รายชื่อผู้ฝึกสอน

No. Pic English Name ชื่อภาษาไทย ตำแหน่ง ที่ฝึกอบรม วันหมดอายุ
1 Mr. Supachai Kiatsakunthong นาย สุภชัย เกียรติสกุลทอง ผู้ฝึกสอน ระดับ 2 Ski Alpine Furano, Japan #8 17 Jan 2023
2 Miss Nerissa Siriwan นางสาว นริษา ศิริวรรณ ผู้ฝึกสอน ระดับ 2 Ski Alpine Furano, Japan #8 17 Jan 2023
3 Mr. Tanawat Jedjumlong นาย ธนวัฒน์ เจตน์จำลอง ผู้ฝึกสอน ระดับ 2 Ski Alpine Furano, Japan #8 17 Jan 2023
4 Mr. Kitkajohn Yantapanit นาย กิตขจร ยันตร์พาณิชย์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 2 Ski Alpine Furano, Japan #8 17 Jan 2023
5 Miss Titirat Tansathit นางสาว ธิติรัตน์ ตัณสถิตย์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 2 Ski Alpine Furano, Japan #8 17 Jan 2023
6 Mr. Teerawut Intaramongkol นาย ธีระวุฒิ อินทรมงคล ผู้ฝึกสอน ระดับ 2 Ski Alpine Furano, Japan #8 17 Jan 2023
7 Mr. Danai Treeratwattana นาย ดนัย ตรีรัตน์วัฒนา ผู้ฝึกสอน ระดับ 2 Ski Alpine Furano, Japan #8 17 Jan 2023
8 Miss Tatcha Ayana นางสาว ฑัชฌา อายานะ ผู้ฝึกสอน ระดับ 2 Ski Alpine Furano, Japan #8 17 Jan 2023
9 Ms. Nuengruthai Chusaksakulwiboon น.ส. หนึ่งฤทัย ชูศักดิ์สกุลวิบูล ผู้ฝึกสอน ระดับ 2 Ski Alpine Furano, Japan #8 17 Jan 2023
10 Mr. Saipun Kaewjuntuk นาย สายพันธุ์ แก้วจันทึก ผู้ฝึกสอน ระดับ 2 Ski Alpine Mt.Buller, Australia #3 30 Aug 2021
11 Mr. Jitisak Nitiphisanon นาย จิติศักดิ์ นิติพิสานนท์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 2 Ski Alpine Mt.Buller, Australia #3 30 Aug 2021
12 Mr. Chaiyos Chirametakorn นาย ไชยยศ จิรเมธากร ผู้ฝึกสอน ระดับ 2 Ski Alpine Mt.Buller, Australia #3 30 Aug 2021
13 Mr. Ting Angkasith นาย ติง อังคสิทธิ์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 2 Ski Alpine Shiga Kogen, Japan #6 26 Jan 2022