Public Profile

ชือ ภาษาไทยเด็กหญิง รรินทร์ ยิ่งยงรัตนกุล
ชื่อ ภาษาอังกฤษ Miss Rarin Yingyongrattanakul
ชื่อเล่นทายด์
จังหวัดที่สังกัดกรุงเทพฯ (ภาค 1)
ส่วนสูง/น้ำหนัก0 cm/0 kg
Profile QR Code
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
รายการกิจกรรมการฝึกอบรม
วันที่ฝึกอบรม รายการ สถานที่ที่ฝึกอบรม รายการฝึกอบรม สถานะรายการฝึกอบรม
2019-12-15 โครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 3 Kiroro, Japan#3 Ski Alpine - Bootcamp เสร็จสิ้น
2018-03-09 โครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 2 Kiroro, Japan#2 Ski Alpine - Bootcamp เสร็จสิ้น
รายการกิจกรรมที่ร่วมเป็นอาสาสมัคร