ข้อมูลชมรมประจำจังหวัด

ชื่อจังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อชมรมประจำจังหวัดชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดศรีสะเกษ
เบอร์โทร ชมรมประจำจังหวัด 0817188272
email ชมรมประจำจังหวัด
ที่อยู่ ชมรมประจำจังหวัด

ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดศรีสะเกษ มีรายชื่อกรรมการบริหารชมรมดังนี้

ผศ.สิบเอก สุทัศน์ สีแก้วเขียว ประธานชมรม
ผศ.ชาญศิลป์ ขจัดมลทิน รองประทานชมรมคนที่ 1
ผศ.ดร.หาญปกรณ์ หลอดเงิน กรรมการ
นายกิติศักดิ์ ชัยนาม กรรมการ
นายจำรัส เปานาเรียง. กรรมการ
นายบุญเลิศ มโนมัย นายทะเบียนชมรม
นางสาวธีรพร แถมพันธ์ เหรัญญิกชมรม
ผศ.ว่าที่ ร.ท.วทิต สายสุข เลขานุการชมรม

รับจดทะเบียนโดยสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
Profile QR Code
รายชื่อนักกีฬา ของชมรม
English Name ชื่อภาษาไทย Gender ชื่อเล่น กีฬาที่เล่น
Master Kunnarong Yodin ด.ช. ขุนณรงค์ ยอดอินทร์ M ขุน Roller Ski,
Master Archawin Insuk ด.ช. อาชวิน อินทร์สุข M Roller Ski,
Master Kitsakon Kingsakul ด.ช. กฤษกร กิ่งสกุล M เวียร์ Roller Ski,
Miss Angrlina Wachiraporn Ross ด.ญ. แอนเจลิน่า วชิราพร รอสส์ L ลีน่า Roller Ski,
Mr. Veerachit Singtui นาย วีรชิต สิงห์ตุ้ย M Roller Ski,
Miss Ketsaraporn Kamsuwan นางสาว เกษราภรณ์ คำสุวรรณ์ L ติ๊กย๋อง Roller Ski,
Master Chotepong Lerdjariya ด.ช. โชติพงศ์ เลิศจริยา M เติ้ล Roller Ski,
Miss Phatcharida Tanaruethai นางสาว พัชริดา ทานาฤทัย L เอม Roller Ski,
Miss Paphada Duangsang ด.ญ. ปภาดา ดวงแสง L Roller Ski,
Master Phubdin Sitthisom ด.ช. ภูบดินทร์ สิทธิโสม M Roller Ski,
Miss Oangkhana Meesaeng ด.ญ. อังคนา มีแสง L Roller Ski,
Master Pakasit Duangsaeng ด.ช. ปกาสิทธิ์ ดวงแสง M Roller Ski,
Miss Kanokphon Meesang ด.ญ. กนกพร มีแสง L จีเมลล์ Roller Ski,
Miss Natthanan Insook ด.ญ. ณัฎฐนันท์ อินทร์สุข L ไอโฟน Roller Ski,
Mr. Chaiyan Duangjumpa นาย ไชยยันต์ ดวงจำปา M Roller Ski,
Mr. Thanakon Ngoeichai นาย ธนากร เงยไชย M กล้า Roller Ski,
master Thanwa Sukata ด.ช. ธันวา สุขะตะ M เต้ Roller Ski,
Miss Supatsara Chanoi ด.ญ. สุภัสสรา ชาน้อย L Roller Ski,
Miss Warisa Saithong ด.ญ. วริษา สายทอง L Roller Ski,
Master Phuri Thonglamoon ด.ช. ภูริ ทองละมุล M ออม Roller Ski,
Miss Kamonthip Soiseha ด.ญ. กมลทิพย์ สร้อยสีหา L แบม Roller Ski,
Miss Thikamphon Ngoeichai ด.ญ. ฑิฆัมภร เงยไชย L เตย Roller Ski,
Master Punnaphat Chotuek ด.ช. ปุณณพัฒน์ โชตึก M Roller Ski,
Mr. Nantawat Namwat นาย นันทวัฒน์ นามเวช M วัฒน์ Roller Ski,
Miss Hataikan Suksri นางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี L ไอ Roller Ski,
Mr. Pongsatorn Bootnoi นาย พงศธร บุตรน้อย M บอย Roller Ski,
Miss Kingkan Duangjumpa ด.ญ. กิ่งกานต์ ดวงจำปา L Roller Ski,
Master Direkrit Doungchampa ด.ช. ดิเรกฤทธิ์ ดวงจำปา M Roller Ski,
Miss Linda prommakasikorn น.ส. ลินดา พรมกสิกรณ์ L แพร Roller Ski,
Miss Kanyarat Leela น.ส. กัญญารัตน์ ลีลา L ดรีม Roller Ski,
Miss Sujittra Duangsang ด.ญ. สุจิตตรา ดวงแสง L Roller Ski,
Master Bunyarit Kaewwongsa ด.ช. บุญญฤทธิ์ แก้ววงษา M ออโต้ Roller Ski,
Mr. Sahassawat Authaipan นาย สหัสวรรณ อุทัยพันธ์ M Roller Ski,
Miss Supanida Chaiyasat นางสาว ศุภนิดา ไชยสัตย์ L Roller Ski,
Mr. Naravich Saisuk นาย นราวิชญ์ สายสุข M Roller Ski,
Mr. Teerachot Sattong ด.ช. ธีรโชติ สาททอง M Roller Ski,
Miss Switchchaya Pumsing ด.ญ. สวิชญา ภูมิสิงห์ L พิชา Roller Ski,
Miss Jariyawadee Audomlap นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ L Roller Ski,
Master Pakpoom Sudsaguan ด.ช. ภาคภูมิ สุดสงวน M Poom Roller Ski,
Master Poomin Supap ด.ช. ภูมินทร์ สุภาพ M ก๊อป Roller Ski,