ข้อมูลชมรมประจำจังหวัด

ชื่อจังหวัดชุมพร
ชื่อชมรมประจำจังหวัดชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด จังหวัดชุมพร
เบอร์โทร ชมรมประจำจังหวัด 083 373 3433
email ชมรมประจำจังหวัด skiandsnowboard2022@hotmail.com
ที่อยู่ ชมรมประจำจังหวัด84/3 หมู่ที่3 ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

รายชื่อคณะกรรมการชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดชุมพร

พ.ต.อ.ทศพล โชติคุตร์ (ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา)
นายมานัส ตัสโต (ตำแหน่ง ที่ปรึกษากิติมศักดิ์)
นายสัญชัย หนูสุด (ตำแหน่ง ประธานชมรม)
นายปริญญา พงษ์กาสอ (ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ)
นายวีระพงษ์ นิลเนาวรัตน์ (ตำแหน่ง ปฏิคม)
นายพอพล กล้าผจญ (ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์)
นายธวัช ตัสโต (ตำแหน่ง กรรมการ)
นายไมตรี แซ่ภู่ (ตำแหน่ง กรรมการฝ่ายเทคนิค)
นายพยุงศักดิ์ ภู่ธนพิพัฒน์ (ตำแหน่ง กรรมการฝ่ายเทคนิค)
นายฉัตรชัย เที่ยงจรรยา (ตำแหน่ง กรรมการฝ่ายเทคนิค)
นายพีรพงศ์ อิทรโยธา (ตำแหน่ง กรรมการฝ่ายเทรนเนอร์)
นางสาวจรรยา นิลเนาวรัตน์ (ตำแหน่ง เหรัญญิก นายทะเบียนและเลขานุการ)

รับจดทะเบียนโดยสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562
เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดชุมพร สั่ง ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2565
Profile QR Code
รายชื่อนักกีฬา ของชมรม
English Name ชื่อภาษาไทย Gender ชื่อเล่น กีฬาที่เล่น
Miss Prapawee Ladlod ด.ญ. ปภาวี ลัดลอด L ซูกัส Roller Ski,
Miss Naramon Chongthong ด.ญ. นรมน จงทอง L Roller Ski,
Master Thanutham Chongthong ด.ช. ทนุธรรม จงทอง M ภูมิ Roller Ski,
Miss Chomkwan Srimahaprom ด.ญ. ชมขวัญ ศรีมหาพรม L Mamee Roller Ski,
master Supphachai Totong ด.ช. ศุภกรณ์ โตทอง M Roller Ski,
Miss Budsayapat Sookpol น.ส. บุษยพัชร์ สุขพล L Roller Ski,
master Yanavat Pecthnin ด.ช. ญาณวัฒน์ เพ็ชรนิล M Roller Ski,
Miss Montakan Khongin ด.ญ. มณทกานต์ คงอินทร์ L Roller Ski,
Mr. Langsiman Vestayayong นาย รังสิมันตุ์ เวทยายงค์ M Roller Ski,
Mr Thiraphat Taratha นาย ธีรภัทร ตาระทา M เบญ Roller Ski,
Mr. Wirachit Yaowthani นาย วีรชิต เยาว์ธานี M โก้ Roller Ski,
Mr. Natthawut Thapthimthong นาย ณัฐวุฒิ ทับทิมทอง M Roller Ski,
Mr. Tappanan Sooknipitporn นาย ทัพพนันท์ สุขนิพิฐพร M Roller Ski,
Miss Sunisa Techathiradet ด.ญ. สุนิสา เตชะธีรเดช L โบ Roller Ski,
master Kongphob Musuka ด.ช. ก้องภพ มูสิกะ M Roller Ski,
Miss Duangkamon Hitchana นางสาว ดวงกมล หีดชนา L ฟาง Roller Ski, Cross Country,
Mr. Worayot Tangjui นาย วรยศ แตงจุ้ย M Roller Ski,
Mr. Akaraphon Chanpathak นาย อัครพนธ์ จันประทักษ์ M Roller Ski,
Mr. Sarawut Koedsin นาย สราวุฒิ เกิดสิน M โก้ Roller Ski, Alpine Ski, Cross Country,
master Sorawit Pumchago ด.ช. สรวิชญ์ พุ่มชะโก M Roller Ski,
Mr. Panuwat Ramphan ด.ช. ภาณุวัฒน์ รำพรรณ์ M Roller Ski,
master Phongsakon Srisuwan ด.ช. พงศกร ศรีสุวรรณ์ M พง Roller Ski,
Miss Kanthida Chaemmee ด.ญ. กานต์ธิดา แช่มมี่ L ปอย Roller Ski,
master Supphachai Gawut ด.ช. สุภชัย กาวุธ M ต้าร์ Roller Ski,
Miss Wanwisa Buaphae ด.ญ. วรรณวิศา บัวแพ L Roller Ski,
Master Rattanaphon Bamrungrat ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ M ฟิมล์ Roller Ski,
Mr. Noppadol Boonsin นาย นพดล บุญสิน M Roller Ski,
Miss Woralak Arunsang น.ส. วรลักษณ์ อรุณแสง L Roller Ski,
Mr. Thiti Ninsri นาย ธิติ นิลศรี M Roller Ski,
Miss Tanakarn Khratkrathok น.ส. ธนกาญจน์ คราดกระโทก L Roller Ski,
Mr. Natthawut Hiranrat นาย ณัฐวุฒิ หิรันรัตน์ M Roller Ski, Alpine Ski, Cross Country,
Miss Chanida Cheroenin น.ส. ชนิดา เจริญอินทร์ L Roller Ski,
Miss Jiranan Nantago น.ส. จิรนันท์ นันทโก L Roller Ski,
Mr Jetsada Niamsuwan นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ M เม่น Roller Ski,
Miss Napassanan Wongdamrongsak ด.ญ. นภัสนันท์ วงษ์ดำรงศักดิ์ L Roller Ski,
Miss Jullatip Srichuang ด.ญ. จุลทิพย์ ศรีช่วง L Roller Ski,
Miss Wanwisa Taenain ด.ญ. วันวิสา แท่นอินทร์ L Roller Ski,
Miss Siriwan Koedsin นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน L น้ำ Roller Ski, Cross Country,
Miss Wimonsiri Lophit นางสาว วิมลศิริ โลพิส L Roller Ski,
Master Chatipil Thaenain ด.ช. ชาติพลี แท่นอินทร์ M Roller Ski,
Miss Athita Rungruang ด.ญ. อฐิตา รุ่งเรือง L Roller Ski,
Master Yodsakorn Ditsalap ด.ช. ยศกร ดิษสลับ M Roller Ski,
Master Kasidit Saengsung ด.ช. กศิดิศ แสงสูง M ปลื้ม Roller Ski,
Mr. Warut Sonthanakan นาย วรุตม์ สนทนาการ M เวียร์ Roller Ski,
Master Nuchapol Sookpol ด.ช. ณัชพล สุขพล M Roller Ski,
Miss Kanvara Maksawe ด.ญ. กัญญ์วรา เมฆสวี L พีม Roller Ski,
Miss Watanya Kirdsin ด.ญ. วธัญญา เกิดสิน L มุก Roller Ski,
Miss Kritsana Kenketkon นางสาว กฤษณา เกณฑ์เกตุกรณ์ L Roller Ski,
Mr. Kritsada Wongsai นาย กฤษฎา วงศ์สาย M พาส Roller Ski,
Miss Apitchaya Saengsung ด.ญ. อภิชญา แสงสูง L ปล์าม Roller Ski,
Master Natthaphat Somnuek ด.ช. ณัฐภัทร สมนึก M Roller Ski,
Miss Chatchadaphon Tassato ด.ญ. ชัชฎาภรณ์ ตัสโต L Roller Ski,
master Weerapath Srisodsai ด.ช. วีรภัทร ศรีสดใส M Roller Ski,
Master Danudet Chiwarasiri ด.ช. ดนุเดช จิวะระศิริ M Roller Ski,
Miss Panyada Rungrueng ด.ญ. ปัญญดา รุ่งเรือง L Roller Ski,
Miss Sirirak Tangprayun ด.ญ. สิริรัก เต็งประยูร L Roller Ski,
Master Khachonsak Phonchot ด.ช. ขจรศักดิ์ ผลโชติ M Roller Ski,
Miss Chinwara Ninnaowarat ด.ญ. จิณห์วรา นิลเนาวรัตน์ L ข้าวเจ้า Roller Ski,
Master Dachathon Tapnimit ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร M กัปตัน Roller Ski,
Miss Khwanphitcha Uonpirom ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ L ขวัญ Roller Ski,
Master Wiraphon Sroison ด.ช. วีระพล สร้อยสน M เวฟ Roller Ski,
Master Peerawit Klapajon ด.ช. พีรวิชญ์ กล้าผจญ M Roller Ski,
Master Suttiporn Sarnpradit ด.ช. สุทธิพร สารประดิษฐ์ M Roller Ski,
Miss Nannapat Tengprayun ด.ญ. นันท์นภัส เต็งประยูร L Roller Ski,
Miss Nichakan Phonlakan ด.ญ. ณิชกานต์ พลการ L Roller Ski,
master Thanakon Nimcharoensuk ด.ช. ธนากร นิ้มเจริญสุข M Roller Ski,
Master Nattakit Tummanaruk ด.ช. ณัฏฐกิตต์ ธรรมณารักษ์ M Roller Ski,
Master Piradon Sum-im ด.ช. พิรดนย์ สุ่มอิ่ม M Marwin Roller Ski,
Master Pannathat Chitratta ด.ช. ปัณณทัต ชิตรัถถา M ทัช Roller Ski,
Miss Warunada Tapnimit ด.ญ. วฤณดา เทพนิมิตร L ต้นหอม Roller Ski,
Master Naruphat bamrungrat ด.ช. นฤภัทร บำรุงรัตน์ M ฟาร์ม Roller Ski,
Master Warapol klapajon ด.ช. วรพล กล้าผจญ M Roller Ski,
Master Setawut Numcharoensuk ด.ช. เสฎฐวุฒิ นิ้มเจริญสุข M ฮะเก๋า Roller Ski,
Miss Khanyaphat Noosud ด.ญ. กัญญาภัทร หนูสุด L Roller Ski,
Master Puwanart Duangtawee ด.ช. ภูวนาถ ดวงทวี M Roller Ski,
Miss Thanyasorn Noosud ด.ญ. ธัญญาสรณ์ หนูสุด L ธัญญ่า Roller Ski,
Master Pichapow Ounpirom ด.ช. พิชาภพ อุ่นภิรมย์ M Roller Ski,
Master Phiraphat Aengchuan ด.ญ. ภีรพัฒน์ เอ็งฉ้วน M Roller Ski,
Miss Aranya Konmanee น.ส. อรัญญา ก้อนมณี L Roller Ski,
Mr. Khom Srirach นาย คม ศรีราช M Roller Ski,
Miss Chacriya Ngowsree น.ส. ชาคริยา เงาศรี L ฝน Roller Ski,