ข้อมูลชมรมประจำจังหวัด

ชื่อจังหวัดเชียงใหม่
ชื่อชมรมประจำจังหวัดชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดเชียงใหม่
เบอร์โทร ชมรมประจำจังหวัด 095 234 5760
email ชมรมประจำจังหวัด
ที่อยู่ ชมรมประจำจังหวัด151/508 หมู่ 9 ต. สันทราย จ.เชียงใหม่

รายชื่อกรรมการชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดเชียงใหม่

1. นาย พงศธร พิมสิม (ประธานชมรม)
2. นางสาว พิมศิริลักษณ์ สายถิ่น (รองประธานคนที่ 1)
3. นาย พงศ์พันธ์ นาระทะ (รองประธานคนที่ 2)
4. นางสาว ศิริพร สายถิ่น (เลขานุการ)
5. นางสาว พิสมัย ปรีชาราช (เหรัญญิก)
6. ปิยะ ทิพย์เกษร (นายทะเบียน)
7. นาย คะนอง ตนเล็ก (กรรมการ)
8. นาย ยุทธนา ปรีชาราช (กรรมการ)
9. นาย ศรุต กาญจนกามล (กรรมการ)
10. นาย นาวิน นิจันทร์ (กรรมการ)
รับจดทะเบียนโดยสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564
Profile QR Code
รายชื่อนักกีฬา Roller Ski ของชมรม