Public Profile

ชือ ภาษาไทยนาย ติณณ์ หัพนานนท์
ชื่อ ภาษาอังกฤษ Mr. Tinn Habanananda
ชื่อเล่น
จังหวัดที่สังกัดกรุงเทพฯ (ภาค 1)
ส่วนสูง/น้ำหนัก0 cm/0 kg
Profile QR Code
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
รายการกิจกรรมการฝึกอบรม
วันที่ฝึกอบรม รายการ สถานที่ที่ฝึกอบรม รายการฝึกอบรม สถานะรายการฝึกอบรม
2017-12-22 โครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 1 Higashikawa, Japan Snowboard - Bootcamp เสร็จสิ้น
รายการกิจกรรมที่ร่วมเป็นอาสาสมัคร