ข้อมูลชมรมประจำจังหวัด

ชื่อจังหวัดชุมพร
ชื่อชมรมประจำจังหวัดชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด จังหวัดชุมพร
เบอร์โทร ชมรมประจำจังหวัด 081-956-5621
email ชมรมประจำจังหวัด piratesterrace@yahoo.com
ที่อยู่ ชมรมประจำจังหวัด54/7 หมู่ที่ 8 ตําบลสะพลี อําเภอปะทิว จังหวัด ชุมพร 86230

รายชื่อคณะกรรมการชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดชุมพร

นางสาวชาคริยา เงาศรี (ตำแหน่ง ประธานชมรม)
นายจักรพงศ์ บางรัก (ตำแหน่ง รองประธานชมรมคนที่ 1)
นายมนตรี ศรีบุญฮุง (ตำแหน่ง รองประธานชมรมคนที่ 2)
นายไมตรี แซ่ภู่ (ตำแหน่ง เลขาธิการชมรม)
นางชารินี บางรัก (ตำแหน่ง เหรัญญิกชมรม)
นายวัตโชติ อนันตเมฆ (ตำแหน่ง นายทะเบียนชมรม)
นายสุวารินทร์ มยาเศส (ตำแหน่ง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์)
นายสมชาย เสมมณี (ตำแหน่ง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์)
นายกฤษฎา โลพิศ (ตำแหน่ง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์)
นายธวัช ตัสโต (ตำแหน่ง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์)
นายสุกิจ ศรีแก้ว (ตำแหน่ง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์)
นายสุพรชัย หงส์เทศ (ตำแหน่ง กรรมการ)
นายฉัตรชัย เที่ยงจรรยา (ตำแหน่ง กรรมการ)
นายพยุงศักดิ์ ภู่ธนพิพัฒน์ (ตำแหน่ง กรรมการ)
นส. จิรายุ ด่านสุวรรณเมฆ (ตำแหน่ง กรรมการ)
นาย วัชระ เพิ่มพูนผล (ตำแหน่ง กรรมการ)
นส. ทิชา สุวรรณสาม (ตำแหน่ง กรรมการ)
นายยอดขวัญ จีระภา (ตำแหน่ง กรรมการ)
นางวิภา จีระภา (ตำแหน่ง กรรมการ)

รับจดทะเบียนโดยสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562
Profile QR Code
รายชื่อนักกีฬา Roller Ski ของชมรม
English Name ชื่อภาษาไทย Gender ชื่อเล่น
Miss Prapawee Ladlod ด.ญ. ปภาวี ลัดลอด L ซูกัส
Miss Naramon Chongthong ด.ญ. นรมน จงทอง L
Master Thanutham Chongthong ด.ช. ทนุธรรม จงทอง M ภูมิ
Miss Chomkwan Srimahaprom ด.ญ. ชมขวัญ ศรีมหาพรม L Mamee
master Supphachai Totong ด.ช. ศุภกรณ์ โตทอง M
Miss Budsayapat Sookpol น.ส. บุษยพัชร์ สุขพล L
master Yanavat Pecthnin ด.ช. ญาณวัฒน์ เพ็ชรนิล M
Miss Montakan Khongin ด.ญ. มณทกานต์ คงอินทร์ L
Mr. Langsiman Vestayayong นาย รังสิมันตุ์ เวทยายงค์ M
Mr. Thiraphat Sata นาย ธีรภัทร สะตะ M โดม
Mr Thiraphat Taratha นาย ธีรภัทร ตาระทา M เบญ
Mr. Wirachit Yaowthani นาย วีรชิต เยาว์ธานี M โก้
Mr. Natthawut Thapthimthong นาย ณัฐวุฒิ ทับทิมทอง M
Mr. Tappanan Sooknipitporn นาย ทัพพนันท์ สุขนิพิฐพร M
Miss Sunisa Techathiradet ด.ญ. สุนิสา เตชะธีรเดช L โบ
master Kongphob Musuka ด.ช. ก้องภพ มูสิกะ M
Miss Duangkamon Hitchana นางสาว ดวงกมล หีดชนา L ฟาง
Miss Artitaya Thaenain น.ส. อาทิตยา แท่นอินทร์ L ฟ่าง
Mr. Worayot Tangjui นาย วรยศ แตงจุ้ย M
Mr. Akaraphon Chanpathak นาย อัครพนธ์ จันประทักษ์ M
Mr. Sarawut Koedsin นาย สราวุฒิ เกิดสิน M โก้
master Sorawit Pumchago ด.ช. สรวิชญ์ พุ่มชะโก M
Mr. Panuwat Ramphan ด.ช. ภาณุวัฒน์ รำพรรณ์ M
master Phongsakon Srisuwan ด.ช. พงศกร ศรีสุวรรณ์ M พง
Miss Kanthida Chaemmee ด.ญ. กานต์ธิดา แช่มมี่ L ปอย
master Supphachai Gawut ด.ช. สุภชัย กาวุธ M ต้าร์
Miss Wanwisa Buaphae ด.ญ. วรรณวิศา บัวแพ L
master Rattanaphon Bamrungrat ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ M ฟิมล์
Mr. Noppadol Boonsin นาย นพดล บุญสิน M
Miss Woralak Arunsang น.ส. วรลักษณ์ อรุณแสง L
Mr. Thiti Ninsri นาย ธิติ นิลศรี M
Miss Tanakarn Khratkrathok น.ส. ธนกาญจน์ คราดกระโทก L
Mr. Natthawut Hiranrat นาย ณัฐวุฒิ หิรันรัตน์ M
Miss Chanida Cheroenin น.ส. ชนิดา เจริญอินทร์ L
Miss Jiranan Nantago น.ส. จิรนันท์ นันทโก L
Mr Jetsada Niamsuwan นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ M เม่น
Miss Napassanan Wongdamrongsak ด.ญ. นภัสนันท์ วงษ์ดำรงศักดิ์ L
Miss Jullatip Srichuang ด.ญ. จุลทิพย์ ศรีช่วง L
Miss Wanwisa Taenain ด.ญ. วันวิสา แท่นอินทร์ L
Miss Siriwan Koedsin นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน L น้ำ
Miss Wimonsiri Lophit นางสาว วิมลศิริ โลพิส L
Master Chatipil Thaenain ด.ช. ชาติพลี แท่นอินทร์ M
Miss Athita Rungruang ด.ญ. อฐิตา รุ่งเรือง L
Master Yodsakorn Ditsalap ด.ช. ยศกร ดิษสลับ M
Master Kasidit Saengsung ด.ช. กศิดิศ แสงสูง M ปลื้ม
Mr. Warut Sonthanakan นาย วรุตม์ สนทนาการ M เวียร์
Master Nuchapol Sookpol ด.ช. ณัชพล สุขพล M
Miss Kanvara Maksawe ด.ญ. กัญญ์วรา เมฆสวี L พีม
Miss Watanya Kirdsin ด.ญ. วธัญญา เกิดสิน L มุก
Miss Apitchaya Saengsung ด.ญ. อภิชญา แสงสูง L ปล์าม
Master Natthaphat Somnuek ด.ช. ณัฐภัทร สมนึก M
master Weerapath Srisodsai ด.ช. วีรภัทร ศรีสดใส M
Master Danudet Chiwarasiri ด.ช. ดนุเดช จิวะระศิริ M
Miss Panyada Rungrueng ด.ญ. ปัญญดา รุ่งเรือง L
Miss Chinwara Ninnaowarat ด.ญ. จิณห์วรา นิลเนาวรัตน์ L ข้าวเจ้า
Master Dachathon Tapnimit ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร M กัปตัน
Miss Khwanphitcha Pracha ด.ญ. ขวัญพิชชา ประชา L ขวัญ
Master Wiraphon Sroison ด.ช. วีระพล สร้อยสน M เวฟ
master Thanakon Nimcharoensuk ด.ช. ธนากร นิ้มเจริญสุข M
Master Piradon Sum-im ด.ช. พิรดนย์ สุ่มอิ่ม M Marwin
Master Phiraphat Aengchuan ด.ญ. ภีรพัฒน์ เอ็งฉ้วน M
Miss Aranya Konmanee น.ส. อรัญญา ก้อนมณี L
Mr. Khom Srirach นาย คม ศรีราช M
Miss Chacriya Ngowsree น.ส. ชาคริยา เงาศรี L ฝน