โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2) 2018-10-26 - 2018-10-28
Roller Ski Thailand Championship 2018
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
1 คน
Germany 1 คน
Latvia 1 คน
Malaysia 1 คน
Norway 4 คน
Please Select 1 คน
รวมทั้งสิ้น 9 คน
กรุงเทพฯ 6 คน
นครนายก 1 คน
นนทบุรี 1 คน
ปทุมธานี 2 คน
สมุทรปราการ 5 คน
สระแก้ว 1 คน
รวมทั้งสิ้น 16 คน
นครสวรรค์ 4 คน
ประจวบคีรีขันธ์ 2 คน
สุพรรณบุรี 1 คน
รวมทั้งสิ้น 7 คน
นครราชสีมา 2 คน
อุดรธานี 1 คน
รวมทั้งสิ้น 3 คน
ชุมพร 40 คน
ภูเก็ต 1 คน
สุราษฎร์ธานี 1 คน
รวมทั้งสิ้น 42 คน
กำแพงเพชร 1 คน
พิจิตร 1 คน
ลำปาง 1 คน
สุโขทัย 1 คน
อุตรดิตถ์ 1 คน
เชียงใหม่ 5 คน
รวมทั้งสิ้น 10 คน
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 87 คน
No. Pic Name ชื่อ Province YOB Register Status
1 Mr. Phakhin Lekuthai นาย ภคิน เล็กอุทัย สุโขทัย (ภาค 5) 21 (2003) Ok
2 Master Poramet Chompoo นาย ปรเมษฐ์ ชมภู กรุงเทพฯ (ภาค 1) 21 (2003) Ok
3 Miss Sorrathon Pirunrat นางสาว สรธร พิรุณรัตน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 22 (2002) Ok
4 Mr Niti Jangnil นาย นิติ แจ้งนิล กรุงเทพฯ (ภาค 1) 21 (2003) Ok
5 Miss Usana Kanphoommarl น.ส. อุษณา กรรพุมมาลย์ นครราชสีมา (ภาค 3) 21 (2003) Ok
6 Miss Nunnaput Vijit ด.ญ. นันนภัส วิจิตร ปทุมธานี (ภาค 1) 19 (2005) Ok
7 Mr. Surached Prompon นาย สุรเชษฐ์ เพิ่มผล สมุทรปราการ (ภาค 1) 21 (2003) Ok
8 Master Phokawin Launpuan ด.ช. โภควิน ล้วนปวน สมุทรปราการ (ภาค 1) 20 (2004) Ok
9 Miss Suphaphan Phosri ด.ญ. สุภาพรรณ โพธิ์ศรี สมุทรปราการ (ภาค 1) 20 (2004) Ok
10 Miss Apitchaya Saengsung ด.ญ. อภิชญา แสงสูง ชุมพร (ภาค 4) 16 (2008) Ok
11 Master Kasidit Saengsung ด.ช. กศิดิศ แสงสูง ชุมพร (ภาค 4) 17 (2007) Ok
12 Miss Natthakamon Sukthep ด.ญ. ณัฐกมล สุขเทพ นครสวรรค์ (ภาค 2) 18 (2006) Ok
13 Miss Pannapat Polperm ด.ญ. ปัณณพัฒน์ ผลเพิ่ม นครสวรรค์ (ภาค 2) 17 (2007) Ok
14 Miss Thanavadee Ampaipan ด.ญ. ธนวดี อำไพพันธุ์ นครสวรรค์ (ภาค 2) 20 (2004) Ok
15 Mr. Chitsanupong Nutpairot ด.ช. ชิษนุพงศ์ นุชไพโรจน์ นนทบุรี (ภาค 1) 16 (2008) Ok
16 Miss Chonradee Tonpakad ด.ญ. ชนรดี ตันประกาศ เชียงใหม่ (ภาค 5) 15 (2009) Ok
17 Master Chonnabot Tonpakad ด.ช. ชนบท ตันประกาศ เชียงใหม่ (ภาค 5) 17 (2007) Ok
18 Miss Pralchompoo Limpiyasrisakul น.ส. แพรวชมพู ลิ้มปิยะศรีสกุล เชียงใหม่ (ภาค 5) 21 (2003) Ok
19 Miss Pimsirilak Saytien น.ส. พิมศิริลักษณ์ สายถิ่น เชียงใหม่ (ภาค 5) 22 (2002) Ok
20 Miss Nichakan Chinupun น.ส. ณิชกานต์ จินุพันธุ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 21 (2003) Ok
21 Mr. Alexandr Velechshuk Mr. Alexandr Velechshuk Germany (ภาค Foreigner) 0 Ok
22 Master Thanutham Chongthong ด.ช. ทนุธรรม จงทอง ชุมพร (ภาค 4) 14 (2010) Ok
23 Miss Naramon Chongthong ด.ญ. นรมน จงทอง ชุมพร (ภาค 4) 18 (2006) Ok
24 Miss Sunisa Techathiradet ด.ญ. สุนิสา เตชะธีรเดช ชุมพร (ภาค 4) 19 (2005) Ok
25 Master Yodsakorn Ditsalap ด.ช. ยศกร ดิษสลับ ชุมพร (ภาค 4) 18 (2006) Ok
26 Miss Artitaya Thaenain น.ส. อาทิตยา แท่นอินทร์ ระยอง (ภาค 1) 19 (2005) Ok
27 Miss Oiluma Phengkukoon น.ส. ออยอุมา เพ็งกุกูล นครนายก (ภาค 1) 20 (2004) Ok
28 Miss Duangkamon Hitchana นางสาว ดวงกมล หีดชนา ชุมพร (ภาค 4) 21 (2003) Ok
29 Miss Wimonsiri Lophit นางสาว วิมลศิริ โลพิส ชุมพร (ภาค 4) 19 (2005) Ok
30 Mr Jetsada Niamsuwan นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ ชุมพร (ภาค 4) 19 (2005) Ok
31 Master Thanaphon Bunchuai ด.ช. ธนพล บุญช่วย ประจวบคีรีขันธ์ (ภาค 2) 19 (2005) Ok
32 Miss Wanwisa Taenain ด.ญ. วันวิสา แท่นอินทร์ ชุมพร (ภาค 4) 19 (2005) Ok
33 Miss Athita Rungruang ด.ญ. อฐิตา รุ่งเรือง ชุมพร (ภาค 4) 18 (2006) Ok
34 Miss Wanwisa Buaphae ด.ญ. วรรณวิศา บัวแพ ชุมพร (ภาค 4) 19 (2005) Ok
35 Master Chatipil Thaenain ด.ช. ชาติพลี แท่นอินทร์ ชุมพร (ภาค 4) 19 (2005) Ok
36 Master Jackapat Dechaphan ด.ช. จักรภัทร เดชะพันธ์ สมุทรปราการ (ภาค 1) 18 (2006) Ok
37 Mr. Natthawut Hiranrat นาย ณัฐวุฒิ หิรันรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) 21 (2003) Ok
38 Miss Prapawee Ladlod ด.ญ. ปภาวี ลัดลอด ชุมพร (ภาค 4) 13 (2011) Ok
39 Miss Panyada Rungrueng ด.ญ. ปัญญดา รุ่งเรือง ชุมพร (ภาค 4) 15 (2009) Ok
40 Master Natthaphat Somnuek ด.ช. ณัฐภัทร สมนึก ชุมพร (ภาค 4) 16 (2008) Ok
41 Mr. Panuwat Ramphan ด.ช. ภาณุวัฒน์ รำพรรณ์ ชุมพร (ภาค 4) 19 (2005) Ok
42 Mr. Thiraphat Sata นาย ธีรภัทร สะตะ ชุมพร (ภาค 4) 18 (2006) Ok
43 Mr. Akaraphon Chanpathak นาย อัครพนธ์ จันประทักษ์ ชุมพร (ภาค 4) 21 (2003) Ok
44 Mr. Natthawut Thapthimthong นาย ณัฐวุฒิ ทับทิมทอง ชุมพร (ภาค 4) 21 (2003) Ok
45 Miss Aksorn Sukkharak ด.ญ. อักษร สุขรักษ์ นครราชสีมา (ภาค 3) 17 (2007) Ok
46 Master Tanakit Saetang ด.ช. ธนกฤต แซ่ตั้ง ประจวบคีรีขันธ์ (ภาค 2) 18 (2006) Ok
47 Miss Athittaya Jaimoh น.ส. อาทิตยา ใจเหมาะ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 22 (2002) Ok
48 Miss Chanida Cheroenin น.ส. ชนิดา เจริญอินทร์ ชุมพร (ภาค 4) 21 (2003) Ok
49 Miss Aranya Konmanee น.ส. อรัญญา ก้อนมณี ชุมพร (ภาค 4) 21 (2003) Ok
50 Master Aunnipit Kositvanich ด.ช. อัณณ์นิพิฐ โฆษิตวานิช กรุงเทพฯ (ภาค 1) 14 (2010) Ok
51 Master Sukrit Siriboonya ด.ช. สุกฤษฎิ์ ศิริบุญญา กรุงเทพฯ (ภาค 1) 18 (2006) Ok
52 Mr. Nopporn Kaewdilok นาย นพพร แก้วดิลก สุพรรณบุรี (ภาค 2) 0 Ok
53 Miss Neeratorn Jentaweepornkul ด.ญ. นีรธร เจนทวีพรกุล กรุงเทพฯ (ภาค 1) 14 (2010) Ok
54 Mr. Tang Wei Yan Mr. Tang Wei Yan Malaysia (ภาค Foreigner) 0 Ok
55 Mr. Phiramet Janpromma นาย ภีระเมศว์ จันทร์พรมมา อุตรดิตถ์ (ภาค 5) 0 Ok
56 Mr. Haakon LIE Mr. Haakon LIE Norway (ภาค Foreigner) 0 Ok
57 Mr. Martins Niklass Mr. Martins Niklass Latvia (ภาค Foreigner) 0 Ok
58 Mr Charat Sukkaew นาย จรัส สุขแก้ว เชียงใหม่ (ภาค 5) 0 Ok
59 Mr. Langsiman Vestayayong นาย รังสิมันตุ์ เวทยายงค์ ชุมพร (ภาค 4) 21 (2003) Ok
60 Mr. Pagit Malahom นาย ประกฤษฏิ์ มาลาหอม กำแพงเพชร (ภาค 5) 22 (2002) Ok
61 Miss Jiranan Nantago น.ส. จิรนันท์ นันทโก ชุมพร (ภาค 4) 21 (2003) Ok
62 Miss Tanakarn Khratkrathok น.ส. ธนกาญจน์ คราดกระโทก ชุมพร (ภาค 4) 21 (2003) Ok
63 Master Piradon Sum-im ด.ช. พิรดนย์ สุ่มอิ่ม ชุมพร (ภาค 4) 11 (2013) Ok
64 Miss Chomkwan Srimahaprom ด.ญ. ชมขวัญ ศรีมหาพรม ชุมพร (ภาค 4) 14 (2010) Ok
65 Mr. Karl Fred Kristensen Mr. Karl Fred Kristensen Norway (ภาค Foreigner) 0 รอยืนยัน 1 รายการ
66 Mr. Worayot Tangjui นาย วรยศ แตงจุ้ย ชุมพร (ภาค 4) 21 (2003) Ok
67 Miss Chacriya Ngowsree น.ส. ชาคริยา เงาศรี ชุมพร (ภาค 4) 0 Ok
68 Miss Budsayapat Sookpol น.ส. บุษยพัชร์ สุขพล ชุมพร (ภาค 4) 22 (2002) Ok
69 Miss Jullatip Srichuang ด.ญ. จุลทิพย์ ศรีช่วง ชุมพร (ภาค 4) 19 (2005) Ok
70 Miss Siriwan Koedsin นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน อุดรธานี (ภาค 3) 19 (2005) Ok
71 Mr. Ole Jacob Andreassen Mr. Ole Jacob Andreassen Please Select (ภาค Foreigner) 0 Ok
72 Mr. Sarawut Koedsin นาย สราวุฒิ เกิดสิน ชุมพร (ภาค 4) 21 (2003) Ok
73 Mr. Jens Konrad Annfinsen Mr. Jens Konrad Annfinsen Norway (ภาค Foreigner) 0 Ok
74 Mr. Thiti Ninsri นาย ธิติ นิลศรี ชุมพร (ภาค 4) 0 Ok
75 Miss Montakan Khongin ด.ญ. มณทกานต์ คงอินทร์ ชุมพร (ภาค 4) 20 (2004) Ok
76 Master Nuchapol Sookpol ด.ช. ณัชพล สุขพล ชุมพร (ภาค 4) 17 (2007) Ok
77 Master Natthaputh Chombhucotra ด.ช. ณัฐพุฒิ ชมภูโคตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 15 (2009) Ok
78 Miss Pimpida Leelaprayul ด.ญ. พิมพิดา ลีละประยูร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 14 (2010) Ok
79 Mr. Khom Srirach นาย คม ศรีราช ชุมพร (ภาค 4) 0 Ok
80 Mr. Tappanan Sooknipitporn นาย ทัพพนันท์ สุขนิพิฐพร ชุมพร (ภาค 4) 0 Ok
81 Miss Woralak Arunsang น.ส. วรลักษณ์ อรุณแสง ชุมพร (ภาค 4) 0 Ok
82 Miss Sasithon Waitha น.ส. ศศิธร ไว้ท่า ลำปาง (ภาค 5) 0 Ok
83 Mr. Chanayud Sukkes นาย ชนายุทธ สุขเกษ พิจิตร (ภาค 5) 24 (2000) Ok
84 Miss Phattaraphorn Onsonngai น.ส. ภัทรภร อ่อนสอนง่าย นครสวรรค์ (ภาค 2) 23 (2001) Ok
85 Miss Wanchari Daorueang Andreassen Miss Wanchari Daorueang Andreassen Norway (ภาค Foreigner) 0 Ok
86 Mr. Noppadol Boonsin นาย นพดล บุญสิน ชุมพร (ภาค 4) 0 Ok
87