภัส มณีมัย เกรซ 18 (2005) กระบี่
113 428.162 Miss khwanhathai piodphai ด.ญ. ขวัญหทัย ปลอดภัย ฝน 19 (2004) กระบี่
114 433.729 Miss Jullatip Srichuang ด.ญ. จุลทิพย์ ศรีช่วง 18 (2005) ชุมพร
115 474.564 Miss Budsayapat Sookpol น.ส. บุษยพัชร์ สุขพล 21 (2002) ชุมพร
116 499.882 Miss Pimpida Leelaprayul ด.ญ. พิมพิดา ลีละประยูร กระเตง 13 (2010) กรุงเทพฯ
117 536.972 Miss Wachiraya Kongwudthivech ด.ญ. วชิรญาณ์ ก้องวุฒิเวช ชวัญข้าว 15 (2008) ระยอง
118 544.469 Miss Tanakarn Khratkrathok น.ส. ธนกาญจน์ คราดกระโทก 20 (2003) ชุมพร
119 610.444 Miss somnaree rukyindee นางสาว สมนรี ฤกษ์ยินดี กิม 20 (2003) สมุทรปราการ
120 688.58 Miss Benjawan Thipvarin ด.ญ. เบญจวรรณ ทิพย์วารินทร์ 17 (2006) นนทบุรี
121 700.083 Miss Worareuthai Kongwudthivech ด.ญ. วรฤทัย ก้องวุฒิเวช เข็มฉัตร 13 (2010) ระยอง
122 878.714 Miss Panyada Rungrueng ด.ญ. ปัญญดา รุ่งเรือง 14 (2009) ชุมพร
123 999 Miss Pornpat Homhualdee ด.ญ. ภรภัทร หอมหวลดี 13 (2010) กาญจนบุรี
124 999 Miss Katesara Somdech ด.ญ. เกศรา สมเดช 14 (2009) กาญจนบุรี
125 999 Miss Orawan Pimngam ด.ญ. อรวรรณ พิมพ์งาม 14 (2009) กาญจนบุรี
126 999 Miss Tetharee Poloy ด.ญ. ฐิตารีย์ ปู่ลอย 15 (2008) ราชบุรี
127 999 Miss Kanokwan Jimlim ด.ญ. กนกวรรณ จิ้มลิ้ม 15 (2008) ราชบุรี
128 999 Miss Chayanit Laiprasertphon ด.ญ. ชญานิศา หลายประเสริฐพร 14 (2009) ราชบุรี
129 999 Miss Siwatchaya Limsumnaporn ด.ญ. ศิวัชญา ลิมสัมนาภรณ์ 10 (2013) ราชบุรี
130 999 Miss Tanchanok Khempech ด.ญ. ธัญชนก เข็มเพชร 14 (2009) กระบี่
ปีเกิดของนักกีฬามีผลต่อ YOG ดังนี้
YOG ปี 2020 นักกีฬาที่จะ Qualify Ski Cross Country ได้คือ 2002,2003 และ 2004
YOG ปี 2024 นักกีฬาที่จะ Qualify Ski Cross Country ได้คือ 2006,2007 และ 2008
อ้างอิงจาก Qualification System Download