รายชื่อกรรมการผู้ตัดสิน

No. English Name ชื่อภาษาไทย Gender ตำแหน่ง จังหวัด ภาค
1 Mr. Narainrit Noonam นาย นเรนทร์ฤทธิ์ หนูนาม M ผู้ตัดสิน ระดับ 1 กรุงเทพฯ ภาค 1
2 Mr. Taratip Chantawat นาย ธราธิป ฉันทะวัฒน์ M ผู้ตัดสิน ระดับ 1 กรุงเทพฯ ภาค 1
3 Mr. Pongsatorn Pimsim นาย พงศธร พิมสิม M ผู้ตัดสิน ระดับ 1 เชียงใหม่ ภาค 5
4 Acting.Sub.Lt Kobsamut Srida ว่าที่ ร.ต.หญิง กอบสมุทร ศรีดา L ผู้ตัดสิน ระดับ 1 อุบลราชธานี ภาค 3
5 Miss Pimsirilak Saytien น.ส. พิมศิริลักษณ์ สายถิ่น L ผู้ตัดสิน ระดับ 1 เชียงใหม่ ภาค 5
6 Mr. Satawat Suebsingkhan นาย ศตวรรษ สืบสิงห์คาร M ผู้ตัดสิน ระดับ 1 ระยอง ภาค 1
7 Mr. Jukkrit sintunawarat นาย จักรกฤษณ์ สินธุนาวารัตน์ M ผู้ตัดสิน ระดับ 1 กรุงเทพฯ ภาค 1
8 Miss Sorrathon Pirunrat นางสาว สรธร พิรุณรัตน์ L ผู้ตัดสิน ระดับ 1 กรุงเทพฯ ภาค 1
9 Mr. Chutchai Tangjanya นาย ฉัตรชัย เที่ยงจรรยา M ผู้ตัดสิน ระดับ 1 ชุมพร ภาค 4
10 Mr. Maitree Sae-phu นาย ไมตรี แซ่ภู่ M ผู้ตัดสิน ระดับ 1 ชุมพร ภาค 4
11 Mr. Payungsak Phuthanaphiphat นาย พยุงศักดิ์ ภู่ธนพิพัฒน์ M ผู้ตัดสิน ระดับ 1 ชุมพร ภาค 4
12 Mrs. Nual-anong Fungfueang นาง นวลอนงค์ ฟุ้งเฟื่อง L ผู้ตัดสิน ระดับ 1 ตรัง ภาค 4
13 Miss SUJINAN​ BOONPRASERT นางสาว สุจินันท์ บุญประเสริฐ L ผู้ตัดสิน ระดับ 1 ระยอง ภาค 1
14 Miss Sirata Daengthong นางสาว สิรตา แดงทอง L ผู้ตัดสิน ระดับ 1 ระยอง ภาค 1
15 Mrs. Thaphanee Sakoolsirilerman นาง ฐาปนีย์ สกุลศิริเลอมาน L ผู้ตัดสิน ระดับ 1 ศรีสะเกษ ภาค 3
16 Mr. Watit Saisuk ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท วทิต สายสุข M ผู้ตัดสิน ระดับ 1 ศรีสะเกษ ภาค 3
17 Mr. Sopon Noijan นาย โสภณ น้อยจันทร์ M ผู้ตัดสิน ระดับ 1 ระยอง ภาค 1
18 Mr. Sutthipong Sukontharat นาย สุทธิพงษ์ สุคนธรัตน์ M ผู้ตัดสิน ระดับ 1 สงขลา ภาค 4