ข้อมูลชมรมประจำจังหวัด

ชื่อจังหวัดกรุงเทพฯ
ชื่อชมรมประจำจังหวัดชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทร ชมรมประจำจังหวัด 064-959-0404
email ชมรมประจำจังหวัด Tor004@hotmail.com
ที่อยู่ ชมรมประจำจังหวัด56/31 พระยาสุเรนทร์ 4 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดกรุงเทพ มีรายชื่อกรรมการบริหารชมรมดังนี้

1. นายนเรนทร์ฤทธิ์ หนูนาม (ประธานชมรม)
2. นายธนโชติ วณิชยาไพสิฐ (รองประธานคนที่ 1)
3. นายภูวดล วรากูลศิริพันธุ์ (รองประธานคนที่ 2)
4. น.ส. บุศรา ลี้สุดกลิ่น (เลขาธิการ)
5. น.ส. มะลิ ชินพรม (เหรัญญิก)
6. นางรัชนี หนูนาม (นายทะเบียน)
7. นางสุกานดา ชมภูโคตร (กรรมการ)
8. นายศุภมิตร รัตนประสิทธิ์ (กรรมการ)
9. นายจิรภัทร จินต์จงเจริญ (กรรมการ)
10. น.ส. ศศิกานต์ วันธิ (กรรมการ)
11. นายนราวิชญ์ หนูนาม (กรรมการ)


รับจดทะเบียนโดยสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562
Profile QR Code
รายชื่อนักกีฬา Roller Ski ของชมรม
English Name ชื่อภาษาไทย Gender ชื่อเล่น
Keerati Suparasiri ด.ช. กีรติ ศุภรสิริ M คอปเตอร์
Korn Suparasiri ด.ช. กรณ์ ศุภรสิริ M ไทเกอร์
Master Natthaputh Chombhucotra ด.ช. ณัฐพุฒิ ชมภูโคตร M
master Pawat Anantavate ด.ช. ภวัต อนันตเวทย์ M ธัน
master Gunpol Pruksakorn ด.ช. กันต์พล พฤกษากร M Rundo
Mr. Panudech Phothong นาย ภานุเดช โพธิ์ทอง M safe
Tananat Panitprapapong ด.ช. ธนณัฏฐ์ พนิตปภาพงศ์ M นัท
Master Aunnipit Kositvanich ด.ช. อัณณ์นิพิฐ โฆษิตวานิช M มิลเลี่ยน
Miss Pimpida Leelaprayul ด.ญ. พิมพิดา ลีละประยูร L กระเตง
Miss Neeratorn Jentaweepornkul ด.ญ. นีรธร เจนทวีพรกุล L
Master Narathip Raiyanarod ด.ช. นราธิป ไรยนารถ M ทรัพย์
Master Puwadon Eiamsaard ด.ช. ภูวดล เอี่ยมสอาด M แฟร้ง
Mr. Chavanut Suwanimit นาย ชวณัฏฐ์ สุวรรณนิมิตร M ปังปอนด์
Miss Arrada Palakawong น.ส. อารดา ปาลกะวงศ์ L
Mr. Phonathip Sunthonsuk นาย พลอธิป สุนทรสุข M บอส
Master Thanakon Lapthanawan ด.ช. ธนกร ลาภธนวรรณ M ฟิว
master Sutthichan Sattabutra ด.ช. สุทธิฉันท์ ศัตบุตร M Mayd
Miss Sorrathon Pirunrat นางสาว สรธร พิรุณรัตน์ L เจนท์ ( SK0029 )
Mr Niti Jangnil นาย นิติ แจ้งนิล M สตางค์
Master Attavit Intaprasert ด.ช. อรรถวิทย์ อินทรประเสริฐ M ใบพุฒ
Master Poramet Chompoo นาย ปรเมษฐ์ ชมภู M มอส
Master Sukrit Siriboonya ด.ช. สุกฤษฎิ์ ศิริบุญญา M
Thanat Chatuthen ด.ช. ธนัช จตุเทน M ติวเตอร์
Miss Nichakan Chinupun น.ส. ณิชกานต์ จินุพันธุ์ L ต้นข้าว
Mrs. Sukanda Chombhucotra นาง สุกานดา ชมภูโคตร L หมวย