Public Profile

ชือ ภาษาไทยเด็กชาย อานบ โคชส์
ชื่อ ภาษาอังกฤษ Master Arnob Ghosh
ชื่อเล่นอานบ
จังหวัดที่สังกัดกรุงเทพฯ (ภาค 1)
ส่วนสูง/น้ำหนัก0 cm/0 kg
Profile QR Code
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
รายการกิจกรรมการฝึกอบรม
วันที่ฝึกอบรม รายการ สถานที่ที่ฝึกอบรม รายการฝึกอบรม สถานะรายการฝึกอบรม
2019-12-15 โครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 3 Kiroro, Japan#3 Ski Alpine - Bootcamp เสร็จสิ้น
รายการกิจกรรมที่ร่วมเป็นอาสาสมัคร