ข้อมูลชมรมประจำจังหวัด

ชื่อจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อชมรมประจำจังหวัดชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร ชมรมประจำจังหวัด 081 977 3554
email ชมรมประจำจังหวัด
ที่อยู่ ชมรมประจำจังหวัด

ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดบุรีรัมย์ มีรายชื่อกรรมการบริหารชมรมดังนี้

ผอ.ปรีชา แก้ววิเชียร ประธานชมรม
อ.ราเมศร์ พรหมชาติ รองประธานคนที่ 1
นางสาวบุษยา สุวรรณธาดา รองประธานคนที่ 2
นายกฤษณศักดิ์ ภักดีแก้ว เลขาธิการชมรม
อ.พนมวัลย์ ปัญญามีศรีกุล เหรัญญิกชมรม
อ.บูชา กล้าหาญ นายทะเบียนชมรม
อ.นพดล อิ่มสุด กรรมการ
อ.วิศรุต ศรีแก้ว กรรมการ
อ.นิสา ร่มเย็น กรรมการ

รับจดทะเบียนโดยสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
Profile QR Code
รายชื่อนักกีฬา Roller Ski ของชมรม