โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2561 2018-08-25 - 2018-08-26
Thailand National Roller Ski Championship 2018
สนามราชมังคลากีฬาสถาน
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
กรุงเทพฯ 5 คน
จันทบุรี 1 คน
นครนายก 1 คน
นนทบุรี 6 คน
ปทุมธานี 3 คน
ระยอง 4 คน
สมุทรปราการ 6 คน
สระแก้ว 1 คน
รวมทั้งสิ้น 27 คน
ประจวบคีรีขันธ์ 1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน
ชัยภูมิ 1 คน
นครราชสีมา 2 คน
บุรีรัมย์ 1 คน
รวมทั้งสิ้น 4 คน
ชุมพร 15 คน
ปัตตานี 1 คน
ภูเก็ต 1 คน
สงขลา 1 คน
สุราษฎร์ธานี 3 คน
รวมทั้งสิ้น 21 คน
นครสวรรค์ 3 คน
พิจิตร 1 คน
อุตรดิตถ์ 1 คน
เชียงใหม่ 3 คน
รวมทั้งสิ้น 8 คน
No. Name ชื่อ Province Register Status
1 Miss Chonradee Tonpakad ด.ญ. ชนรดี ตันประกาศ เชียงใหม่ (ภาค 5) Ok
2 Miss Natthakamon Sukthep ด.ญ. ณัฐกมล สุขเทพ นครสวรรค์ (ภาค 5) Ok
3 Miss Naramon Chongthong ด.ญ. นรมน จงทอง ชุมพร (ภาค 4) Ok
4 Miss Athita Rungruang ด.ญ. อฐิตา รุ่งเรือง ชุมพร (ภาค 4) Ok
5 Miss Oiluma Phengkukoon น.ส. ออยอุมา เพ็งกุกูล นครนายก (ภาค 1) Ok
6 Miss Suphaphan Phosri ด.ญ. สุภาพรรณ โพธิ์ศรี สมุทรปราการ (ภาค 1) Ok
7 Miss Usana Kanphoommarl น.ส. อุษณา กรรพุมมาลย์ นครราชสีมา (ภาค 3) Ok
8 Miss Wanwisa Buaphae ด.ญ. วรรณวิศา บัวแพ ชุมพร (ภาค 4) Ok
9 Miss Thanavadee Ampaipan ด.ญ. ธนวดี อำไพพันธุ์ นครสวรรค์ (ภาค 5) Ok
10 Miss Wimonsiri Lophit ด.ญ. วิมลศิริ โลพิส ชุมพร (ภาค 4) Ok
11 Miss Nunnaput Vijit ด.ญ. นันนภัส วิจิตร ปทุมธานี (ภาค 1) Ok
12 Miss Artitaya Thaenain น.ส. อาทิตยา แท่นอินทร์ ชุมพร (ภาค 4) Ok
13 Miss Wanwisa Taenain ด.ญ. วันวิสา แท่นอินทร์ ชุมพร (ภาค 4) Ok
14 Miss Sunisa Techathiradet ด.ญ. สุนิสา เตชะธีรเดช ชุมพร (ภาค 4) Ok
15 Miss Sorrathon Pirunrat นางสาว สรธร พิรุณรัตน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
16 Miss Nichakan Chinupun น.ส. ณิชกานต์ จินุพันธุ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
17 Miss Duangkamon Hitchana น.ส. ดวงกมล หีดชนา ชุมพร (ภาค 4) Ok
18 Miss Phattaraphorn Onsonngai น.ส. ภัทรภร อ่อนสอนง่าย นครสวรรค์ (ภาค 5) Ok
19 Master Thanutham Chongthong ด.ช. ทนุธรรม จงทอง ชุมพร (ภาค 4) Ok
20 Master Aunnipit Kositvanich ด.ช. อัณณ์นิพิฐ โฆษิตวานิช กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
21 Master Attavit Intaprasert ด.ช. อรรถวิทย์ อินทรประเสริฐ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
22 Master Papangkorn Thepkila ด.ช. ปภังกร เทพกิฬา สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) Ok
23 Master Danudet Chiwarasiri ด.ช. ดนุเดช จิวะระศิริ ชุมพร (ภาค 4) Ok
24 Mr. Chitsanupong Nutpairot ด.ช. ชิษนุพงศ์ นุชไพโรจน์ นนทบุรี (ภาค 1) Ok
25 Master Punnavee Thepkila ด.ช. ปุณณวีย์ เทพกิฬา สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) Ok
26 Master Techin Kesawapitak ด.ช. เตชินท์ เกศวพิทักษ์ นนทบุรี (ภาค 1) Ok
27 Master Yodsakorn Ditsalap ด.ช. ยศกร ดิษสลับ ชุมพร (ภาค 4) Ok
28 Master Chonnabot Tonpakad ด.ช. ชนบท ตันประกาศ เชียงใหม่ (ภาค 5) Ok
29 Master Thiraphat Sata ด.ช. ธีรภัทร สะตะ ชุมพร (ภาค 4) Ok
30 Master Jackapat Dechaphan ด.ช. จักรภัทร เดชะพันธ์ สมุทรปราการ (ภาค 1) Ok
31 Master Chatdanai Ponkla ด.ช. ฉัตรดนัย ผลกล้า สงขลา (ภาค 4) Ok
32 Master Punnawit Thepkila ด.ช. ปุณวิชย์ เทพกิฬา สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) Ok
33 Mr Jetsada Niamsuwan นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ ชุมพร (ภาค 4) Ok
34 Master Chatipil Thaenain ด.ช. ชาติพลี แท่นอินทร์ ชุมพร (ภาค 4) Ok
35 Master Phiraphat Aengchuan ด.ญ. ภีรพัฒน์ เอ็งฉ้วน ชุมพร (ภาค 4) Ok
36 Mr. Panuwat Ramphan ด.ช. ภาณุวัฒน์ รำพรรณ์ ชุมพร (ภาค 4) Ok
37 Master Thanaphon Bunchuai ด.ช. ธนพล บุญช่วย ประจวบคีรีขันธ์ (ภาค 2) Ok
38 Master Papangkorn Lertritbancha ด.ช. ปภังกร เลิศฤทธิ์บัญชา จันทบุรี (ภาค 1) Ok
39 Master Phatcharaphon Khamthaeng ด.ช. พัชรพล คำแท่ง ชัยภูมิ (ภาค 3) Ok
40 Master Rujipas Labrungrueangkul ด.ช. รุจิภาส ลาภรุ่งเรืองกุล สมุทรปราการ (ภาค 1) Ok
41 Mr. Surached Prompon นาย สุรเชษฐ์ เพิ่มผล สมุทรปราการ (ภาค 1) Ok
42 Mr. Chanayud Sukkes นาย ชนายุทธ สุขเกษ พิจิตร (ภาค 5) Ok
43 Master Poramet Chompoo นาย ปรเมษฐ์ ชมภู กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
44 Mr. Sattawat Chatram นาย ศตวรรษ ฉัตรรัมย์ บุรีรัมย์ (ภาค 3) Ok
45 Master Puwadon Eiamsaard ด.ช. ภูวดล เอี่ยมสอาด กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
46 Mr. Supachai Bovorntanasakun นาย ศุภชัย บวรธนสกุล นนทบุรี (ภาค 1) Ok
47 Master Thanet Saengnakhon ด.ช. ธเนศ แสงนคร นนทบุรี (ภาค 1) Ok
48 Mr. Thawachchai Thipyotha นาย ธวัชชัย ทิพย์โยธา กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
49 Master Narathip Raiyanarod ด.ช. นราธิป ไรยนารถ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
50 Mr. Phakhaphon Khlainiam นาย ภคพล คล้ายเนียม นนทบุรี (ภาค 1) Ok
51 Mr. Pattara Phetrsrichai นาย ภัทร เพ็ชรศรีชัย ปัตตานี (ภาค 4) Ok
52 Mr. Phiramet Janpromma นาย ภีระเมศว์ จันทร์พรมมา อุตรดิตถ์ (ภาค 5) Ok
53 Mr Charat Sukkaew นาย จรัส สุขแก้ว เชียงใหม่ (ภาค 5) Ok
54 Mr. Jaturon Winprawet นาย จาตุรนต์ วินประเวศ สมุทรปราการ (ภาค 1) Ok
55 Miss Aksorn Sukkharak ด.ญ. อักษร สุขรักษ์ นครราชสีมา (ภาค 3) Ok
56 Miss Benjawan Thipvarin ด.ญ. เบญจวรรณ ทิพย์วารินทร์ นนทบุรี (ภาค 1) Ok
57 Mr. Vitoon Kongwudthivech นาย วิฑูร ก้องวุฒิเวช ระยอง (ภาค 1) Ok
58 Mrs. Walailuk Kongwudthivech นาง วไลลักษณ์ ก้องวุฒิเวช ระยอง (ภาค 1) Ok
59 Miss Worareuthai Kongwudthivech ด.ญ. วรฤทัย ก้องวุฒิเวช ระยอง (ภาค 1) Ok
60 Miss Wachiraya Kongwudthivech ด.ญ. วชิรญาณ์ ก้องวุฒิเวช ระยอง (ภาค 1) Ok
61 Miss Matthiya Roddee ด.ญ. มัฐธิญาร์ รอดดี ปทุมธานี (ภาค 1) Ok


รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน
Official - Volunteer Name List
No. Name ชื่อ Province ตำแหน่ง
1 Miss Kochaporn Numridstan น.ส. กชรพ นุ่มฤทธิ์สถาน นครสวรรค์ (ภาค 5) Technique Jury
2 Mr. Korakot Sridaechawiwat นาย กรกช ศรีเดชะวิวัฒน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Chief of competition
3 Mr. Gritsanasak Phakdeekaew นาย กฤษณศักดิ์ ภักดีแก้ว นครราชสีมา (ภาค 3) Finish Line Referee
4 Mr. Kitsada Buathong นาย กฤษดา บัวทอง ตราด (ภาค 1) Chief of Media
5 Miss Kanwara Fueangfu น.ส. กัญญ์วรา เฟื่องฟู ภูเก็ต (ภาค 4) Start Line Referee
6 Mr. Montree Sriboonhung นาย มนตรี ศรีบุญฮุง ชุมพร (ภาค 4) Chief of competition
7 Mr. Navin Nijun นาย นาวิน นิจันทร์ เชียงใหม่ (ภาค 5) Chief of competition
8 Miss Patchareeporn Ngowhuad น.ส. พัชรีภรณ์ โหงวฮวด ชุมพร (ภาค 4) Chief of Material
9 Mr. Chaiwat Lertritbancha นาย ไชยวัฒน์ เลิศฤทธิ์บัญชา จันทบุรี (ภาค 1) Chief of Material
10 Mr. Watachot Anantamek นาย วัตโชติ อนันตเมฆ ชุมพร (ภาค 4) Chief of Material
11 Mr. Wutthirat Kanphoommarl นาย วุฒิรัตน์ กรรพุมมาลย์ นครราชสีมา (ภาค 3) Chief of Material
12 Sm.1 Sorawat Chayametisurat จ.ส.อ. สรวัชร์ ชยาเมธิสุรัตน์ นนทบุรี (ภาค 1) Chief of Material
13 Mrs. Sarinee Pirunrat นาง สาริณี พิรุณรัตน์ ปทุมธานี (ภาค 1) Chief of Material
14 Mr. Chakkaphong Bangrak นาย จักรพงศ์ บางรัก ชุมพร (ภาค 4) Stadium Control
15 Mr. Chakriya Jaiya นาย ชาคริยา ใจยา ลำปาง (ภาค 5) Course Referee
16 Miss Nardmanee Palasu น.ส. นาถมณี พละสุ เลย (ภาค 3) Course Referee
17 Mr. Kwanthep Pragranrat นาย ขวัญเทพ ปราการรัตน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Course Referee
18 Miss Pornnapat Chayametisurat น.ส. พรณภัทร์ ชยาเมธิสุรัตน์ นนทบุรี (ภาค 1) Finish Line Referee
19 Mr. Nuttakan Jaino นาย ณัฐกานต์ ใจโน ลำปาง (ภาค 5) Chief of Media
20 Miss Chacriya Ngowsree น.ส. ชาคริยา เงาศรี ชุมพร (ภาค 4) Race Secretary
21 Mr. Thanachot Wanitchayapaisit นาย ธนโชติ วณิชยาไพสิฐ อุดรธานี (ภาค 3) Start Line Referee
22 Mr Charat Sukkaew นาย จรัส สุขแก้ว เชียงใหม่ (ภาค 5) Start Line Referee
23 Mrs. Ladda Yunchompoo นาง ลัดดา ยันชมภู สมุทรปราการ (ภาค 1) Start Line Referee
24 Mr. Jirawat Paoin นาย จิราวัฒน์ เปาอินทร์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Time Keeper Referee
25 Mrs. Usa Dechaphan นาง อุษา เดชะพันธ์ สมุทรปราการ (ภาค 1) Time Keeper Referee
26 Miss Jiraphorn Thammarong น.ส. จิราภรณ์ ธรรมรงค์ สงขลา (ภาค 4) Staff
27 Mr. Natdanai Ngeonbath นาย ณัฐดนัย เงินบาท นนทบุรี (ภาค 1) Course Referee
28 Mr. Nithikorn Laowageesart นาย นิธิกร เล่าวจีศาสตร์ สงขลา (ภาค 4) Course Referee
29 Mr. Poowadol Varakulsiripunth นาย ภูวดล วรากูลศิริพันธุ์ นนทบุรี (ภาค 1) Course Referee
30 Mr. Sajjaporn Sakorn นาย สัจจพร สาคร ลำปาง (ภาค 5) Course Referee
31 Mr. Rutthai Puenya นาย รัฐไท ปวนยา กรุงเทพฯ (ภาค 1) Staff