โครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับชาติ ประเภท ผู้ฝึกสอนกีฬาโรลเลอร์สกี ขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 2020-08-25 - 2020-08-27
Roller Ski Instuctor Coruse 2020
ห้อง ประชุม วิทยาลัยวิทย์ศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 0819657657
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
กรุงเทพฯ 6 คน
ระยอง 2 คน
สระแก้ว 1 คน
รวมทั้งสิ้น 9 คน
ชัยภูมิ 1 คน
ศรีสะเกษ 2 คน
รวมทั้งสิ้น 3 คน
กระบี่ 2 คน
ชุมพร 4 คน
ตรัง 1 คน
นครศรีธรรมราช 1 คน
นราธิวาส 1 คน
สงขลา 4 คน
สุราษฎร์ธานี 3 คน
รวมทั้งสิ้น 16 คน
สุโขทัย 1 คน
เชียงใหม่ 2 คน
รวมทั้งสิ้น 3 คน
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 31 คน
No. Pic Name ชื่อ Province YOB Register Status
1 Mr. Chakkaphong Bangrak นาย จักรพงศ์ บางรัก ชุมพร (ภาค 4) 0 Ok
2 Mr. Patiwate Janpetch นาย ปฏิเวธ จั่นเพชร ระยอง (ภาค 1) 0 Ok
3 Mr. Sutthipong Sukontharat นาย สุทธิพงษ์ สุคนธรัตน์ สงขลา (ภาค 4) 0 Ok
4 Mr. Narainrit Noonam นาย นเรนทร์ฤทธิ์ หนูนาม กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
5 Mr. Arwut Nusiri นาย อาวุธ หนูศิริ กระบี่ (ภาค 4) 0 Ok
6 Mrs. Nual-anong Fungfueang นาง นวลอนงค์ ฟุ้งเฟื่อง กระบี่ (ภาค 4) 0 Ok
7 Mrs. Thaphanee Sakoolsirilerman นาง ฐาปนีย์ สกุลศิริเลอมาน ศรีสะเกษ (ภาค 3) 0 Ok
8 Mr. Panudech Phothong นาย ภานุเดช โพธิ์ทอง กรุงเทพฯ (ภาค 1) 22 (2002) Ok
9 Mr. Phakhin Lekuthai นาย ภคิน เล็กอุทัย สุโขทัย (ภาค 5) 21 (2003) Ok
10 Miss Sorrathon Pirunrat นางสาว สรธร พิรุณรัตน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 22 (2002) Ok
11 Mr. Yudsakorn Anantapun นาย ยศกร อนันตพันธุ์ สงขลา (ภาค 4) 17 (2007) Ok
12 Mr. Somchai Anantapun นาย สมชาย อนันตพันธุ์ สงขลา (ภาค 4) 0 Ok
13 Mr. Saharat Kanyathip นาย สหรัฐ กัญญาทิพย์ ลำพูน (ภาค 5) 22 (2002) Ok
14 Mr. Wathanyu Phromphing นาย วทัญญู พรมพิงค์ ลำพูน (ภาค 5) 22 (2002) Ok
15 Mr. Thredthai Suksakul นาย เทอดไท สุขสกุล กระบี่ (ภาค 4) 0 Ok
16 Mr. Jukkrit sintunawarat นาย จักรกฤษณ์ สินธุนาวารัตน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
17 Mr. Chokchai nimcharoensuk นาย โชคชัย นิ้มเจริญสุข ชุมพร (ภาค 4) 0 Ok
18 Mr. Thanakon Thaweesuk นาย ธนากร ทวีสุข สงขลา (ภาค 4) 0 Ok
19 Master Phirawit Sriain ด.ช. พีรวิชญ์ ศรีอินทร์ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 18 (2006) Ok
20 Miss Thitiphan Pimkeeree นางสาว ฐิติพันธุ์ พิมคีรี สระแก้ว (ภาค 1) 0 Ok
21 Miss SUJINAN​ BOONPRASERT นางสาว สุจินันท์ บุญประเสริฐ ระยอง (ภาค 1) 0 Ok
22 Master Poramet Chompoo นาย ปรเมษฐ์ ชมภู กรุงเทพฯ (ภาค 1) 21 (2003) Ok
23 Mr. Watit Saisuk ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท วทิต สายสุข ศรีสะเกษ (ภาค 3) 0 Ok
24 Mr. Ronayut Jirangnimitsakul นาย รณยุทธ จิรังนิมิตสกุล สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 0 Ok
25 Mr. Mana Taruerak นาย มานะ ท่าเรือรักษ์ ชัยภูมิ (ภาค 3) 0 Ok
26 Mr Jetsada Niamsuwan นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ ชุมพร (ภาค 4) 19 (2005) Ok
27 Mr. Thiraphat Sata นาย ธีรภัทร สะตะ ชุมพร (ภาค 4) 18 (2006) Ok
28 Miss Kulwanit Thorarit นางสาว กุลวณิชย์ ธรฤทธิ์ นครศรีธรรมราช (ภาค 4) 0 Ok
29 Miss Hataitip Feemuechang น.ส. หทัยทิพย์ ฝีมือช่าง กรุงเทพฯ (ภาค 1) 24 (2000) Ok
30 Mr. Fares Chaeleng นาย ฟาเรส แชเล็ง นราธิวาส (ภาค 4) 0 Ok
31 Miss Parusara Songains นางสาว ปรุสรา ส่งอินทร์ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 0 Ok
สรุปจำนวนนักกีฬาตามปีเกิด
Year 2000 2002 2003 2005 2006 2007
Age 24 22 21 19 18 17
Total 1 คน 4 คน 2 คน 1 คน 2 คน 1 คน
Men คน 3 คน 2 คน 1 คน 2 คน 1 คน
Ladies 1 คน 1 คน คน คน คน คน


รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน
Official - Volunteer Name List