ข้อมูลชมรมประจำจังหวัด

ชื่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อชมรมประจำจังหวัดชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เบอร์โทร ชมรมประจำจังหวัด 077355481
email ชมรมประจำจังหวัด
ที่อยู่ ชมรมประจำจังหวัดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 55 ม.9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดสุราษฎร์ธานี มีรายชื่อกรรมการบริหารชมรมดังนี้

1. นายชาญวิทย์ เกิดขุมทอง (ประธานชมรม)
2. นางสาวนิษธยา ทองจันทร์ (รองประธานคนที่ 1)
3. นายชัยณรงค์ หลงหา (รองประธานคนที่ 2)
4. นายรณยุทธ จิรังนิมิตสกุล (เลขานุการ)
5. นางสาวธนพร พรหมกุล (เหรัญญิก)
6. นางสาวพัชราภรณ์ จงไกรจักร (นายทะเบียน)
7. นางสาวปรุสรา ส่งอินทร์ (ปฏิคม)
8. นางสาวญดา ปฐมนุพงศ์ (ประชาสัมพันธ์)
9. นายสรรเสริญ จิรังนิมิตสกุล (กรรมการเทคนิค)
10. นายนพดล สุทธิมา (พัฒนาบุคลากร)
11. นางสุธาทิพย์ ดำรงเกียรติ (กิจกรรม)
12. นางนิสากร บัวทอง (กรรมการ)
13. นางสาวชาธิญา สัตถาภรณ์ (กรรมการ)
14. นางจุรีรัตน์ ชูขันธ์ (กรรมการ)
15. นางสาวเทวิกาญจน์ แสนดวงดี (กรรมการ)


รับจดทะเบียนโดยสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565
Profile QR Code
รายชื่อนักกีฬา Roller Ski ของชมรม
English Name ชื่อภาษาไทย Gender ชื่อเล่น
Master Phuridet Chuainual เด็กชาย ภูริเดช ช่วยนวล M
Mr. Porawat Suchatpong นาย ปรวัฒน์ สุชาติพงษ์ M
Miss Siraphat Na.Srisuk นางสาว สิรภัทร ณ.ศรีสุข L
Master Mongkhol Pitmai ด.ช. มงคล ปีดใหม่ M
Miss Pathmaphon Mairotdi เด็กหญิง ปฐมาพร ไม่รอดดี L
Master Ronnachai Srikiap ด.ช. รณชัย ศรีกลับ M Off
Master Siwakon Nuprom ด.ช. ศิวกร หนูพรหม M
Miss Ma-sa Manee Nate ด.ญ. เมษา มณีเนตร L
Master Chatnaphat Phanyosarany ด.ช. ฉัตรณภัชฆ์ พันโญศรันณยา M
Mr. Rung-Aroon Chaipitinanon นาย รุ่งอรุณ ชัยปิตินานนท์ M
Miss Suwaphat Kanchna ด.ญ. สุวภัธร์ กันชนะ L Hnu na
Mr. Wiranphat Rattanaphakdi นาย วิรัลพัชร รัตนภักดี M Kant
Master Phirawit Sriain ด.ช. พีรวิชญ์ ศรีอินทร์ M Cxd
Mr. Kritsana Namchaidi นาย กฤษณะ น้ำใจดี M
Mr. Thanakon Phlokham นาย ธนกร ผิวขำ M บาส
Miss Oanyada Nukaeo ด.ญ. อัญดา หนูแก้ว L Xay
Master Punnawit Thepkila ด.ช. ปุณวิชย์ เทพกิฬา M น่านน้ำ
Mr. Kritsanasak Chaiburee นาย กฤษณศักดิ์ ชัยบุรี M Mix
Master Punnavee Thepkila ด.ช. ปุณณวีย์ เทพกิฬา M นาวา
Master Papangkorn Thepkila ด.ช. ปภังกร เทพกิฬา M นาวิณ
Master Thanawit Nouprom ด.ช. ธนวิชญ์ หนูพรหม M
Miss Nattanicha Nongtrud นางสาว ณัฏฐณิชา หนองตรุด L
Miss Athittaya Jaimoh น.ส. อาทิตยา ใจเหมาะ L Cherry
Mr. Ronayut Jirangnimitsakul นาย รณยุทธ จิรังนิมิตสกุล M