ข้อมูลชมรมประจำจังหวัด

ชื่อจังหวัดกระบี่
ชื่อชมรมประจำจังหวัดชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดกระบี่
เบอร์โทร ชมรมประจำจังหวัด 087 275 9055
email ชมรมประจำจังหวัด
ที่อยู่ ชมรมประจำจังหวัดโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ 111 ม.3 ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่ 81190

รายชื่อคณะกรรมการชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดกระบี่

นายเฉลิมรัฐ แก้วนาเส็ง (ประธานชมรม)
นายเฉลิมพร มากแก้ว (รองประธานชมรมคนที่ 1)
นางลักษณา รอดคุ้ม (รองประธานชมรมคนที่ 2)
นายวิโรจน์ เมืองแก้ว (เลขาธิการชมรม)
นางสาวเนตรนภา ไหมสีทอง (เหรัญญิกชมรม)
นางสาวกมลชนก แสงศศิธร (นายทะเบียนชมรม)
นางสาวจิราพัชร เพชรสีเงิน (กรรมการชมรม)
นางสาวศกลวรรณ เจือกโว้น (กรรมการชมรม)
นางสาวประกายพรรณ แป้นไทย (กรรมการชมรม)

รับจดทะเบียนโดยสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
Profile QR Code
รายชื่อนักกีฬา Roller Ski ของชมรม