ข้อมูลชมรมประจำจังหวัด

ชื่อจังหวัดระยอง
ชื่อชมรมประจำจังหวัดชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดระยอง
เบอร์โทร ชมรมประจำจังหวัด 0918762215
email ชมรมประจำจังหวัด soponnoijan@gmail.com
ที่อยู่ ชมรมประจำจังหวัด43/79 ม.6 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000

ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดระยอง มีรายชื่อกรรมการบริหารชมรมดังนี้

1. นายโสภณ น้อยจันทร์(ประธานชมรม)
2. นายศตวรรษ สิบสิงห์คาร (รองประธานคนที่ 1)
3. นางณัฐชยา พูลสวัสดิ์ (รองประธานคนที่ 2)
4. นางสาวสุจินันท์ บุญประเสริฐ (เลขานุการ)
5. นางสาวศิริรัตน์ ปุกจันทร์ (เหรัญญิก)
6. นางสาวสิรตา แดงทอง (นายทะเบียน)
7. นายณรงค์ศักดิ์ เต็มเปี่ยม (กรรมการ)
8. นายธนกฤต สีงาม (กรรมการ)
9. นางสาวศิริขวัญ อูปคำแดง (กรรมการ)
10. นายปฏิพันธ์ พงษ์ศักดิ์ (กรรมการ)
11. นายธนากร ธนโชคธีมา(กรรมการ)
12. นายธนศักดิ์ สนองบุญ(กรรมการ)
13. นายปฏิเวธ จั่นเพชร (กรรมการ)
14. นางสาวศิริรักษ์ ธูปหอม (กรรมการ)


รับจดทะเบียนโดยสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564
Profile QR Code
รายชื่อนักกีฬา ของชมรม
English Name ชื่อภาษาไทย Gender ชื่อเล่น กีฬาที่เล่น
Mr. Titigorn Cholvitee นาย ฐิติกร ชลวิถี M บูม Roller Ski,
Mr. Surasak Seesuk นาย สุรศักดิ์ สีสุก M ณต Roller Ski,
Master Poompattara Ruthirako ด.ช. ภูมิภัทร รุธิรโก M Roller Ski,
Master Thiradon Tamronglaksanakul ด.ช. ธีรดนย์ ธำรงลักษณ์กุล M Roller Ski,
Mr. Akharaphat Vannacharoenvong นาย อัครพัชร์ วนเจริญวงศ์ M กัณ Roller Ski,
master Arkkarachai Mathaum ด.ช. อัครชัย มาท้วม M ปัง Roller Ski,
Master Phongkorn Vannacharoenvong ด.ช. พงศ์กรณ์ วนเจริญวงศ์ M เกมส์ Roller Ski,
Miss Heidi Likhit ด.ญ. ไฮดี้ ลิขิต L Roller Ski,
Miss Kanyawat Limsamutchaikul ด.ญ. กัลยวรรธน์ ลิ้มสมุทรชัยกุล L Roller Ski,
Miss Nutchanan Monyanont ด.ญ. ณัฐชานันท์ มัณยานนท์ L อิง Roller Ski,
Master Natthapat Limsamutchaikul ด.ช. นัทธภัทร ลิ้มสมุทรชัยกุล M Roller Ski,
Miss Kamolchanok Monyanont ด.ญ. กมลชนก มัณยานนท์ L เพ่ยเพ่ย Roller Ski,
Miss Phonchanan Pongsak นางสาว พรชนัน พงษ์ศักดิ์ L ใบหม่อน Roller Ski,
Master Kamonwit Phongsak ด.ช. กมลวิช พงษ์ศักดิ์ M อั๋น Roller Ski,
Mr. Weeraphol Kaenla นาย วีระพล แก่นลา M ไผ่ Roller Ski,
Mr. Noraphat Wiriyapanya นาย นรภัทร วิริยะปัญญา M ต้นน้ำ Roller Ski,
Miss Thanchanok Tempiam ด.ญ. ธัญชนก เต็มเปี่ยม L ลูกหวาย Roller Ski,
Master Sirapon Noijan ด.ช. ศิรภณ น้อยจันทร์ M ปลื้ม Roller Ski,
Master Patcharapon Promthong ด.ช. พชรพล พรหมทอง M วันเจ Roller Ski,
Master Punyaphat Wichitkarn ด.ช. ปุญญพัฒน์ วิชิตการ M Roller Ski,
Master Natthawat Pata ด.ช. ณัฐวัฒน์ พาทา M Roller Ski,
Mr. Teerachai Wisetsuwan นาย ธีรชัย วิเศษสุวรรณ์ M Roller Ski,
Miss Radamanee Noploha นางสาว รดามณี นพโลหะ L ส้ม Roller Ski,
Miss Worareuthai Kongwudthivech ด.ญ. วรฤทัย ก้องวุฒิเวช L เข็มฉัตร Roller Ski,
Miss Wachiraya Kongwudthivech ด.ญ. วชิรญาณ์ ก้องวุฒิเวช L ชวัญข้าว Roller Ski,
Miss Artitaya Thaenain น.ส. อาทิตยา แท่นอินทร์ L ฟ่าง Roller Ski,
Mr. Vitoon Kongwudthivech นาย วิฑูร ก้องวุฒิเวช M ขวด Roller Ski,
Mr. Narongsak Tempium นาย ณรงค์ศักดิ์ เต็มเปี่ยม M Roller Ski,
Mrs. Walailuk Kongwudthivech นาง วไลลักษณ์ ก้องวุฒิเวช L ต่าย Roller Ski,