ข้อมูลชมรมประจำจังหวัด

ชื่อจังหวัดเชียงใหม่
ชื่อชมรมประจำจังหวัดชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดเชียงใหม่
เบอร์โทร ชมรมประจำจังหวัด 095 234 5760
email ชมรมประจำจังหวัด
ที่อยู่ ชมรมประจำจังหวัด151/508 หมู่ 9 ต. สันทราย จ.เชียงใหม่

รายชื่อกรรมการชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดเชียงใหม่

1. นาย พงศธร พิมสิม (ประธานชมรม)
2. นางสาว พิมศิริลักษณ์ สายถิ่น (รองประธานคนที่ 1)
3. นาย พงศ์พันธ์ นาระทะ (รองประธานคนที่ 2)
4. นางสาว ศิริพร สายถิ่น (เลขานุการ)
5. นางสาว พิสมัย ปรีชาราช (เหรัญญิก)
6. ปิยะ ทิพย์เกษร (นายทะเบียน)
7. นาย คะนอง ตนเล็ก (กรรมการ)
8. นาย ยุทธนา ปรีชาราช (กรรมการ)
9. นาย ศรุต กาญจนกามล (กรรมการ)
10. นาย นาวิน นิจันทร์ (กรรมการ)
รับจดทะเบียนโดยสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564
Profile QR Code
รายชื่อนักกีฬา Roller Ski ของชมรม
English Name ชื่อภาษาไทย Gender ชื่อเล่น
Miss Pralchompoo Limpiyasrisakul น.ส. แพรวชมพู ลิ้มปิยะศรีสกุล L แพรว
Mr. Wathanyu Phromphing นาย วทัญญูู พรมพิงค์ M Jack
Master Chonnabot Tonpakad ด.ช. ชนบท ตันประกาศ M ต้นกล้า
Miss Chonradee Tonpakad ด.ญ. ชนรดี ตันประกาศ L รวงข้าว
Mr. Saharat Kanyathip นาย สหรัฐ กัญญาทิพย์ M มูตู
Mr. Settawut Moonkat นาย เสฎฐวุฒิ มูลขัติ M
Miss Pimsirilak Saytien น.ส. พิมศิริลักษณ์ สายถิ่น L ปูเป้
Miss Nawaporn Promwong นางสาว นวพร พรหมวงค์ L ปาล์มมี่
Mr. Jittipat Chitmunchaitham นาย จิตติภัธฆ์ จิตมั่นชัยธรรม M
Mr. Phanuphong Khrueakeaw นาย ภานุพงศ์ เครือแก้ว M
Miss Phichayaporn Thipkesorn นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร L น้ำเหนือ
Master Supanut Chitmunchaitham ด.ช. ศุภภ์ณัฐ จิตมั่นชัยธรรม M
Mr. Jirapat Puangdok นาย จิรภัทร พวงดอก M
Mr. Anucha Romphanatham นาย อนุชา ร่มพนาธรรม M
Mr. Pongsakorn Pookanka นาย พงศกร ปูกันกะ M
Mr Charat Sukkaew นาย จรัส สุขแก้ว M เจส
Miss Siriporn Saytien น.ส. ศิริพร สายถิ่น L