ข้อมูลชมรมประจำจังหวัด

ชื่อจังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อชมรมประจำจังหวัดชมรมกีฬาโรลเลอร์สกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดอุบลราชธานี
เบอร์โทร ชมรมประจำจังหวัด 0874415778
email ชมรมประจำจังหวัด
ที่อยู่ ชมรมประจำจังหวัด117 หมู่ 13 บ้าน อำนวยผล ต. โพธิ์ไทร อ. โพธิ์ไทร จ. อุบลราชธานี 34340

ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดอุบลราชธานี มีรายชื่อกรรมการบริหารชมรมดังนี้

ดร.วิชัย ลุนสอน ประธานชมรม
นาย จตุรงค์ พละไกร รองประธาน
นาย ชรินทร์ เจริญสุข รองประธาน
นาย อธิยุตชัย ป้องภัย รองประธาน
นาย พนม หอมเมือง รองประธาน
นางสาว จินตนา แจ่มจันทร์ ที่ปรึกษา
นางฐาปนีย์ สกุลศิริเลอมาน นายทะเบียน-เลขานุการ นางสาว จิราวรรณ จันทน์เทศ เลขานุการ
นางสิริยาภรณ์ หอมเมือง เหรัญญิกชมรม
นางเกษนิภา พละไกร เหรัญญิกชมรม
นางสาว จินตนา แจ่มจันทร์ กรรมการ
นายคูณ ศรีเมือง กรรมการ
นายสำราญ แสงแดง กรรมการ
นางสาวนันธิดา โทนผุย กรรมการ
นางสาวสุเนตร อรรถปัสสา กรรมการ
นางสาวมาลัย พั่วชู กรรมการ

รับจดทะเบียนโดยสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564
Profile QR Code
รายชื่อนักกีฬา Roller Ski ของชมรม