Public Profile

เช็คข้อมูลทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ชือ ภาษาไทยนาย กิตขจร ยันตร์พาณิชย์
ชื่อ ภาษาอังกฤษ Mr. Kitkajohn Yantapanit
ชื่อเล่นต้น ( SK0017 )
ปีเกิด...
จังหวัดที่สังกัดเชียงใหม่ (ภาค 5)
ส่วนสูง/น้ำหนัก0 cm/0 kg
THA POINT999
Profile QR Code
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
THA Distance Point List
THA Sprint Point List
รายการกิจกรรมส่งแข่งขันต่างประเทศ ข่าวต่างๆ
รายการกิจกรรมการฝึกอบรม
วันที่ฝึกอบรม รายการ สถานที่ที่ฝึกอบรม รายการฝึกอบรม สถานะรายการฝึกอบรม
2019-03-14 โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีและสโนว์บอร์ดระดับที่ 1 ครั้งที่ 4/2562 Kiroro, Japan #4 Ski Alpine - Instructor Level 1 เสร็จสิ้น
2020-01-14 โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีระดับที่ 2 ครั้งที่ 8/2563 Furano, Japan #8 Ski Alpine - Instructor Level 2 เสร็จสิ้น
รายการกิจกรรมที่ร่วมเป็นอาสาสมัคร
Physical Examination