Youth Thailand National Game 36 Trat

ตราด
2020-10-11 - 2020-10-21

ผลการแข่งขัน Result List

(190) Roller Ski - Mass Start F 0 Meter

หญิง U20 National Game

ปีเกิด Year of Birth: 2000 - 2007
2020-10-18 12:00:00
BIB Start FIS CODE Name Province Start time Finish time Run time Diff Rank
นางสาว พรชนัน พงษ์ศักดิ์ ระยอง (ภาค 1) - - - - ลงทะเบียนสำเร็จ
3905019 นางสาว นวพร พรหมวงค์ เชียงใหม่ (ภาค 5) - - - - ลงทะเบียนสำเร็จ
นางสาว อรัญญา อิ่มทะสาร ตราด (ภาค 1) - - - - ลงทะเบียนสำเร็จ
นางสาว ศุภนิดา ไชยสัตย์ ศรีสะเกษ (ภาค 3) - - - - ลงทะเบียนสำเร็จ
นางสาว สุพิชญา อินฤทธิ์ กระบี่ (ภาค 4) - - - - ลงทะเบียนสำเร็จ
ด.ญ. จันทร์จิรา อ่ำพรม กระบี่ (ภาค 4) - - - - ลงทะเบียนสำเร็จ
3905010 นางสาว ดวงกมล หีดชนา ชุมพร (ภาค 4) - - - - ลงทะเบียนสำเร็จ
3905029 นางสาว ณริสสา ขาวข้างพลู บุรีรัมย์ (ภาค 3) - - - - ลงทะเบียนสำเร็จ
ด.ญ. อาภัสรา จันทร์เเก้ว บุรีรัมย์ (ภาค 3) - - - - ลงทะเบียนสำเร็จ
นางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี ศรีสะเกษ (ภาค 3) - - - - ลงทะเบียนสำเร็จ
นางสาว ภคพร กัศยปสุวรรณ กรุงเทพฯ (ภาค 1) - - - - ลงทะเบียนสำเร็จ
น.ส. อารดา ปาลกะวงศ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) - - - - ลงทะเบียนสำเร็จ