โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีและสโนว์บอร์ดระดับที่ 1 ครั้งที่ 4/2562 2019-03-11 - 2022-03-14
SSAT Ski & Snowboard Instructor Course Level 1 #4/2019
Kiroro, Japan #4
รายชื่อผู้ร่วมอบรม Participation Name List

Kiroro, Japan #4

Snowboard - Instructor Level 1

Name ชื่อ Province Status
Ms. Thippawan Poorayub นางสาว ทิพวรรณ ภู่ระยับ สระบุรี (ภาค 2) เสร็จสิ้น
Mr. Akkhrawin Na Lampang นาย อัครวินท์ ณ ลำปาง กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mr. Wiwat Siriraporn นาย วิวัฒน์ ศิริระพร กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mr. Narongchai Siriraporn นาย ณรงค์ชัย ศิริระพร กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mr. Narawin Anguramahasuk นาย นราวิน อังกูรมหาสุข กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Miss Suttiluk Chitpedakorn นางสาว สุทธิลักษณ์ จิตปรีดากร กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mr. Poom Khorchitmate นาย ภูมิ ขอจิตต์เมตต์ นนทบุรี (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mr. Ekapop Sittipagapol นาย เอกภพ สิทธิผกาผล กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mr. Toranat Aphipakkarranai นาย ธรณัส อภิภัครนัย กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น