โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 2018-10-26 - 2018-10-28
Roller Ski Thailand Championship 2018
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
1 คน
Germany 1 คน
Latvia 1 คน
Malaysia 1 คน
Norway 4 คน
Please Select 1 คน
รวมทั้งสิ้น 9 คน
กรุงเทพฯ 6 คน
นครนายก 1 คน
นนทบุรี 1 คน
ปทุมธานี 2 คน
สมุทรปราการ 5 คน
สระแก้ว 1 คน
รวมทั้งสิ้น 16 คน
นครสวรรค์ 4 คน
ประจวบคีรีขันธ์ 2 คน
สุพรรณบุรี 1 คน
รวมทั้งสิ้น 7 คน
นครราชสีมา 2 คน
อุดรธานี 1 คน
รวมทั้งสิ้น 3 คน
ชุมพร 40 คน
ภูเก็ต 1 คน
สุราษฎร์ธานี 1 คน
รวมทั้งสิ้น 42 คน
กำแพงเพชร 1 คน
พิจิตร 1 คน
ลำปาง 1 คน
สุโขทัย 1 คน
อุตรดิตถ์ 1 คน
เชียงใหม่ 5 คน
รวมทั้งสิ้น 10 คน
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 87 คน
No. Pic Name ชื่อ Province YOB Register Status
1 Mr. Phakhin Lekuthai นาย ภคิน เล็กอุทัย สุโขทัย (ภาค 5) 20 (2003) Ok
2 Master Poramet Chompoo นาย ปรเมษฐ์ ชมภู กรุงเทพฯ (ภาค 1) 20 (2003) Ok
3 Miss Sorrathon Pirunrat นางสาว สรธร พิรุณรัตน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 21 (2002) Ok
4 Mr Niti Jangnil นาย นิติ แจ้งนิล กรุงเทพฯ (ภาค 1) 20 (2003) Ok
5 Miss Usana Kanphoommarl น.ส. อุษณา กรรพุมมาลย์ นครราชสีมา (ภาค 3) 20 (2003) Ok
6 Miss Nunnaput Vijit ด.ญ. นันนภัส วิจิตร ปทุมธานี (ภาค 1) 18 (2005) Ok
7 Mr. Surached Prompon นาย สุรเชษฐ์ เพิ่มผล สมุทรปราการ (ภาค 1) 20 (2003) Ok
8 Master Phokawin Launpuan ด.ช. โภควิน ล้วนปวน สมุทรปราการ (ภาค 1) 19 (2004) Ok
9 Miss Suphaphan Phosri ด.ญ. สุภาพรรณ โพธิ์ศรี สมุทรปราการ (ภาค 1) 19 (2004) Ok
10 Miss Apitchaya Saengsung ด.ญ. อภิชญา แสงสูง ชุมพร (ภาค 4) 15 (2008) Ok
11 Master Kasidit Saengsung ด.ช. กศิดิศ แสงสูง ชุมพร (ภาค 4) 16 (2007) Ok
12 Miss Natthakamon Sukthep ด.ญ. ณัฐกมล สุขเทพ นครสวรรค์ (ภาค 2) 17 (2006) Ok
13 Miss Pannapat Polperm ด.ญ. ปัณณพัฒน์ ผลเพิ่ม นครสวรรค์ (ภาค 2) 16 (2007) Ok
14 Miss Thanavadee Ampaipan ด.ญ. ธนวดี อำไพพันธุ์ นครสวรรค์ (ภาค 2) 19 (2004) Ok
15 Mr. Chitsanupong Nutpairot ด.ช. ชิษนุพงศ์ นุชไพโรจน์ นนทบุรี (ภาค 1) 15 (2008) Ok
16 Miss Chonradee Tonpakad ด.ญ. ชนรดี ตันประกาศ เชียงใหม่ (ภาค 5) 14 (2009) Ok
17 Master Chonnabot Tonpakad ด.ช. ชนบท ตันประกาศ เชียงใหม่ (ภาค 5) 16 (2007) Ok
18 Miss Pralchompoo Limpiyasrisakul น.ส. แพรวชมพู ลิ้มปิยะศรีสกุล เชียงใหม่ (ภาค 5) 20 (2003) Ok
19 Miss Pimsirilak Saytien น.ส. พิมศิริลักษณ์ สายถิ่น เชียงใหม่ (ภาค 5) 21 (2002) Ok
20 Miss Nichakan Chinupun น.ส. ณิชกานต์ จินุพันธุ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 20 (2003) Ok
21 Mr. Alexandr Velechshuk Mr. Alexandr Velechshuk Germany (ภาค Foreigner) 0 Ok
22 Master Thanutham Chongthong ด.ช. ทนุธรรม จงทอง ชุมพร (ภาค 4) 13 (2010) Ok
23 Miss Naramon Chongthong ด.ญ. นรมน จงทอง ชุมพร (ภาค 4) 17 (2006) Ok
24 Miss Sunisa Techathiradet ด.ญ. สุนิสา เตชะธีรเดช ชุมพร (ภาค 4) 18 (2005) Ok
25 Master Yodsakorn Ditsalap ด.ช. ยศกร ดิษสลับ ชุมพร (ภาค 4) 17 (2006) Ok
26 Miss Artitaya Thaenain น.ส. อาทิตยา แท่นอินทร์ ระยอง (ภาค 1) 18 (2005) Ok
27 Miss Oiluma Phengkukoon น.ส. ออยอุมา เพ็งกุกูล นครนายก (ภาค 1) 19 (2004) Ok
28 Miss Duangkamon Hitchana นางสาว ดวงกมล หีดชนา ชุมพร (ภาค 4) 20 (2003) Ok
29 Miss Wimonsiri Lophit นางสาว วิมลศิริ โลพิส ชุมพร (ภาค 4) 18 (2005) Ok
30 Mr Jetsada Niamsuwan นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ ชุมพร (ภาค 4) 18 (2005) Ok
31 Master Thanaphon Bunchuai ด.ช. ธนพล บุญช่วย ประจวบคีรีขันธ์ (ภาค 2) 18 (2005) Ok
32 Miss Wanwisa Taenain ด.ญ. วันวิสา แท่นอินทร์ ชุมพร (ภาค 4) 18 (2005) Ok
33 Miss Athita Rungruang ด.ญ. อฐิตา รุ่งเรือง ชุมพร (ภาค 4) 17 (2006) Ok
34 Miss Wanwisa Buaphae ด.ญ. วรรณวิศา บัวแพ ชุมพร (ภาค 4) 18 (2005) Ok
35 Master Chatipil Thaenain ด.ช. ชาติพลี แท่นอินทร์ ชุมพร (ภาค 4) 18 (2005) Ok
36 Master Jackapat Dechaphan ด.ช. จักรภัทร เดชะพันธ์ สมุทรปราการ (ภาค 1) 17 (2006) Ok
37 Mr. Natthawut Hiranrat นาย ณัฐวุฒิ หิรันรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) 20 (2003) Ok
38 Miss Prapawee Ladlod ด.ญ. ปภาวี ลัดลอด ชุมพร (ภาค 4) 12 (2011) Ok
39 Miss Panyada Rungrueng ด.ญ. ปัญญดา รุ่งเรือง ชุมพร (ภาค 4) 14 (2009) Ok
40 Master Natthaphat Somnuek ด.ช. ณัฐภัทร สมนึก ชุมพร (ภาค 4) 15 (2008) Ok
41 Mr. Panuwat Ramphan ด.ช. ภาณุวัฒน์ รำพรรณ์ ชุมพร (ภาค 4) 18 (2005) Ok
42 Mr. Thiraphat Sata นาย ธีรภัทร สะตะ กาญจนบุรี (ภาค 2) 17 (2006) Ok
43 Mr. Akaraphon Chanpathak นาย อัครพนธ์ จันประทักษ์ ชุมพร (ภาค 4) 20 (2003) Ok
44 Mr. Natthawut Thapthimthong นาย ณัฐวุฒิ ทับทิมทอง ชุมพร (ภาค 4) 20 (2003) Ok
45 Miss Aksorn Sukkharak ด.ญ. อักษร สุขรักษ์ นครราชสีมา (ภาค 3) 16 (2007) Ok
46 Master Tanakit Saetang ด.ช. ธนกฤต แซ่ตั้ง ประจวบคีรีขันธ์ (ภาค 2) 17 (2006) Ok
47 Miss Athittaya Jaimoh น.ส. อาทิตยา ใจเหมาะ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 21 (2002) Ok
48 Miss Chanida Cheroenin น.ส. ชนิดา เจริญอินทร์ ชุมพร (ภาค 4) 20 (2003) Ok
49 Miss Aranya Konmanee น.ส. อรัญญา ก้อนมณี ชุมพร (ภาค 4) 20 (2003) Ok
50 Master Aunnipit Kositvanich ด.ช. อัณณ์นิพิฐ โฆษิตวานิช กรุงเทพฯ (ภาค 1) 13 (2010) Ok
51 Master Sukrit Siriboonya ด.ช. สุกฤษฎิ์ ศิริบุญญา กรุงเทพฯ (ภาค 1) 17 (2006) Ok
52 Mr. Nopporn Kaewdilok นาย นพพร แก้วดิลก สุพรรณบุรี (ภาค 2) 0 Ok
53 Miss Neeratorn Jentaweepornkul ด.ญ. นีรธร เจนทวีพรกุล กรุงเทพฯ (ภาค 1) 13 (2010) Ok
54 Mr. Tang Wei Yan Mr. Tang Wei Yan Malaysia (ภาค Foreigner) 0 Ok
55 Mr. Phiramet Janpromma นาย ภีระเมศว์ จันทร์พรมมา อุตรดิตถ์ (ภาค 5) 0 Ok
56 Mr. Haakon LIE Mr. Haakon LIE Norway (ภาค Foreigner) 0 Ok
57 Mr. Martins Niklass Mr. Martins Niklass Latvia (ภาค Foreigner) 0 Ok
58 Mr Charat Sukkaew นาย จรัส สุขแก้ว เชียงใหม่ (ภาค 5) 0 Ok
59 Mr. Langsiman Vestayayong นาย รังสิมันตุ์ เวทยายงค์ ชุมพร (ภาค 4) 20 (2003) Ok
60 Mr. Pagit Malahom นาย ประกฤษฏิ์ มาลาหอม กำแพงเพชร (ภาค 5) 21 (2002) Ok
61 Miss Jiranan Nantago น.ส. จิรนันท์ นันทโก ชุมพร (ภาค 4) 20 (2003) Ok
62 Miss Tanakarn Khratkrathok น.ส. ธนกาญจน์ คราดกระโทก ชุมพร (ภาค 4) 20 (2003) Ok
63 Master Piradon Sum-im ด.ช. พิรดนย์ สุ่มอิ่ม ชุมพร (ภาค 4) 10 (2013) Ok
64 Miss Chomkwan Srimahaprom ด.ญ. ชมขวัญ ศรีมหาพรม ชุมพร (ภาค 4) 13 (2010) Ok
65 Mr. Karl Fred Kristensen Mr. Karl Fred Kristensen Norway (ภาค Foreigner) 0 รอยืนยัน 1 รายการ
66 Mr. Worayot Tangjui นาย วรยศ แตงจุ้ย ชุมพร (ภาค 4) 20 (2003) Ok
67 Miss Chacriya Ngowsree น.ส. ชาคริยา เงาศรี ชุมพร (ภาค 4) 0 Ok
68 Miss Budsayapat Sookpol น.ส. บุษยพัชร์ สุขพล ชุมพร (ภาค 4) 21 (2002) Ok
69 Miss Jullatip Srichuang ด.ญ. จุลทิพย์ ศรีช่วง ชุมพร (ภาค 4) 18 (2005) Ok
70 Miss Siriwan Koedsin นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน ชุมพร (ภาค 4) 18 (2005) Ok
71 Mr. Ole Jacob Andreassen Mr. Ole Jacob Andreassen Please Select (ภาค Foreigner) 0 Ok
72 Mr. Sarawut Koedsin นาย สราวุฒิ เกิดสิน ชุมพร (ภาค 4) 20 (2003) Ok
73 Mr. Jens Konrad Annfinsen Mr. Jens Konrad Annfinsen Norway (ภาค Foreigner) 0 Ok
74 Mr. Thiti Ninsri นาย ธิติ นิลศรี ชุมพร (ภาค 4) 0 Ok
75 Miss Montakan Khongin ด.ญ. มณทกานต์ คงอินทร์ ชุมพร (ภาค 4) 19 (2004) Ok
76 Master Nuchapol Sookpol ด.ช. ณัชพล สุขพล ชุมพร (ภาค 4) 16 (2007) Ok
77 Master Natthaputh Chombhucotra ด.ช. ณัฐพุฒิ ชมภูโคตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 14 (2009) Ok
78 Miss Pimpida Leelaprayul ด.ญ. พิมพิดา ลีละประยูร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 13 (2010) Ok
79 Mr. Khom Srirach นาย คม ศรีราช ชุมพร (ภาค 4) 0 Ok
80 Mr. Tappanan Sooknipitporn นาย ทัพพนันท์ สุขนิพิฐพร ชุมพร (ภาค 4) 0 Ok
81 Miss Woralak Arunsang น.ส. วรลักษณ์ อรุณแสง ชุมพร (ภาค 4) 0 Ok
82 Miss Sasithon Waitha น.ส. ศศิธร ไว้ท่า ลำปาง (ภาค 5) 0 Ok
83 Mr. Chanayud Sukkes นาย ชนายุทธ สุขเกษ พิจิตร (ภาค 5) 23 (2000) Ok
84 Miss Phattaraphorn Onsonngai น.ส. ภัทรภร อ่อนสอนง่าย นครสวรรค์ (ภาค 2) 22 (2001) Ok
85 Miss Wanchari Daorueang Andreassen Miss Wanchari Daorueang Andreassen Norway (ภาค Foreigner) 24 (1999) Ok
86 Mr. Noppadol Boonsin นาย นพดล บุญสิน ชุมพร (ภาค 4) 0 Ok
87 (ภาค ) 0 Ok
สรุปจำนวนนักกีฬาตามปีเกิด
Year 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013
Age 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 10
Total 1 คน 1 คน 1 คน 5 คน 18 คน 5 คน 12 คน 8 คน 5 คน 3 คน 3 คน 5 คน 1 คน 1 คน
Men คน 1 คน คน 1 คน 10 คน 1 คน 4 คน 5 คน 3 คน 2 คน 1 คน 2 คน คน 1 คน
Ladies 1 คน คน 1 คน 4 คน 8 คน 4 คน 8 คน 3 คน 2 คน 1 คน 2 คน 3 คน 1 คน คน


รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน
Official - Volunteer Name List
No. Pic. Name ชื่อ Province ตำแหน่ง
1 Mr Sueb Tarasiri นาย สืบ ธาราสิริ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Technique Jury
2 Mr. Taratip Chantawat นาย ธราธิป ฉันทะวัฒน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Chief of Competition
3 Mr. Navin Nijun นาย นาวิน นิจันทร์ เชียงใหม่ (ภาค 5) Venue Manager
4 Mr. Korakot Sridaechawiwat นาย กรกช ศรีเดชะวิวัฒน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Venue Manager
5 Mr. Chakkaphong Bangrak นาย จักรพงศ์ บางรัก ชุมพร (ภาค 4) Course Referee
6 Mr. Poowadol Varakulsiripunth นาย ภูวดล วรากูลศิริพันธุ์ นนทบุรี (ภาค 1) Course Referee
7 Mr. Chutchai Tangjanya นาย ฉัตรชัย เที่ยงจรรยา ชุมพร (ภาค 4) Course Referee
8 Mr. Sdteenun Yainkan นาย สุทธินันท์ ใยขันธ์ ศรีสะเกษ (ภาค 3) Course Referee
9 Miss Kanwara Fueangfu น.ส. กัญญ์วรา เฟื่องฟู ภูเก็ต (ภาค 4) Chief of Timming
10 Mr. Watachot Anantamek นาย วัตโชติ อนันตเมฆ ชุมพร (ภาค 4) Chief of Timming
11 Mr. Kripop Thapkila นาย ไกรภพ เทพกิฬา สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) Chief of Material
12 Miss Patchareeporn Ngowhuad น.ส. พัชรีภรณ์ โหงวฮวด ชุมพร (ภาค 4) Chief of Material
13 Miss Jiraphorn Thammarong น.ส. จิราภรณ์ ธรรมรงค์ สงขลา (ภาค 4) Equipment Referee
14 Mr. Pornpipat Sankhari นาย พรพิพัฒน์ สันขะหรี สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) Equipment Referee
15 Mr. Maitree Sae-phu นาย ไมตรี แซ่ภู่ ชุมพร (ภาค 4) Chief of Start Line
16 Mr. Sajjaporn Sakorn นาย สัจจพร สาคร ลำปาง (ภาค 5) Start Referee
17 Mr. Weerawat Rueangrat นาย วีระวัฒน์ เรืองรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) Start Referee
18 Mrs. Sarinee Pirunrat นาง สาริณี พิรุณรัตน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Chief of Start Line
19 Mr. Montree Sriboonhung นาย มนตรี ศรีบุญฮุง ชุมพร (ภาค 4) Start Referee
20 Mr. Khwanchai Srichuang นาย ขวัญชัย ศรีช่วง ชุมพร (ภาค 4) Start Referee
21 Mr. Payungsak Phuthanaphiphat นาย พยุงศักดิ์ ภู่ธนพิพัฒน์ ชุมพร (ภาค 4) Start Referee
22 Miss. Piyarat Bangtong นางสาว ปิยะรัตน์ บางทอง ชุมพร (ภาค 4) Chief of Finish Line
23 Mr. Nantawat Phuwaphanwiphaporn นาย นันทวัฒน์ ภูวพันธ์วิภาพร สมุทรปราการ (ภาค 1) Finish Referee
24 Mr. Jullasak Sinjanasoon นาย จุลศักดิ์ สินจนะสูตร ชุมพร (ภาค 4) Finish Referee
25 Mrs. Ladda Yunchompoo นาง ลัดดา ยันชมภู สมุทรปราการ (ภาค 1) Finish Referee
26 Miss Chacriya Ngowsree น.ส. ชาคริยา เงาศรี ชุมพร (ภาค 4) Ceremony Manager
27 Mr. Thanachot Wanitchayapaisit นาย ธนโชติ วณิชยาไพสิฐ อุดรธานี (ภาค 3) Media Officer
28 Mr. Rutthai Puenya นาย รัฐไท ปวนยา กรุงเทพฯ (ภาค 1) Race Officer
29 Miss Pawonrat Jadkon น.ส. ปวรรัตน์ จัดคน ระยอง (ภาค 1) Race Officer
30 Miss Nardmanee Palasu น.ส. นาถมณี พละสุ เลย (ภาค 3) Race Officer
31 Mr. Kitsada Buathong นาย กฤษดา บัวทอง ตราด (ภาค 1) Chief of Media
32 Mr. Alexandr Velechshuk Mr. Alexandr Velechshuk Germany (ภาค Foreigner) FIS Technical Delegate
33 Mr. Martins Niklass Mr. Martins Niklass Latvia (ภาค Foreigner) FIS Technical Delegate
34 Mr. Kriangsak Sukthep นาย เกรียงศักดิ์ สุขเทพ นครสวรรค์ (ภาค 2) Team Manager
35 Miss Selina Woramon Wiesmann น.ส. เซลีน่า วรมน วิสมันน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Press
36 Mr. Tanist Jitsinchayakul นาย ธณิส จิตรศิลป์ฉายากุล สมุทรสาคร (ภาค 1) Press
37 Mr. Anusorn Deeprayoon นาย อนุสรณ์ ดีประยูร นนทบุรี (ภาค 1) Press
38 Miss Atittaya Chanrongrit น.ส. อาทิตยา จันรงค์ฤทธิ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Press
39 Miss Chutiya Whansanor น.ส. ชุติญา หวานเสนาะ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Press
40 Mr. Natthadit Tantidamgrongrit นาย ณัฐดิษฐ์ ตันดิดำรงค์ฤทธิ์ สมุทรปราการ (ภาค 1) Race Officer
41 Mr. Thirayut Khongnoi นาย ธีรยุทธ คงน้อย ชุมพร (ภาค 4) Radio Control
42 Mr. Songphon Chuchomklin นาย ทรงพล ชูชมกลิ่น ชุมพร (ภาค 4) Radio Control
43 Mr. Sarot Sutrot นาย สาโรจน์ สุดรอด ชุมพร (ภาค 4) Radio Control
44 Mr. Chaisak Tanphanit นาย ชัยศักดิ์ ตันพานิช ชุมพร (ภาค 4) Radio Control
45 Mr. Anirut Watthanaprasit นาย อนิรุทธ์ วัฒนประสิทธิ์ ชุมพร (ภาค 4) Radio Control
46 Mr. Songkran Garnrew นาย สางกรานต์ การเร็ว ชุมพร (ภาค 4) Radio Control
47 Mr. ๋Jaroenkwon Chaemchoiy นาย เจริญขวัญ แช่มช้อย ชุมพร (ภาค 4) Radio Control
48 Mr. Sophon Charoenpol นาย โสภณ เจริญผล ชุมพร (ภาค 4) Radio Control
49 Mr. Sanon Rueanghiran นาย สานนท์ เรืองหิรัญ ชุมพร (ภาค 4) Radio Control
50 Miss. Ouraiwan Nuansri นางสาว อุไรวรรณ นวลศรี ระนอง (ภาค 4) Radio Control
51 Mr. Adul Sakpatitha นาย อดุลย์ ศักดิ์ปฏิฐา ชุมพร (ภาค 4) Radio Control
52 Mr. Ayutthaya Aneklit นาย อยุธยา เอนกฤทธิ์ นครปฐม (ภาค 2) VIP Person
53 Mrs. Usa Dechaphan นาง อุษา เดชะพันธ์ สมุทรปราการ (ภาค 1) Equipment Referee
54 Mr. Pharadorn Buathong นาย ภราดร บัวทอง ตราด (ภาค 1) Chief of Finish Line
55 Mr. Suphonchai Hongthet นาย สุพรชัย หงษ์เทศ ชุมพร (ภาค 4) Course Referee
56 Mr Arithach Chaikomolroj นาย อริย์ธัช ไชยโกมลโรจน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Press
จำนวน official ทั้งหมด 56 คน