ชื่องานภาษาไทย โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 2018-08-25 - 2018-08-26
ชื่องานภาษาอังกฤษRoller Ski Thailand Championship 1st Time
สถานที่จัดงานสนามราชมังคลากีฬาสถาน
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติ International ภาค Reginal 1 ภาค Reginal 2 ภาค Reginal 3 ภาค Reginal 4 ภาค Reginal 5
Please Select 3 Athletes
Total 3 Athletes
from 1 country
กรุงเทพฯ 6 คน
จันทบุรี 1 คน
นครนายก 1 คน
นนทบุรี 6 คน
ปทุมธานี 3 คน
ระยอง 4 คน
สมุทรปราการ 6 คน
สระแก้ว 1 คน
รวมทั้งสิ้น 28 คน
จาก 8 จังหวัด
นครสวรรค์ 3 คน
ประจวบคีรีขันธ์ 1 คน
รวมทั้งสิ้น 4 คน
จาก 2 จังหวัด
ชัยภูมิ 1 คน
นครราชสีมา 2 คน
บุรีรัมย์ 1 คน
รวมทั้งสิ้น 4 คน
จาก 3 จังหวัด
ชุมพร 15 คน
ปัตตานี 1 คน
ภูเก็ต 1 คน
สงขลา 1 คน
สุราษฎร์ธานี 3 คน
รวมทั้งสิ้น 21 คน
จาก 5 จังหวัด
พิจิตร 1 คน
อุตรดิตถ์ 1 คน
เชียงใหม่ 3 คน
รวมทั้งสิ้น 5 คน
จาก 3 จังหวัด
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 65 คน จาก 21 จังหวัด
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
Race ID Status Gender Event Start List Current Score Result Competition Time
679 Registeration หญิง Ladies Open Interval Start C 12000 4 | | Score | Result | 2018-06-01 12:00:00
1 Official result หญิง Ladies Under 10 Interval Start C 900 3 | | Score | Result | 2018-08-25 09:45:00 1
2 Official result หญิง Ladies 11-12 Year Interval Start C 900 6 | | Score | Result | 2018-08-25 09:46:00 2
7 Official result หญิง Ladies 13-14 Year Interval Start C 900 9 | | Score | Result | 2018-08-25 09:50:00 3
3 Official result หญิง Ladies Above 15 Year Interval Start C 1800 6 | | Score | Result | 2018-08-25 09:55:00 4
4 Official result ชาย Men Smallest Children Interval Start C 900 4 | | Score | Result | 2018-08-25 09:58:00 5
5 Official result ชาย Men 9 - 10 year Interval Start C 900 4 | | Score | Result | 2018-08-25 09:59:00 6
6 Official result ชาย Men 11-12 Year Interval Start C 900 6 | | Score | Result | 2018-08-25 10:00:00 7
8 Official result ชาย Men 13-14 Year Interval Start C 900 8 | | Score | Result | 2018-08-25 10:04:00 8
9 Official result ชาย Men 15 - 20 Year Interval Start C 2700 10 | | Score | Result | 2018-08-25 10:08:00 9
10 Official result ชาย Men Above 20 Interval Start C 3600 5 | | Score | Result | 2018-08-25 10:10:00 10
11 Official result หญิง Ladies Under 10 Mass Start C 900 3 | | Score | Result | 2018-08-26 09:40:00 11
12 Official result หญิง Ladies 11-12 Year Mass Start C 900 6 | | Score | Result | 2018-08-26 09:41:00 12
14 Official result ชาย Men Smallest Children Mass Start C 900 4 | | Score | Result | 2018-08-26 09:42:00 13
15 Official result ชาย Men 9 - 10 year Mass Start C 900 4 | | Score | Result | 2018-08-26 09:43:00 14
16 Official result ชาย Men 11-12 Year Mass Start C 900 6 | | Score | Result | 2018-08-26 09:44:00 15
17 Official result หญิง Ladies 13-14 Year Mass Start C 900 9 | | Score | Result | 2018-08-26 10:05:00 16
13 Official result หญิง Ladies Above 15 Year Mass Start C 1800 6 | | Score | Result | 2018-08-26 10:06:00 17
18 Official result ชาย Men 13-14 Year Mass Start C 900 8 | | Score | Result | 2018-08-26 10:07:00 18
19 Official result ชาย Men 15 - 20 Year Mass Start C 2700 10 | | Score | Result | 2018-08-26 10:35:00 19
20 Official result ชาย Men Above 20 Mass Start C 3600 5 | | Score | Result | 2018-08-26 10:36:00 20
สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมรายการแข่งขัน Participation by Number
รายการแข่งขัน เด็กเล็ก Smallest Children YoB: 2010 - 2013 ต่ำกว่า 10 ปี Under 10 YoB: 2006 - 2012 11-12 ปี 11-12 Year YoB: 2005 - 2009 9 - 10 ปี 9 - 10 year YoB: 2007 - 2010 13-14 ปี 13-14 Year YoB: 2003 - 2006 15 ปีขึ้นไป Above 15 Year YoB: 1958 - 2004 15 - 20 ปี 15 - 20 Year YoB: 1998 - 2004 20 ปีขึ้นไป Above 20 YoB: 1938 - 1998 รุ่นไม่จำกัดอายุ Open YoB: 1938 - 2013
Interval Start C Ladies 3 ! 6 OK 9 OK 6 OK 4 OK
Interval Start C Men 4 OK 6 OK 4 OK 8 OK 10 OK 5 OK
Mass Start C Ladies 3 ! 6 OK 9 OK 6 OK
Mass Start C Men 4 OK 6 OK 4 OK 8 OK 10 OK 5 OK
ตารางสรุปเหรียญตามจังหวัด Medals list by province report โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1
Ranking ธง Province เหรียญทอง Gold เหรียญเงิน Silver เหรียญทองแดง Bronz ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 ชุมพร 8 1 5 40 3 5 48
2 สมุทรปราการ 2 1 3 10 3 3 16
3 นครสวรรค์ 2 1 0 10 3 0 13
4 ปัตตานี 2 0 0 10 0 0 10
5 เชียงใหม่ 1 3 0 5 9 0 14
6 นครราชสีมา 1 2 0 5 6 0 11
7 ปทุมธานี 1 0 3 5 0 3 8
8 นครนายก 1 0 0 5 0 0 5
9 กรุงเทพฯ 0 2 2 0 6 2 8
10 นนทบุรี 0 2 0 0 6 0 6
11 ภูเก็ต 0 1 1 0 3 1 4
12 พิจิตร 0 1 1 0 3 1 4
12 ระยอง 0 1 1 0 3 1 4
12 สระแก้ว 0 1 0 0 3 0 3
13 บุรีรัมย์ 0 1 0 0 3 0 3
13 อุตรดิตถ์ 0 1 0 0 3 0 3
13 สุราษฎร์ธานี 0 0 2 0 0 2 2
14 สงขลา 0 0 0 0 0 0 0
14 ประจวบคีรีขันธ์ 0 0 0 0 0 0 0
14 จันทบุรี 0 0 0 0 0 0 0
14 ชัยภูมิ 0 0 0 0 0 0 0
รวม Total 18 เหรียญทอง Gold 18 เหรียญเงิน Silver 18 เหรียญทองแดง Bronz
Medals list by country report
Ranking National Flag National Code Gold Medal Silver Medal Bronz Medal
1 THA 0 0 0
1 Ple 0 0 0
Total 0 Gold Medal 0 Silver Medal 0 Bronz Medal
รายงานผู้ชนะเลิศ Winner report
Date Events Cate Gender Result
2018-08-25 Roller Ski - Interval Start C Under 10 หญิง Ladies ด.ญ. ชนรดี ตันประกาศ 15 (2009) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. วชิรญาณ์ ก้องวุฒิเวช 16 (2008) ระยอง (ภาค 1)
ด.ญ. วรฤทัย ก้องวุฒิเวช 14 (2010) ระยอง (ภาค 1)
2018-08-25 Roller Ski - Interval Start C 11-12 Year หญิง Ladies ด.ญ. ณัฐกมล สุขเทพ 18 (2006) นครสวรรค์ (ภาค 2)
ด.ญ. อักษร สุขรักษ์ 17 (2007) นครราชสีมา (ภาค 3)
ด.ญ. อฐิตา รุ่งเรือง 18 (2006) ชุมพร (ภาค 4)
2018-08-25 Roller Ski - Interval Start C 13-14 Year หญิง Ladies นางสาว วิมลศิริ โลพิส 19 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. สุภาพรรณ โพธิ์ศรี 20 (2004) สมุทรปราการ (ภาค 1)
ด.ญ. นันนภัส วิจิตร 19 (2005) ปทุมธานี (ภาค 1)
2018-08-25 Roller Ski - Interval Start C Above 15 Year หญิง Ladies นางสาว สรธร พิรุณรัตน์ 22 (2002) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
นางสาว ดวงกมล หีดชนา 21 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
น.ส. ณิชกานต์ จินุพันธุ์ 21 (2003) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
2018-08-25 Roller Ski - Interval Start C Smallest Children ชาย Men ด.ช. ทนุธรรม จงทอง 14 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. อัณณ์นิพิฐ โฆษิตวานิช 14 (2010) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
ด.ช. อรรถวิทย์ อินทรประเสริฐ 13 (2011) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
2018-08-25 Roller Ski - Interval Start C 9 - 10 year ชาย Men ด.ช. ดนุเดช จิวะระศิริ 15 (2009) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ชิษนุพงศ์ นุชไพโรจน์ 16 (2008) นนทบุรี (ภาค 1)
ด.ช. ปุณณวีย์ เทพกิฬา 16 (2008) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
2018-08-25 Roller Ski - Interval Start C 11-12 Year ชาย Men ด.ช. ยศกร ดิษสลับ 18 (2006) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ชนบท ตันประกาศ 17 (2007) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นาย ธีรภัทร สะตะ 18 (2006) ชุมพร (ภาค 4)
2018-08-25 Roller Ski - Interval Start C 13-14 Year ชาย Men นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ 19 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ชาติพลี แท่นอินทร์ 19 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ภีรพัฒน์ เอ็งฉ้วน 19 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
2018-08-25 Roller Ski - Interval Start C 15 - 20 Year ชาย Men นาย สุรเชษฐ์ เพิ่มผล 21 (2003) สมุทรปราการ (ภาค 1)
นาย ศตวรรษ ฉัตรรัมย์ 24 (2000) บุรีรัมย์ (ภาค 3)
นาย ชนายุทธ สุขเกษ 24 (2000) พิจิตร (ภาค 5)
2018-08-25 Roller Ski - Interval Start C Above 20 ชาย Men นาย ภัทร เพ็ชรศรีชัย 0 ปัตตานี (ภาค 4)
นาย จรัส สุขแก้ว 0 เชียงใหม่ (ภาค 5)
นาย จาตุรนต์ วินประเวศ 0 สมุทรปราการ (ภาค 1)
2018-08-26 Roller Ski - Mass Start C Under 10 หญิง Ladies ด.ญ. ชนรดี ตันประกาศ 15 (2009) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. วชิรญาณ์ ก้องวุฒิเวช 16 (2008) ระยอง (ภาค 1)
ด.ญ. วรฤทัย ก้องวุฒิเวช 14 (2010) ระยอง (ภาค 1)
2018-08-26 Roller Ski - Mass Start C 11-12 Year หญิง Ladies ด.ญ. ณัฐกมล สุขเทพ 18 (2006) นครสวรรค์ (ภาค 2)
ด.ญ. อักษร สุขรักษ์ 17 (2007) นครราชสีมา (ภาค 3)
ด.ญ. นรมน จงทอง 18 (2006) ชุมพร (ภาค 4)
2018-08-26 Roller Ski - Mass Start C Smallest Children ชาย Men ด.ช. ทนุธรรม จงทอง 14 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. อรรถวิทย์ อินทรประเสริฐ 13 (2011) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
ด.ช. อัณณ์นิพิฐ โฆษิตวานิช 14 (2010) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
2018-08-26 Roller Ski - Mass Start C 9 - 10 year ชาย Men ด.ช. ดนุเดช จิวะระศิริ 15 (2009) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ชิษนุพงศ์ นุชไพโรจน์ 16 (2008) นนทบุรี (ภาค 1)
ด.ช. ปุณณวีย์ เทพกิฬา 16 (2008) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
2018-08-26 Roller Ski - Mass Start C 11-12 Year ชาย Men ด.ช. ยศกร ดิษสลับ 18 (2006) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ชนบท ตันประกาศ 17 (2007) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นาย ธีรภัทร สะตะ 18 (2006) ชุมพร (ภาค 4)
2018-08-26 Roller Ski - Mass Start C 13-14 Year หญิง Ladies น.ส. ออยอุมา เพ็งกุกูล 20 (2004) นครนายก (ภาค 1)
ด.ญ. ธนวดี อำไพพันธุ์ 20 (2004) นครสวรรค์ (ภาค 2)
ด.ญ. นันนภัส วิจิตร 19 (2005) ปทุมธานี (ภาค 1)
2018-08-26 Roller Ski - Mass Start C Above 15 Year หญิง Ladies น.ส. อุษณา กรรพุมมาลย์ 21 (2003) นครราชสีมา (ภาค 3)
น.ส. ณิชกานต์ จินุพันธุ์ 21 (2003) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
นางสาว สรธร พิรุณรัตน์ 22 (2002) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
2018-08-26 Roller Ski - Mass Start C 13-14 Year ชาย Men นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ 19 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ชาติพลี แท่นอินทร์ 19 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ภีรพัฒน์ เอ็งฉ้วน 19 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
2018-08-26 Roller Ski - Mass Start C 15 - 20 Year ชาย Men นาย สุรเชษฐ์ เพิ่มผล 21 (2003) สมุทรปราการ (ภาค 1)
นาย ชนายุทธ สุขเกษ 24 (2000) พิจิตร (ภาค 5)
นาย ปรเมษฐ์ ชมภู 21 (2003) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
2018-08-26 Roller Ski - Mass Start C Above 20 ชาย Men นาย ภัทร เพ็ชรศรีชัย 0 ปัตตานี (ภาค 4)
นาย ภีระเมศว์ จันทร์พรมมา 0 อุตรดิตถ์ (ภาค 5)
นาย จาตุรนต์ วินประเวศ 0 สมุทรปราการ (ภาค 1)