ข้อมูลชมรมประจำจังหวัด

ชื่อจังหวัดระยอง
ชื่อชมรมประจำจังหวัดชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดระยอง
เบอร์โทร ชมรมประจำจังหวัด 0918762215
email ชมรมประจำจังหวัด soponnoijan@gmail.com
ที่อยู่ ชมรมประจำจังหวัด43/79 ม.6 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000

ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดระยอง มีรายชื่อกรรมการบริหารชมรมดังนี้

1. นายโสภณ น้อยจันทร์(ประธานชมรม)
2. นายศตวรรษ สิบสิงห์คาร (รองประธานคนที่ 1)
3. นางณัฐชยา พูลสวัสดิ์ (รองประธานคนที่ 2)
4. นางสาวสุจินันท์ บุญประเสริฐ (เลขานุการ)
5. นางสาวศิริรัตน์ ปุกจันทร์ (เหรัญญิก)
6. นางสาวสิรตา แดงทอง (นายทะเบียน)
7. นายณรงค์ศักดิ์ เต็มเปี่ยม (กรรมการ)
8. นายธนกฤต สีงาม (กรรมการ)
9. นางสาวศิริขวัญ อูปคำแดง (กรรมการ)
10. นายปฏิพันธ์ พงษ์ศักดิ์ (กรรมการ)
11. นายธนากร ธนโชคธีมา(กรรมการ)
12. นายธนศักดิ์ สนองบุญ(กรรมการ)
13. นายปฏิเวธ จั่นเพชร (กรรมการ)
14. นางสาวศิริรักษ์ ธูปหอม (กรรมการ)


รับจดทะเบียนโดยสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564
Profile QR Code
รายชื่อนักกีฬา Roller Ski ของชมรม