กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 จังหวัดตราด 2020-10-11 - 2020-10-21
Youth Thailand National Game 36 Trat
ตราด
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
กรุงเทพฯ 13 คน
จันทบุรี 1 คน
ตราด 1 คน
ระยอง 5 คน
สมุทรปราการ 2 คน
รวมทั้งสิ้น 22 คน
บุรีรัมย์ 9 คน
ศรีสะเกษ 9 คน
รวมทั้งสิ้น 18 คน
กระบี่ 4 คน
ชุมพร 15 คน
สงขลา 2 คน
รวมทั้งสิ้น 21 คน
เชียงใหม่ 8 คน
รวมทั้งสิ้น 8 คน
No. Name ชื่อ Province Register Status
1 master Gunpol Pruksakorn ด.ช. กันต์พล พฤกษากร กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
2 Keerati Suparasiri ด.ช. กีรติ ศุภรสิริ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
3 Master Natthaputh Chombhucotra ด.ช. ณัฐพุฒิ ชมภูโคตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
4 Tananat Panitprapapong ด.ช. ธนณัฏฐ์ พนิตปภาพงศ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
5 Master Poramet Chompoo นาย ปรเมษฐ์ ชมภู กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
6 Master Phonathip Sunthonsuk ด.ช. พลอธิป สุนทรสุข กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
7 Miss Pimpida Leelaprayul ด.ญ. พิมพิดา ลีละประยูร กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
8 master Pawat Anantavate ด.ช. ภวัต อนันตเวทย์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
9 Miss Sorrathon Pirunrat นางสาว สรธร พิรุณรัตน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
10 master Sutthichan Sattabutra ด.ช. สุทธิฉันท์ ศัตบุตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
11 Mr. Panudech Phothong นาย ภานุเดช โพธิ์ทอง กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
12 Miss Pimsirilak Saytien น.ส. พิมศิริลักษณ์ สายถิ่น เชียงใหม่ (ภาค 5) Ok
13 master Wongsathon Amphonphong ด.ช. วงศธร อำพรพงษ์ กระบี่ (ภาค 4) Ok
14 Miss Chidapha Thawisuwan น.ส. จิดาภา ทวิสุวรรณ์ กระบี่ (ภาค 4) Ok
15 Miss Suphilchaya Inrit ด.ญ. สุพิชญา อินฤทธิ์ กระบี่ (ภาค 4) Ok
16 Miss janjira Amprom ด.ญ. จันทร์จิรา อ่ำพรม กระบี่ (ภาค 4) Ok
17 Mr Jetsada Niamsuwan นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ ชุมพร (ภาค 4) Ok
18 Master Dachathon Tapnimit ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร ชุมพร (ภาค 4) Ok
19 Miss Khwanphitcha Pracha ด.ญ. ขวัญพิชชา ประชา ชุมพร (ภาค 4) Ok
20 Miss Chinwara Ninnaowarat ด.ญ. จิณห์วรา นิลเนาวรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) Ok
21 Mr. Natthawut Hiranrat นาย ณัฐวุฒิ หิรันรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) Ok
22 Miss Duangkamon Hitchana น.ส. ดวงกมล หีดชนา ชุมพร (ภาค 4) Ok
23 Master Thanutham Chongthong ด.ช. ทนุธรรม จงทอง ชุมพร (ภาค 4) Ok
24 Master Thiraphat Sata ด.ช. ธีรภัทร สะตะ ชุมพร (ภาค 4) Ok
25 Miss Prapawee Ladlod ด.ญ. ปภาวี ลัดลอด ชุมพร (ภาค 4) Ok
26 master Rattanaphon Bamrungrat ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) Ok
27 master Warut Sonthanakan ด.ช. วรุตม์ สนทนาการ ชุมพร (ภาค 4) Ok
28 Master Wiraphon Sroison ด.ช. วีระพล สร้อยสน ชุมพร (ภาค 4) Ok
29 Miss Siriwan Koedsin น.ส. ศิริวรรณ เกิดสิน ชุมพร (ภาค 4) Ok
30 Mr. Sarawut Koedsin นาย สราวุฒิ เกิดสิน ชุมพร (ภาค 4) Ok
31 Miss Artitaya Thaenain น.ส. อาทิตยา แท่นอินทร์ ชุมพร (ภาค 4) Ok
32 master Chatwong sawatram ด.ช. ชัชช์วงศ์ สวัสดิ์รัมย์ บุรีรัมย์ (ภาค 3) Ok
33 Miss Thitarat sonrit ด.ญ. ฐิตารัตน์ ศรฤทธิ์ บุรีรัมย์ (ภาค 3) Ok
34 Miss Naritsa khaokhangphlu ด.ญ. ณริสสา ขาวข้างพลู บุรีรัมย์ (ภาค 3) Ok
35 master Pamutip seanakan ด.ช. ภมุทิพย์ เสนาการ บุรีรัมย์ (ภาค 3) Ok
36 master Pattarakorn panusee ด.ช. ภัทรกร ภานุษี บุรีรัมย์ (ภาค 3) Ok
37 Miss Maturada kanram ด.ญ. มธุรดา ขานรัมย์ บุรีรัมย์ (ภาค 3) Ok
38 master Supaktit thuaysirikul ด.ช. ศุภกฤต ทวยศิริกุล บุรีรัมย์ (ภาค 3) Ok
39 master Supalak supho ด.ช. สุภาลักษณ์ สุโพธิ์ บุรีรัมย์ (ภาค 3) Ok
40 Miss Apatsara jankaew ด.ญ. อาภัสรา จันทร์เเก้ว บุรีรัมย์ (ภาค 3) Ok
41 master Arkkarachai Mathaum ด.ช. อัครชัย มาท้วม ระยอง (ภาค 1) Ok
42 Miss Hataikan Suksri นางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี ศรีสะเกษ (ภาค 3) Ok
43 master Phuri Thonglamoon ด.ช. ภูริ ทองละมุล ศรีสะเกษ (ภาค 3) Ok
44 master Thanwa Sukata ด.ช. ธันวา สุขะตะ ศรีสะเกษ (ภาค 3) Ok
45 master Thanakon Ngoeichai ด.ช. ธนากร เงยไชย ศรีสะเกษ (ภาค 3) Ok
46 master Yannaphat A-nantapan ด.ช. ญาณพัฒน์ อนันตพันธุ์ สงขลา (ภาค 4) Ok
47 master Yudsakorn Anantapun ด.ช. ยศกร อนันตพันธุ์ สงขลา (ภาค 4) Ok
48 master phukij suebwongrung ด.ช. ภูกิจ สืบวงษ์รุ่ง สมุทรปราการ (ภาค 1) Ok
49 Master jipanu kaewseekao ด.ช. จิตรภาณุ แก้วสีขาว สมุทรปราการ (ภาค 1) Ok
50 Miss Pakaporn Kussayopsuwan น.ส. ภคพร กัศยปสุวรรณ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
51 Miss Kantima Maneewannakul ด.ญ. กานติมา มณีวรรณกุล จันทบุรี (ภาค 1) Ok
52 Miss Arrada Palakawong น.ส. อารดา ปาลกะวงศ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
53 Master Sirapon Noijan ด.ช. ศิรภณ น้อยจันทร์ ระยอง (ภาค 1) Ok
54 Master Kamonwit Phongsak ด.ช. กมลวิช พงษ์ศักดิ์ ระยอง (ภาค 1) Ok
55 Miss Thanchanok Tempiam ด.ญ. ธัญชนก เต็มเปี่ยม ระยอง (ภาค 1) Ok
56 Miss Phonchannan Pongsak ด.ญ. พรชนัน พงษ์ศักดิ์ ระยอง (ภาค 1) Ok
57 Mr. Wathanyu Phromphing นาย วทัญญู พรมพิงค์ เชียงใหม่ (ภาค 5) Ok
58 Mr. Jirapat Puangdok นาย จิรภัทร พวงดอก เชียงใหม่ (ภาค 5) Ok
59 Mr. Settawut Moonkat นาย เสฎฐวุฒิ มูลขัติ เชียงใหม่ (ภาค 5) Ok
60 Miss Nawaporn Promwong นางสาว นวพร พรหมวงค์ เชียงใหม่ (ภาค 5) Ok
61 Mr. Pongsakorn Pookanka นาย พงศกร ปูกันกะ เชียงใหม่ (ภาค 5) Ok
62 Mr. Saharat Kanyathip นาย สหรัฐ กัญญาทิพย์ เชียงใหม่ (ภาค 5) Ok
63 Mr. Anucha Romphanatham นาย อนุชา ร่มพนาธรรม เชียงใหม่ (ภาค 5) Ok
64 Miss A-ranya Aimthasan ด.ญ. อรัญญา อิ่มทะสาร ตราด (ภาค 1) Ok
65 Miss Supanida Chaiyasat น.ส. ศุภนิดา ไชยสัตย์ ศรีสะเกษ (ภาค 3) Ok
66 Miss Roschaya Sakoolsirilermarn ด.ญ. โรจชญา สกุลศิริเลอมาน ศรีสะเกษ (ภาค 3) Ok
67 master Kitsakon Kingsakul ด.ช. กฤษกร กิ่งสกุล ศรีสะเกษ (ภาค 3) Ok
68 Mr. Naravich Saisuk นาย นราวิชญ์ สายสุข ศรีสะเกษ (ภาค 3) Ok
69 Mr. Teerachot Sattong ด.ช. ธีรโชติ สาททอง ศรีสะเกษ (ภาค 3) Ok


รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน
Official - Volunteer Name List
No. Name ชื่อ Province ตำแหน่ง
1 Mr. Narainrit Noonam นาย นเรนทร์ฤทธิ์ หนูนาม กรุงเทพฯ (ภาค 1) Team Official
2 Mrs. Sukanda Chombhucotra นาง สุกานดา ชมภูโคตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) Team Official
3 Mr. Weerapong Ninnaowarat นาย วีระพงษ์ นิลเนาวรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) Team Official
4 Mr. Singhon Klinnoy นาย สิงหล กลิ่นน้อย ชุมพร (ภาค 4) Team Official
5 Miss Panomwan Panyameesrikun นางสาว พนมวัลย์ ปัญญามีศรีกุล บุรีรัมย์ (ภาค 3) Team Official
6 Miss Supanit Panprakhon นางสาว ศุภนิจ ปานประโคน บุรีรัมย์ (ภาค 3) Team Official
7 Mr. Teerachai Wisetsuwan นาย ธีรชัย วิเศษสุวรรณ์ ระยอง (ภาค 1) Team Official
8 Mr. Nathakit suebwongrung นาย ณธกฤต สืบวงษ์รุ่ง สมุทรปราการ (ภาค 1) Team Official
9 Miss Nednapa Maiseethong น.ส. เนตรนภา ไหมสีทอง กระบี่ (ภาค 4) Team Official
10 Mr. Pojthanin Maneewannakul นาย พจน์ธนินท์ มณีวรรณกุล จันทบุรี (ภาค 1) Team Official
11 Mr. Tiravartvarit Chinawong นาย ถิรวรรษวริทธิ์ ชิณวงษ์ ศรีสะเกษ (ภาค 3) Course Referee
12 Mrs. Ladda Yunchompoo นาง ลัดดา ยันชมภู สมุทรปราการ (ภาค 1) Finish Line Referee
13 Mrs. Nuanla-ong Bell นาง นวลละออง เบลล์ ขอนแก่น (ภาค 3) Ceremony Manager
14 Miss Siriporn Saytien น.ส. ศิริพร สายถิ่น เชียงใหม่ (ภาค 5) Team Official
15 Miss Junya Ninnaowarat น.ส. จรรยา นิลเนาวรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) Team Official
16 Miss Wapee Butsim น.ส. วาปี บุตรสิม ชุมพร (ภาค 4) Team Official
17 Mr. Udom Fuktong นาย อุดม ฟักทอง ตราด (ภาค 1) Team Official