รายชื่อกรรมการผู้ตัดสิน

No. English Name ชื่อภาษาไทย Gender ตำแหน่ง จังหวัด ภาค
1 Mr. Korakot Sridaechawiwat นาย กรกช ศรีเดชะวิวัฒน์ M ผู้ตัดสิน ระดับ 1 กรุงเทพฯ ภาค 1
2 Mr. Chutchai Tangjanya นาย ฉัตรชัย เที่ยงจรรยา M ผู้ตัดสิน ระดับ 1 ชุมพร ภาค 4
3 Mr. Chakkaphong Bangrak นาย จักรพงศ์ บางรัก M ผู้ตัดสิน ระดับ 1 ชุมพร ภาค 4
4 Mr. Khwanchai Srichuang นาย ขวัญชัย ศรีช่วง M ผู้ตัดสิน ระดับ 1 ชุมพร ภาค 4
5 Mr. Jullasak Sinjanasoon นาย จุลศักดิ์ สินจนะสูตร M ผู้ตัดสิน ระดับ 1 ชุมพร ภาค 4
6 Mr. Montree Sriboonhung นาย มนตรี ศรีบุญฮุง M ผู้ตัดสิน ระดับ 1 ขอนแก่น ภาค 3
7 Miss Nardmanee Palasu น.ส. นาถมณี พละสุ L ผู้ตัดสิน ระดับ 1 เลย ภาค 3
8 Miss Chacriya Ngowsree น.ส. ชาคริยา เงาศรี L ผู้ตัดสิน ระดับ 1 ชุมพร ภาค 4
9 Miss Kanwara Fueangfu น.ส. กัญญ์วรา เฟื่องฟู L ผู้ตัดสิน ระดับ 1 ภูเก็ต ภาค 4
10 Mr. Narainrit Noonam นาย นเรนทร์ฤทธิ์ หนูนาม M ผู้ตัดสิน ระดับ 1 กรุงเทพฯ ภาค 1
11 Mr. Thanachot Wanitchayapaisit นาย ธนโชติ วณิชยาไพสิฐ M ผู้ตัดสิน ระดับ 1 อุดรธานี ภาค 3
12 Mr. Taratip Chatawat นาย ธราธิป ฉันทะวัฒน์ M ผู้ตัดสิน ระดับ 1 กรุงเทพฯ ภาค 1
13 Mr. Payungsak Phuthanaphiphat นาย พยุงศักดิ์ ภู่ธนพิพัฒน์ M ผู้ตัดสิน ระดับ 1 ชุมพร ภาค 4
14 Mr. Maitree Sae-phu นาย ไมตรี แซ่ภู่ M ผู้ตัดสิน ระดับ 1 ชุมพร ภาค 4
15 Miss. Piyarat Bangtong นางสาว ปิยะรัตน์ บางทอง L ผู้ตัดสิน ระดับ 1 ชุมพร ภาค 4