ข้อมูลชมรมประจำจังหวัด

ชื่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อชมรมประจำจังหวัดชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เบอร์โทร ชมรมประจำจังหวัด 077355481
email ชมรมประจำจังหวัด
ที่อยู่ ชมรมประจำจังหวัดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 55 ม.9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดสุราษฎร์ธานี มีรายชื่อกรรมการบริหารชมรมดังนี้

1. นายชาญวิทย์ เกิดขุมทอง (ประธานชมรม)
2. นางสาวนิษธยา ทองจันทร์ (รองประธานคนที่ 1)
3. นายชัยณรงค์ หลงหา (รองประธานคนที่ 2)
4. นายรณยุทธ จิรังนิมิตสกุล (เลขานุการ)
5. นางสาวธนพร พรหมกุล (เหรัญญิก)
6. นางสาวพัชราภรณ์ จงไกรจักร (นายทะเบียน)
7. นางสาวปรุสรา ส่งอินทร์ (ปฏิคม)
8. นางสาวญดา ปฐมนุพงศ์ (ประชาสัมพันธ์)
9. นายสรรเสริญ จิรังนิมิตสกุล (กรรมการเทคนิค)
10. นายนพดล สุทธิมา (พัฒนาบุคลากร)
11. นางสุธาทิพย์ ดำรงเกียรติ (กิจกรรม)
12. นางนิสากร บัวทอง (กรรมการ)
13. นางสาวชาธิญา สัตถาภรณ์ (กรรมการ)
14. นางจุรีรัตน์ ชูขันธ์ (กรรมการ)
15. นางสาวเทวิกาญจน์ แสนดวงดี (กรรมการ)


รับจดทะเบียนโดยสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565
Profile QR Code
รายชื่อนักกีฬา ของชมรม
English Name ชื่อภาษาไทย Gender ชื่อเล่น กีฬาที่เล่น
Master Phuridet Chuainual เด็กชาย ภูริเดช ช่วยนวล M Roller Ski,
Mr. Porawat Suchatpong นาย ปรวัฒน์ สุชาติพงษ์ M ซี Roller Ski,
Miss Siraphat Na.Srisuk นางสาว สิรภัทร ณ.ศรีสุข L น้ำ Roller Ski,
Miss Parichat Bunmani นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี L Oli Roller Ski,
Master Mongkhol Pitmai ด.ช. มงคล ปีดใหม่ M Roller Ski,
Mr. Thanatip Bunrit นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ M Roller Ski,
Mr Nattawat Sripaew นาย ณัฐธวัช ศรีแผ้ว M Alpine Ski, Snowboard
Miss Yuphawadi Chuchoed ด.ญ. ยุพาวดี ชูเชิด L ยุ Roller Ski,
Miss Themmarin Buathong ด.ญ. เทมรินทร์ บัวทอง L ทาทา Roller Ski,
Miss Supapitkarn Chuaybamrung นางสาว ศุภาพิชญ์กานต์ ช่วยบำรุง L Roller Ski,
Mr. Manop Bunkaew นาย มานพ บุญแก้ว M Roller Ski,
Miss Pathmaphon Mairotdi เด็กหญิง ปฐมาพร ไม่รอดดี L Roller Ski,
Mr. Ronnachai Srikiap นาย รณชัย ศรีกลับ M Off Roller Ski,
Master Siwakon Nuprom ด.ช. ศิวกร หนูพรหม M Roller Ski,
Miss Waraporn Khamkhian ด.ญ. วราภรณ์ ขำเขียน L Roller Ski,
Miss Ma-sa Manee Nate ด.ญ. เมษา มณีเนตร L Roller Ski,
Miss Orwanichaya Nakphin ด.ญ. อรวณิชยา นาคพิน L Roller Ski,
Master Chatnaphat Phanyosarany ด.ช. ฉัตรณภัชฆ์ พันโญศรันณยา M กาย Roller Ski,
Mr. Rung-Aroon Chaipitinanon นาย รุ่งอรุณ ชัยปิตินานนท์ M Roller Ski, Snowboard
Miss Rungreueng Konot ด.ญ. รุ่งเรือง โกหนด L ไอซ์ Roller Ski,
Miss Suwaphat Kanchna ด.ญ. สุวภัธร์ กันชนะ L หนูนา Roller Ski,
Mr. Wiranphat Rattanaphakdi นาย วิรัลพัชร รัตนภักดี M Kant Roller Ski,
Master Phirawit Sriain ด.ช. พีรวิชญ์ ศรีอินทร์ M Cxd Roller Ski,
Mr. Kritsana Namchaidi นาย กฤษณะ น้ำใจดี M Roller Ski,
Mr. Thanakon PHIOKHAM นาย ธนกร ผิวขำ M บาส Roller Ski,
Miss Oanyada Nukaeo ด.ญ. อัญดา หนูแก้ว L Xay Roller Ski,
Miss Namaing Thaisapy นางสาว น้ำอิง ไทรทรัพย์ L Roller Ski,
Master Punnawit Thepkila ด.ช. ปุณวิชย์ เทพกิฬา M น่านน้ำ Roller Ski,
Mr. Kritsanasak Chaiburee นาย กฤษณศักดิ์ ชัยบุรี M Mix Roller Ski,
Master Punnavee Thepkila ด.ช. ปุณณวีย์ เทพกิฬา M นาวา Roller Ski,
Master Anucha Rattanaphakdi ด.ช. อนุชา รัตนภักดี M Roller Ski,
Miss Phichamoy Phanus ด.ญ. พิชามญชุ์ พนัส L Roller Ski,
Miss Thitiwon Jirangnimitsakun ด.ญ. ฐิติวรณ์ จิรังนิมิตสกุล L Roller Ski,
Master Papangkorn Thepkila ด.ช. ปภังกร เทพกิฬา M นาวิณ Roller Ski,
Master Piti Kanjanapratum ด.ช. ปิติ กาญจนประทุม M Roller Ski,
Master Thanawit Nouprom ด.ช. ธนวิชญ์ หนูพรหม M Roller Ski,
Master Korrait Jirangnimitsakun ด.ช. กรฤต จิรังนิมิตสกุล M Roller Ski,
Master Suraphon Phudindong ด.ช. สุรพล ภูดินดง M Roller Ski,
Miss Piyathida Patchoo ด.ญ. ปิยธิดา เพชรชู L Roller Ski,
Miss Nutthaniya Nakphin ด.ญ. ณัฎฐณิยาญ์ นาคพิน L Roller Ski,
Miss Surayakron Preecha ด.ญ. สุรยากร ปรีชา L Roller Ski,
Miss Nattanicha Nongtrud นางสาว ณัฏฐณิชา หนองตรุด L Roller Ski,
Miss Athittaya Jaimoh น.ส. อาทิตยา ใจเหมาะ L Cherry Roller Ski,
Mr. Ronayut Jirangnimitsakul นาย รณยุทธ จิรังนิมิตสกุล M Roller Ski,