โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 2020-08-29 - 2020-08-30
Roller Ski Thailand Championship 2020
ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน
กรุงเทพฯ 20 คน
ฉะเฉิงเทรา 1 คน
ระยอง 5 คน
สมุทรปราการ 1 คน
รวมทั้งสิ้น 27 คน
ราชบุรี 1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน
ศรีสะเกษ 14 คน
รวมทั้งสิ้น 14 คน
กระบี่ 10 คน
ชุมพร 20 คน
ปัตตานี 2 คน
สงขลา 2 คน
สุราษฎร์ธานี 8 คน
รวมทั้งสิ้น 42 คน
เชียงใหม่ 9 คน
รวมทั้งสิ้น 9 คน
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 94 คน
No. Pic Name ชื่อ Province YOB Register Status
1 Master Dachathon Tapnimit ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร ชุมพร (ภาค 4) 13 (2010) Ok
2 Mrs. Sukanda Chombhucotra นาง สุกานดา ชมภูโคตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
3 Master Natthaputh Chombhucotra ด.ช. ณัฐพุฒิ ชมภูโคตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 14 (2009) Ok
4 master Yannaphat A-nantapan ด.ช. ญาณพัฒน์ อนันตพันธุ์ สงขลา (ภาค 4) 14 (2009) Ok
5 Mr. Yudsakorn Anantapun นาย ยศกร อนันตพันธุ์ สงขลา (ภาค 4) 16 (2007) Ok
6 Master Thanat Chatuthen ด.ช. ธนัช จตุเทน กรุงเทพฯ (ภาค 1) 11 (2012) Ok
7 Miss Sorrathon Pirunrat นางสาว สรธร พิรุณรัตน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 21 (2002) Ok
8 Master Keerati Suparasiri ด.ช. กีรติ ศุภรสิริ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 14 (2009) Ok
9 Master Korn Suparasiri ด.ช. กรณ์ ศุภรสิริ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 9 (2014) Ok
10 Master Tananut Panitprapapong ด.ช. ธนณัฏฐ์ พนิตปภาพงศ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 14 (2009) Ok
11 Mr. Phuriphat Chomkon นาย ภูริภัทร ชมก้อน สงขลา (ภาค 4) 18 (2005) Ok
12 Mr. Phongphaya Chomkon นาย พงษ์พญา ชมก้อน สงขลา (ภาค 4) 16 (2007) Ok
13 master Atichat Saranit ด.ช. อติชาต สารานิตย์ กระบี่ (ภาค 4) 17 (2006) Ok
14 Master Sirapon Noijan ด.ช. ศิรภณ น้อยจันทร์ ระยอง (ภาค 1) 11 (2012) Ok
15 Miss Pusanisa Goonmanoon น.ส. ภูษณิศา กูลมนุญ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 18 (2005) Ok
16 Miss Satarassamee Suwanmacho ด.ญ. ศตรัศมี สุวรรณมาโจ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 10 (2013) Ok
17 Master Poonyapat Goonmanoon ด.ช. ปุญญพัฒน์ กูลมนุญ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 14 (2009) Ok
18 master Sutthichan Sattabutra ด.ช. สุทธิฉันท์ ศัตบุตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 14 (2009) Ok
19 Miss Chinwara Ninnaowarat ด.ญ. จิณห์วรา นิลเนาวรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) 13 (2010) Ok
20 master Thanakon Nimcharoensuk ด.ช. ธนากร นิ้มเจริญสุข ชุมพร (ภาค 4) 11 (2012) Ok
21 Mr. Natthawut Hiranrat นาย ณัฐวุฒิ หิรันรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) 20 (2003) Ok
22 Master Setawut Numcharoensuk ด.ช. เสฎฐวุฒิ นิ้มเจริญสุข ชุมพร (ภาค 4) 9 (2014) Ok
23 Master Thanutham Chongthong ด.ช. ทนุธรรม จงทอง ชุมพร (ภาค 4) 13 (2010) Ok
24 Master Naruphat bamrungrat ด.ช. นฤภัทร บำรุงรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) 10 (2013) Ok
25 Mr. Panudech Phothong นาย ภานุเดช โพธิ์ทอง กรุงเทพฯ (ภาค 1) 21 (2002) Ok
26 Master Pannathat Chitratta ด.ช. ปัณณทัต ชิตรัถถา ชุมพร (ภาค 4) 10 (2013) Ok
27 Miss Warunada Tapnimit ด.ญ. วฤณดา เทพนิมิตร ชุมพร (ภาค 4) 10 (2013) Ok
28 Miss Khwanphitcha Uonpirom ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ ชุมพร (ภาค 4) 13 (2010) Ok
29 Miss Prapawee Ladlod ด.ญ. ปภาวี ลัดลอด ชุมพร (ภาค 4) 12 (2011) Ok
30 Master Rattanaphon Bamrungrat ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) 13 (2010) Ok
31 Miss Siriwan Koedsin นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน ชุมพร (ภาค 4) 18 (2005) Ok
32 Mr. Warut Sonthanakan นาย วรุตม์ สนทนาการ ชุมพร (ภาค 4) 16 (2007) Ok
33 Mr. Sarawut Koedsin นาย สราวุฒิ เกิดสิน ชุมพร (ภาค 4) 20 (2003) Ok
34 Mr Jetsada Niamsuwan นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ ชุมพร (ภาค 4) 18 (2005) Ok
35 Mr. Thiraphat Sata นาย ธีรภัทร สะตะ กาญจนบุรี (ภาค 2) 17 (2006) Ok
36 Miss Artitaya Thaenain น.ส. อาทิตยา แท่นอินทร์ ระยอง (ภาค 1) 18 (2005) Ok
37 Miss Duangkamon Hitchana นางสาว ดวงกมล หีดชนา ชุมพร (ภาค 4) 20 (2003) Ok
38 Master Kamonwit Phongsak ด.ช. กมลวิช พงษ์ศักดิ์ ระยอง (ภาค 1) 14 (2009) Ok
39 Miss Phonchanan Pongsak นางสาว พรชนัน พงษ์ศักดิ์ ระยอง (ภาค 1) 17 (2006) Ok
40 Mr Thiraphat Taratha นาย ธีรภัทร ตาระทา ชุมพร (ภาค 4) 18 (2005) Ok
41 Master Natthawat Phetngrua ด.ช. ณัฐวัตร เพชรร่วง กระบี่ (ภาค 4) 14 (2009) Ok
42 master Arkkarachai Mathaum ด.ช. อัครชัย มาท้วม ระยอง (ภาค 1) 15 (2008) Ok
43 Miss Sasiwimol khwaunjai ด.ญ. ศศิวิมล ขวัญใจ เชียงใหม่ (ภาค 5) 15 (2008) Ok
44 Miss Thanchanok Tempiam ด.ญ. ธัญชนก เต็มเปี่ยม ระยอง (ภาค 1) 13 (2010) Ok
45 Master Gunpol Pruksakorn ด.ช. กันต์พล พฤกษากร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 12 (2011) Ok
46 Miss Cholrujee Maneemai ด.ญ. ฌลรุจี มณีมัย กระบี่ (ภาค 4) 15 (2008) Ok
47 Miss Chidapha Thawisuwan นางสาว จิดาภา ทวิสุวรรณ์ กระบี่ (ภาค 4) 18 (2005) Ok
48 Miss Suphilchaya Inrit นางสาว สุพิชญา อินฤทธิ์ กระบี่ (ภาค 4) 16 (2007) Ok
49 Miss janjira Amprom ด.ญ. จันทร์จิรา อ่ำพรม กระบี่ (ภาค 4) 17 (2006) Ok
50 Mr. Thanakon PHIOKHAM นาย ธนกร ผิวขำ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 17 (2006) Ok
51 Master Phirawit Sriain ด.ช. พีรวิชญ์ ศรีอินทร์ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 17 (2006) Ok
52 Mr. Wiranphat Rattanaphakdi นาย วิรัลพัชร รัตนภักดี สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 17 (2006) Ok
53 Mr. Ronnachai Srikiap นาย รณชัย ศรีกลับ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 16 (2007) Ok
54 Miss Chonnikan Sisomphot ด.ญ. ชนนิกานต์ ศรีสมโภชน์ กระบี่ (ภาค 4) 14 (2009) Ok
55 Mr. Kritsanasak Chaiburee นาย กฤษณศักดิ์ ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 16 (2007) Ok
56 Miss Parichat Bunmani นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 17 (2006) Ok
57 Miss Oanyada Nukaeo ด.ญ. อัญดา หนูแก้ว สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 16 (2007) Ok
58 Miss Suwaphat Kanchna ด.ญ. สุวภัธร์ กันชนะ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 15 (2008) Ok
59 master Pawat Anantavate ด.ช. ภวัต อนันตเวทย์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 13 (2010) Ok
60 Miss Yamon Wongthai น.ส. ยมล วงศ์ไทย กระบี่ (ภาค 4) 20 (2003) Ok
61 Mr. Wathanyu Phromphing นาย วทัญญู พรมพิงค์ เชียงใหม่ (ภาค 5) 21 (2002) Ok
62 Master Prompeth Suksanit ด.ช. พร้อมเพชร สุขสนิท กรุงเทพฯ (ภาค 1) 11 (2012) Ok
63 Miss Naruemon Pinpadab ด.ญ. นฤมล ปิ่นประดับ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 11 (2012) Ok
64 Miss Nawaporn Promwong นางสาว นวพร พรหมวงค์ เชียงใหม่ (ภาค 5) 20 (2003) Ok
65 Miss Roschaya Sakoolsirilermarn ด.ญ. โรจชญา สกุลศิริเลอมาน อุบลราชธานี (ภาค 3) 11 (2012) Ok
66 Master Poomin Supap ด.ช. ภูมินทร์ สุภาพ ศรีสะเกษ (ภาค 3) 14 (2009) Ok
67 Miss Krittiya Papatchaisopon ด.ญ. กฤติญา ปภัสชัยโสภณ เชียงใหม่ (ภาค 5) 13 (2010) Ok
68 Mr. Saharat Kanyathip นาย สหรัฐ กัญญาทิพย์ เชียงใหม่ (ภาค 5) 21 (2002) Ok
69 Miss Pakaporn Kussayopsuwan นางสาว ภคพร กัศยปสุวรรณ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 18 (2005) Ok
70 Miss Maneethep Srikasame ด.ญ. มณีเทพ ศรีเกษม ฉะเฉิงเทรา (ภาค 1) 17 (2006) Ok
71 Miss Aim Suntanapanich นางสาว เอม สันธนะพานิช กรุงเทพฯ (ภาค 1) 16 (2007) Ok
72 Miss Pornpansar Boonkert ด.ญ. พรพรรษา บุญเกิด ราชบุรี (ภาค 2) 12 (2011) Ok
73 Master Chonnabot Tonpakad ด.ช. ชนบท ตันประกาศ เชียงใหม่ (ภาค 5) 16 (2007) Ok
74 Miss Chonradee Tonpakad ด.ญ. ชนรดี ตันประกาศ เชียงใหม่ (ภาค 5) 14 (2009) Ok
75 Miss Natthaatcha Chatthitimetee ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี เชียงใหม่ (ภาค 5) 14 (2009) Ok
76 Mr. Surached Prompon นาย สุรเชษฐ์ เพิ่มผล สมุทรปราการ (ภาค 1) 20 (2003) Ok
77 Miss Nichakan Chinupun น.ส. ณิชกานต์ จินุพันธุ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 20 (2003) Ok
78 Miss Phusuda Sopol นางสาว ภูสุดา โสพล กระบี่ (ภาค 4) 17 (2006) Ok
79 Master Tanakorn Chaisomboon ด.ช. ธนกร ไชยสมบูรณ์ กระบี่ (ภาค 4) 11 (2012) Ok
80 Master Poramet Chompoo นาย ปรเมษฐ์ ชมภู กรุงเทพฯ (ภาค 1) 20 (2003) Ok
81 Mr. Anucha Romphanatham นาย อนุชา ร่มพนาธรรม เชียงใหม่ (ภาค 5) 21 (2002) Ok
82 Miss Kanyarat Leela น.ส. กัญญารัตน์ ลีลา ศรีสะเกษ (ภาค 3) 22 (2001) Ok
83 Miss Supanida Chaiyasat นางสาว ศุภนิดา ไชยสัตย์ ศรีสะเกษ (ภาค 3) 22 (2001) Ok
84 Miss Ketsaraporn Kamsuwan นางสาว เกษราภรณ์ คำสุวรรณ์ ศรีสะเกษ (ภาค 3) 23 (2000) Ok
85 Miss Linda prommakasikorn น.ส. ลินดา พรมกสิกรณ์ ศรีสะเกษ (ภาค 3) 22 (2001) Ok
86 Miss Hataikan Suksri นางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี ศรีสะเกษ (ภาค 3) 23 (2000) Ok
87 Master Phuri Thonglamoon ด.ช. ภูริ ทองละมุล ศรีสะเกษ (ภาค 3) 14 (2009) Ok
88 Master Pakpoom Sudsanguan ด.ช. ภาคภูมิ สุดสงวน ศรีสะเกษ (ภาค 3) 15 (2008) Ok
89 Mr. Naravich Saisuk นาย นราวิชญ์ สายสุข ศรีสะเกษ (ภาค 3) 17 (2006) Ok
90 Master Kunnarong Yodin ด.ช. ขุนณรงค์ ยอดอินทร์ ศรีสะเกษ (ภาค 3) 17 (2006) Ok
91 Mr. Thanakorn Ngoeichai นาย ธนากร เงยไชย ศรีสะเกษ (ภาค 3) 17 (2006) Ok
92 Master Kitsakorn Kingsakul ด.ช. กฤษกร กิ่งสกุล ศรีสะเกษ (ภาค 3) 15 (2008) Ok
93 Mr. Teerachot Sattong ด.ช. ธีรโชติ สาททอง ศรีสะเกษ (ภาค 3) 15 (2008) Ok
94 (ภาค ) 0 Ok
สรุปจำนวนนักกีฬาตามปีเกิด
Year 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Age 23 22 21 20 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
Total 2 คน 3 คน 5 คน 8 คน 8 คน 13 คน 9 คน 7 คน 13 คน 8 คน 3 คน 7 คน 4 คน 2 คน
Men คน คน 4 คน 4 คน 3 คน 8 คน 6 คน 4 คน 10 คน 4 คน 1 คน 5 คน 2 คน 2 คน
Ladies 2 คน 3 คน 1 คน 4 คน 5 คน 5 คน 3 คน 3 คน 3 คน 4 คน 2 คน 2 คน 2 คน คน


รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน
Official - Volunteer Name List
No. Pic. Name ชื่อ Province ตำแหน่ง
1 Mr. Narainrit Noonam นาย นเรนทร์ฤทธิ์ หนูนาม กรุงเทพฯ (ภาค 1) Course Referee
2 Mr. Somchai Anantapun นาย สมชาย อนันตพันธุ์ สงขลา (ภาค 4) Staff
3 Mrs. Piyapat Anantapun นาง ปิยพัชร์ อนันตพันธุ์ สงขลา (ภาค 4) Staff
4 Mrs. Nual-anong Fungfueang นาง นวลอนงค์ ฟุ้งเฟื่อง กระบี่ (ภาค 4) Chief of Material
5 Mr. Pongsatorn Pimsim นาย พงศธร พิมสิม เชียงใหม่ (ภาค 5) Staff
6 Mr. Sutthipong Sukontharat นาย สุทธิพงษ์ สุคนธรัตน์ สงขลา (ภาค 4) Staff
7 Mrs. Thaphanee Sakoolsirilerman นาง ฐาปนีย์ สกุลศิริเลอมาน ศรีสะเกษ (ภาค 3) Staff
8 Miss Pimsirilak Saytien น.ส. พิมศิริลักษณ์ สายถิ่น เชียงใหม่ (ภาค 5) Race Officer
9 Mr. Montree Sriboonhung นาย มนตรี ศรีบุญฮุง ชุมพร (ภาค 4) Staff
10 Miss SUJINAN​ BOONPRASERT นางสาว สุจินันท์ บุญประเสริฐ ระยอง (ภาค 1) Competition Secretary
11 Mr. Chutchai Tangjanya นาย ฉัตรชัย เที่ยงจรรยา ชุมพร (ภาค 4) Start Referee
12 Mr. Payungsak Phuthanaphiphat นาย พยุงศักดิ์ ภู่ธนพิพัฒน์ ชุมพร (ภาค 4) Start Referee
13 Mr. Jukkrit sintunawarat นาย จักรกฤษณ์ สินธุนาวารัตน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Staff
14 Mrs. Charinee Bangrak นาง ชารินี บางรัก ชุมพร (ภาค 4) Staff
15 Mr. Arwut Nusiri นาย อาวุธ หนูศิริ กระบี่ (ภาค 4) Staff
16 Mr. Watit Saisuk ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท วทิต สายสุข ศรีสะเกษ (ภาค 3) Technique Jury
17 Miss Busara Leesudklin น.ส. บุศรา ลี้สุดกลิ่น กรุงเทพฯ (ภาค 1) Staff
18 Mr. Narawit Nunam นาย นราวิชญ์ หนูนาม กรุงเทพฯ (ภาค 1) Staff
19 Mr. Thredthai Suksakul นาย เทอดไท สุขสกุล กระบี่ (ภาค 4) Staff
20 Mr. Ronayut Jirangnimitsakul นาย รณยุทธ จิรังนิมิตสกุล สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) Staff
21 Miss Kulwanit Thorarit นางสาว กุลวณิชย์ ธรฤทธิ์ นครศรีธรรมราช (ภาค 4) Staff
22 Mr. Mana Taruerak นาย มานะ ท่าเรือรักษ์ ชัยภูมิ (ภาค 3) Staff
23 Mr. Thanakon Thaweesuk นาย ธนากร ทวีสุข สงขลา (ภาค 4) Staff
24 Miss Hataitip Feemuechang น.ส. หทัยทิพย์ ฝีมือช่าง กรุงเทพฯ (ภาค 1) Staff
25 Miss Parusara Songains นางสาว ปรุสรา ส่งอินทร์ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) Staff
26 Mr. Fares Chaeleng นาย ฟาเรส แชเล็ง นราธิวาส (ภาค 4) Staff
27 Miss Ketapat Sirinuphaphong น.ส. คีตภัทร์ สิริณุภาพงศ์ เชียงใหม่ (ภาค 5) Staff
28 Miss Sirirat Rattanalaklai น.ส. ศิริรัตน์ รัตนเหล็กไหล ชุมพร (ภาค 4) Staff
29 Mr. Boonlert Manomai นาย บุญเลิศ มะโนมัย ศรีสะเกษ (ภาค 3) Staff
30 Mr. Patiwate Janpetch นาย ปฏิเวธ จั่นเพชร ระยอง (ภาค 1) Time Keeper Referee
31 Mr. Maitree Sae-phu นาย ไมตรี แซ่ภู่ ชุมพร (ภาค 4) Start Referee
32 Mr. Taratip Chantawat นาย ธราธิป ฉันทะวัฒน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Chief of Competition
33 Miss Pawonrat Jadkon น.ส. ปวรรัตน์ จัดคน ระยอง (ภาค 1) Race Officer
34 Mr. Chakkaphong Bangrak นาย จักรพงศ์ บางรัก ชุมพร (ภาค 4) Finish Referee
35 Miss Sarinee Raknakuan นางสาว สารินี รักนาควร สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) Race Officer
36 Miss Julaluk Krueangdee นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี ลำปาง (ภาค 5) Race Officer
จำนวน official ทั้งหมด 36 คน