ข้อมูลชมรมประจำจังหวัด

ชื่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อชมรมประจำจังหวัดชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เบอร์โทร ชมรมประจำจังหวัด 077355481
email ชมรมประจำจังหวัด
ที่อยู่ ชมรมประจำจังหวัดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 55 ม.9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดสุราษฎร์ธานี มีรายชื่อกรรมการบริหารชมรมดังนี้

1. นายสนอง เสลาคุณ (ประธานชมรม)
2. นางสาวนิษฐยา ทองจันทร์ (รองประธานคนที่ 1)
3. นายชัยณรงค์ หลงหา (รองประธานคนที่ 2)
4. นายรณยุทธ จิรังนิมิตสกุล (เลขานุการ)
5. นางสาวธนพร พรหมกุล (เหรัญญิก)
6. นางสาวพัชราภรณ์ จงไกรจักร (นายทะเบียน)
7. นางสาวปรุสรา ส่งอินทร์ (ปฏิคม)
8. นางสาวญดา ปฐมนุพงศ์ (ประชาสัมพันธ์)
9. นายมณเฑียร มรกต (กรรมการเทคนิค)
10. นายนพดล สุทธิมา (พัฒนาบุคลากร)
11. นางสุธาทิพย์ ดำรงเกียรติ (กรรมการ)
12. นางนิสากร บัวทอง (กรรมการ)
13. นางสาวชาธิญา สัตถาภรณ์ (กรรมการ)
14. นางสาวพิลัยพร วัญญา (กรรมการ)
15. นายบรรยงค์ กังสุกุล (กรรมการ)


รับจดทะเบียนโดยสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563
Profile QR Code
รายชื่อนักกีฬา Roller Ski ของชมรม