ข้อมูลชมรมประจำจังหวัด

ชื่อจังหวัดชุมพร
ชื่อชมรมประจำจังหวัดชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด จังหวัดชุมพร
เบอร์โทร ชมรมประจำจังหวัด 083 373 3433
email ชมรมประจำจังหวัด skiandsnowboard2022@hotmail.com
ที่อยู่ ชมรมประจำจังหวัด84/3 หมู่ที่3 ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

รายชื่อคณะกรรมการชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดชุมพร

พ.ต.อ.ทศพล โชติคุตร์ (ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา)
นายมานัส ตัสโต (ตำแหน่ง ที่ปรึกษากิติมศักดิ์)
นายสัญชัย หนูสุด (ตำแหน่ง ประธานชมรม)
นายปริญญา พงษ์กาสอ (ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ)
นายวีระพงษ์ นิลเนาวรัตน์ (ตำแหน่ง ปฏิคม)
นายพอพล กล้าผจญ (ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์)
นายธวัช ตัสโต (ตำแหน่ง กรรมการ)
นายไมตรี แซ่ภู่ (ตำแหน่ง กรรมการฝ่ายเทคนิค)
นายพยุงศักดิ์ ภู่ธนพิพัฒน์ (ตำแหน่ง กรรมการฝ่ายเทคนิค)
นายฉัตรชัย เที่ยงจรรยา (ตำแหน่ง กรรมการฝ่ายเทคนิค)
นายพีรพงศ์ อิทรโยธา (ตำแหน่ง กรรมการฝ่ายเทรนเนอร์)
นางสาวจรรยา นิลเนาวรัตน์ (ตำแหน่ง เหรัญญิก นายทะเบียนและเลขานุการ)

รับจดทะเบียนโดยสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562
เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดชุมพร สั่ง ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2565
Profile QR Code
รายชื่อนักกีฬา Roller Ski ของชมรม
English Name ชื่อภาษาไทย Gender ชื่อเล่น
Miss Prapawee Ladlod ด.ญ. ปภาวี ลัดลอด L ซูกัส
Miss Naramon Chongthong ด.ญ. นรมน จงทอง L
Master Thanutham Chongthong ด.ช. ทนุธรรม จงทอง M ภูมิ
Miss Chomkwan Srimahaprom ด.ญ. ชมขวัญ ศรีมหาพรม L Mamee
master Supphachai Totong ด.ช. ศุภกรณ์ โตทอง M
Miss Budsayapat Sookpol น.ส. บุษยพัชร์ สุขพล L
master Yanavat Pecthnin ด.ช. ญาณวัฒน์ เพ็ชรนิล M
Miss Montakan Khongin ด.ญ. มณทกานต์ คงอินทร์ L
Mr. Langsiman Vestayayong นาย รังสิมันตุ์ เวทยายงค์ M
Mr. Thiraphat Sata นาย ธีรภัทร สะตะ M โดม
Mr Thiraphat Taratha นาย ธีรภัทร ตาระทา M เบญ
Mr. Wirachit Yaowthani นาย วีรชิต เยาว์ธานี M โก้
Mr. Natthawut Thapthimthong นาย ณัฐวุฒิ ทับทิมทอง M
Mr. Tappanan Sooknipitporn นาย ทัพพนันท์ สุขนิพิฐพร M
Miss Sunisa Techathiradet ด.ญ. สุนิสา เตชะธีรเดช L โบ
master Kongphob Musuka ด.ช. ก้องภพ มูสิกะ M
Miss Duangkamon Hitchana นางสาว ดวงกมล หีดชนา L ฟาง
Mr. Worayot Tangjui นาย วรยศ แตงจุ้ย M
Mr. Akaraphon Chanpathak นาย อัครพนธ์ จันประทักษ์ M
Mr. Sarawut Koedsin นาย สราวุฒิ เกิดสิน M โก้
master Sorawit Pumchago ด.ช. สรวิชญ์ พุ่มชะโก M
Mr. Panuwat Ramphan ด.ช. ภาณุวัฒน์ รำพรรณ์ M
master Phongsakon Srisuwan ด.ช. พงศกร ศรีสุวรรณ์ M พง
Miss Kanthida Chaemmee ด.ญ. กานต์ธิดา แช่มมี่ L ปอย
master Supphachai Gawut ด.ช. สุภชัย กาวุธ M ต้าร์
Miss Wanwisa Buaphae ด.ญ. วรรณวิศา บัวแพ L
master Rattanaphon Bamrungrat ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ M ฟิมล์
Mr. Noppadol Boonsin นาย นพดล บุญสิน M
Miss Woralak Arunsang น.ส. วรลักษณ์ อรุณแสง L
Mr. Thiti Ninsri นาย ธิติ นิลศรี M
Miss Tanakarn Khratkrathok น.ส. ธนกาญจน์ คราดกระโทก L
Mr. Natthawut Hiranrat นาย ณัฐวุฒิ หิรันรัตน์ M
Miss Chanida Cheroenin น.ส. ชนิดา เจริญอินทร์ L
Miss Jiranan Nantago น.ส. จิรนันท์ นันทโก L
Mr Jetsada Niamsuwan นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ M เม่น
Miss Napassanan Wongdamrongsak ด.ญ. นภัสนันท์ วงษ์ดำรงศักดิ์ L
Miss Jullatip Srichuang ด.ญ. จุลทิพย์ ศรีช่วง L
Miss Wanwisa Taenain ด.ญ. วันวิสา แท่นอินทร์ L
Miss Siriwan Koedsin นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน L น้ำ
Miss Wimonsiri Lophit นางสาว วิมลศิริ โลพิส L
Master Chatipil Thaenain ด.ช. ชาติพลี แท่นอินทร์ M
Miss Athita Rungruang ด.ญ. อฐิตา รุ่งเรือง L
Master Yodsakorn Ditsalap ด.ช. ยศกร ดิษสลับ M
Master Kasidit Saengsung ด.ช. กศิดิศ แสงสูง M ปลื้ม
Mr. Warut Sonthanakan นาย วรุตม์ สนทนาการ M เวียร์
Master Nuchapol Sookpol ด.ช. ณัชพล สุขพล M
Miss Kanvara Maksawe ด.ญ. กัญญ์วรา เมฆสวี L พีม
Miss Watanya Kirdsin ด.ญ. วธัญญา เกิดสิน L มุก
Miss Kritsana Kenkethon นางสาว กฤษณา เกณฑ์เกตุกรณ์ L
Miss Apitchaya Saengsung ด.ญ. อภิชญา แสงสูง L ปล์าม
Master Natthaphat Somnuek ด.ช. ณัฐภัทร สมนึก M
master Weerapath Srisodsai ด.ช. วีรภัทร ศรีสดใส M
Master Danudet Chiwarasiri ด.ช. ดนุเดช จิวะระศิริ M
Miss Panyada Rungrueng ด.ญ. ปัญญดา รุ่งเรือง L
Miss Chinwara Ninnaowarat ด.ญ. จิณห์วรา นิลเนาวรัตน์ L ข้าวเจ้า
Master Dachathon Tapnimit ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร M กัปตัน
Miss Khwanphitcha Uonpirom ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ L ขวัญ
Master Wiraphon Sroison ด.ช. วีระพล สร้อยสน M เวฟ
Master Peerawit Klapajon ด.ช. พีรวิชญ์ กล้าผจญ M
Master Suttiporn Sarnpradit ด.ช. สุทธิพร สารประดิษฐ์ M
Miss Nichakan Phonlakan ด.ญ. ณิชกานต์ พลการ L
master Thanakon Nimcharoensuk ด.ช. ธนากร นิ้มเจริญสุข M
Master Nattakit Tummanaruk ด.ช. ณัฏฐกิตต์ ธรรมณารักษ์ M
Master Piradon Sum-im ด.ช. พิรดนย์ สุ่มอิ่ม M Marwin
Master Warapol klapajon ด.ช. วรพล กล้าผจญ M
Miss Khanyaphat Noosud ด.ญ. กัญญาภัทร หนูสุด L
Master Puwanart Duangtawee ด.ช. ภูวนาถ ดวงทวี M
Miss Thanyasorn noosud ด.ญ. ธัญญาสรณ์ หนูสุด L
Master Pichapow Ounpirom ด.ช. พิชาภพ อุ่นภิรมย์ M
Master Phiraphat Aengchuan ด.ญ. ภีรพัฒน์ เอ็งฉ้วน M
Miss Aranya Konmanee น.ส. อรัญญา ก้อนมณี L
Mr. Khom Srirach นาย คม ศรีราช M
Miss Chacriya Ngowsree น.ส. ชาคริยา เงาศรี L ฝน