ข้อมูลชมรมประจำจังหวัด

ชื่อจังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อชมรมประจำจังหวัดชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดศรีสะเกษ
เบอร์โทร ชมรมประจำจังหวัด 0817188272
email ชมรมประจำจังหวัด
ที่อยู่ ชมรมประจำจังหวัด

ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดศรีสะเกษ มีรายชื่อกรรมการบริหารชมรมดังนี้

ผศ.สิบเอก สุทัศน์ สีแก้วเขียว ประธานชมรม
ผศ.ชาญศิลป์ ขจัดมลทิน รองประทานชมรมคนที่ 1
ผศ.ดร.หาญปกรณ์ หลอดเงิน กรรมการ
นายกิติศักดิ์ ชัยนาม กรรมการ
นายจำรัส เปานาเรียง. กรรมการ
นายบุญเลิศ มโนมัย นายทะเบียนชมรม
นางสาวธีรพร แถมพันธ์ เหรัญญิกชมรม
ผศ.ว่าที่ ร.ท.วทิต สายสุข เลขานุการชมรม

รับจดทะเบียนโดยสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
Profile QR Code
รายชื่อนักกีฬา Roller Ski ของชมรม