รายชื่อผู้ฝึกสอน

No. Pic English Name ชื่อภาษาไทย ตำแหน่ง ที่ฝึกอบรม วันหมดอายุ
1 Miss Nerissa Siriwan นางสาว นริษา ศิริวรรณ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
2 Miss Tatcha Ayana นางสาว ฑัชฌา อายานะ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
3 Mr. Supachai Kiatsakunthong นาย สุภชัย เกียรติสกุลทอง ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Mt.Buller, Australia #7 01 Sep 2022
4 Mr. Tanawat Jedjumlong นาย ธนวัฒน์ เจตน์จำลอง ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
5 Mr. Harin Tantongsirisak นาย หะริน ตั้งทรงศิริศักดิ์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
6 Mr. Siwarat Kongthon นาย ศิวะรัช คงทน ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
7 Mr. Theerapong Khankasikum นาย ธีรพงษ์ ขันกสิกรรม ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
8 Mr. Danai Treeratwattana นาย ดนัย ตรีรัตน์วัฒนา ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
9 Mr. Teerawut Intaramongkol นาย ธีระวุฒิ อินทรมงคล ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
10 Miss Titirat Tansathit นางสาว ธิติรัตน์ ตัณสถิตย์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
11 Mr. Kitkajohn Yantapanit นาย กิตขจร ยันตร์พาณิชย์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
12 Miss Atcha Lamlertpanya นางสาว อัชฌา ล้ำเลิศปัญญา ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
13 Mrs Nongnipa Suthisamphat นาง นงนิภา สุทธิสัมพัทน์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #2 01 Mar 2021
14 Mr. Kittiphat Suthisamphat นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #2 01 Mar 2021
15 Mr. Teeranont Lamlertpanya นาย ธีรนนท์ ล้ำเลิศปัญญา ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Mt.Buller, Australia #3 30 Aug 2021
16 Mr. Phuwadol Samphaongoen นาย ภูวดล สำเภาเงิน ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #2 01 Mar 2021
17 Mr. Pete Karoonkornsakul นาย พิชญ์ การุณกรสกุล ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #2 01 Mar 2021
18 Mr. Saroj Suvanasuthi นาย สาโรช สุวรรณสุทธิ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #2 01 Mar 2021
19 Miss Sorrathon Pirunrat นางสาว สรธร พิรุณรัตน์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Mt.Buller, Australia #7 01 Sep 2022
20 Mr. Phakhin Lekuthai นาย ภคิน เล็กอุทัย ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Mt.Buller, Australia #7 01 Sep 2022
21 Mr. Chaiyos Chirametakorn นาย ไชยยศ จิรเมธากร ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #2 01 Mar 2021
22 Mr Sueb Tarasiri นาย สืบ ธาราสิริ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #2 01 Mar 2021
23 Mr. Boonchan Chanloung นาย บุญจันทร์ จันเหลือง ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Gressoney, Italy #5 13 Jan 2021
24 Mr. Ting Angkasith นาย ติง อังคสิทธิ์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #2 01 Mar 2021
25 Ms. Nuengruthai Chusaksakulwiboon น.ส. หนึ่งฤทัย ชูศักดิ์สกุลวิบูล ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Fallscreek, Australia #1 15 Aug 2020
26 Mr. Jitisak Nitiphisanon นาย จิติศักดิ์ นิติพิสานนท์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Fallscreek, Australia #1 15 Aug 2020
27 Miss Supiya Ngamhui น.ส. สุปิยา งามฮุย ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Fallscreek, Australia #1 15 Aug 2020
28 Mr. Saipun Kaewjuntuk นาย สายพันธุ์ แก้วจันทึก ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Fallscreek, Australia #1 15 Aug 2020