โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีและสโนว์บอร์ดระดับที่ 1 ครั้งที่ 4/2562 2019-03-11 - 2022-03-14
SSAT Ski & Snowboard Instructor Course Level 1 #4/2019
Kiroro, Japan #4
รายชื่อผู้ร่วมอบรม Participation Name List

Kiroro, Japan #4

Ski Alpine - Instructor Level 1

Name ชื่อ Province Status
Miss Nerissa Siriwan นางสาว นริษา ศิริวรรณ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Miss Atcha Lamlertpanya นางสาว อัชฌา ล้ำเลิศปัญญา กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mr. Kitkajohn Yantapanit นาย กิตขจร ยันตร์พาณิชย์ เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
Miss Titirat Tansathit นางสาว ธิติรัตน์ ตัณสถิตย์ เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
Mr. Teerawut Intaramongkol นาย ธีระวุฒิ อินทรมงคล เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
Mr. Danai Treeratwattana นาย ดนัย ตรีรัตน์วัฒนา กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mr. Theerapong Khankasikum นาย ธีรพงษ์ ขันกสิกรรม กำแพงเพชร (ภาค 5) เสร็จสิ้น
Mr. Siwarat Kongthon นาย ศิวะรัช คงทน กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mr. Harin Tantongsirisak นาย หะริน ตั้งทรงศิริศักดิ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mr. Tanawat Jedjumlong นาย ธนวัฒน์ เจตน์จำลอง กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Miss Tatcha Ayana นางสาว ฑัชฌา อายานะ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น