โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีระดับที่ 1 ครั้งที่ 7/2562 2019-08-29 - 2022-09-01
SSAT Ski Instructor Course Level 1 #7/2019
Mt.Buller, Australia #7
รายชื่อผู้ร่วมอบรม Participation Name List

Mt.Buller, Australia #7

Ski Alpine - Instructor Level 1

Name ชื่อ Province Status
Mr. Phakhin Lekuthai นาย ภคิน เล็กอุทัย สุโขทัย (ภาค 5) เสร็จสิ้น
Miss Sorrathon Pirunrat นางสาว สรธร พิรุณรัตน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mr. Supachai Kiatsakunthong นาย สุภชัย เกียรติสกุลทอง นครปฐม (ภาค 2) เสร็จสิ้น