Public Profile

ชือ ภาษาไทยนาย สุภชัย เกียรติสกุลทอง
ชื่อ ภาษาอังกฤษ Mr. Supachai Kiatsakunthong
ชื่อเล่นกิ๊ก ( SK0027 )
จังหวัดที่สังกัดนครปฐม (ภาค 2)
ส่วนสูง/น้ำหนัก0 cm/0 kg
Profile QR Code
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
รายการกิจกรรมการฝึกอบรม
วันที่ฝึกอบรม รายการ สถานที่ที่ฝึกอบรม รายการฝึกอบรม สถานะรายการฝึกอบรม
2019-09-01 โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีระดับที่ 1 ครั้งที่ 7/2562 Mt.Buller, Australia #7 Ski Alpine - Instructor Level 1 เสร็จสิ้น
2020-01-14 โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีระดับที่ 2 ครั้งที่ 8/2563 Furano, Japan #8 Ski Alpine - Instructor Level 2 เสร็จสิ้น
รายการกิจกรรมที่ร่วมเป็นอาสาสมัคร