Thailand National Roller Ski Championship 2018

สนามราชมังคลากีฬาสถาน
2018-08-25 - 2018-08-26

ผลการแข่งขัน Result List

(13) Roller Ski - Mass Start F

หญิง Above 15 Year

ปีเกิด Year of Birth: 1958 - 2004
ลู่จักรยานรอบราชมังคลา 2018-08-26 10:06:00
BIB Start Name Province Start time Finish time Run time Diff Rank
142 142 น.ส. อุษณา กรรพุมมาลย์ นครราชสีมา (ภาค 3) 10:05:06.637 10:12:43.978 00:07:37.341 00:00:00.000 1
139 139 น.ส. ณิชกานต์ จินุพันธุ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 10:05:06.637 10:13:42.080 00:08:35.443 00:00:58.102 2
137 137 นางสาว สรธร พิรุณรัตน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 10:05:06.637 10:15:05.388 00:09:58.751 00:02:21.410 3
153 153 น.ส. ภัทรภร อ่อนสอนง่าย นครสวรรค์ (ภาค 5) 10:05:06.637 10:16:46.555 00:11:39.918 00:04:02.577 4
138 138 น.ส. ดวงกมล หีดชนา ชุมพร (ภาค 4) DNF1
155 155 นาง วไลลักษณ์ ก้องวุฒิเวช ระยอง (ภาค 1) DNF1