โครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 3 2019-12-15 - 2019-12-21
SSAT Bootcamp Kiroro #3
Kiroro, Japan
รายชื่อผู้ร่วมอบรม Participation Name List

Kiroro, Japan#3

Ski Alpine - Bootcamp

Name ชื่อ Province Status
Master Nabuddha Tantipoj เด็กชาย ณพุทร ต้นติพจป์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Miss Narita Tantipoj เด็กหญิง ณริฐา ต้นติพจป์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Master Bhum Angkasith เด็กชาย ภูมิ อังคสิทธิ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Master Sint Angkasith เด็กชาย สินธุ์ อังคสิทธิ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Miss Thanyarat Vorachacreyanan เด็กหญิง ธัญญรัศม์ วรชาครียนันท์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Master Teetat Angkasith เด็กชาย ธีทัต อังคสิทธิ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Miss Chayapa Phongsangangan เด็กหญิง ชญาภา พงษ์สง่างาน ขอนแก่น (ภาค 3) เสร็จสิ้น
Master Pakorn Rattanasirivilai เด็กชาย ภากร รัตนศิริวิไล กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Master Sirikasem Siributr เด็กชาย ศิริเกษม ศิริบุตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Miss Prim Yuvanasiri เด็กหญิง พริม ยุวนะศิริ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Master Pavit Phongsangangan เด็กชาย ภาวิช พงษ์สง่างาน ขอนแก่น (ภาค 3) เสร็จสิ้น
Master Lee Limsettoe เด็กชาย ลี ลิ่มเศรษโฐ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Miss Milin Kumjim เด็กหญิง มิลิน คำจิ่ม กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Miss Nantnapat Thanatharakij เด็กหญิง นันท์นภัส ธนธรกิจ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Master Thanan Bonjongdee Pavaravadhana เด็กชาย ธนนันท์ บรรจงดี บวรวัฒนะ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Miss Nirada Chanphram เด็กหญิง ณฤฬดา จันทร์พราหมณ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Master Arus Nakanakorn เด็กชาย อรุษ นาคะนคร กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Master Krittanan Thanatharakij เด็กชาย กฤตนัน ธนธรกิจ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Miss Rarin Yingyongrattanakul เด็กหญิง รรินทร์ ยิ่งยงรัตนกุล กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Master Tanapon Plaingam เด็กชาย ธนพล พลายงาม กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Master Theetat Tantisattamo เด็กชาย ธีทัต ตันติสัตตโม กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Master Pawin Rattanasirivilai เด็กชาย ภวิล รัตนศิริวิไล กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Master Tanin Harnkrivilai เด็กชาย ธนิน หาญไกรวิไลย์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Master Thalitchonlathorn Oun-anulom เด็กชาย ธฤตชลธร อุ่นอนุโลม กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Master Arnob Ghosh เด็กชาย อานบ โคชส์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น