การแข่งขันกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดชิงแชมป์ประเทศไทย สนาม 4 2020-02-26 - 2020-02-27
Thailand Snowsports Open #4
Appi Kogen รีสอร์ท จังหวัด Iwate ประเทศญี่ปุ่น สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
กรุงเทพฯ 48 คน
จันทบุรี 4 คน
ฉะเฉิงเทรา 1 คน
ชลบุรี 2 คน
นนทบุรี 2 คน
สมุทรปราการ 1 คน
สมุทรสาคร 1 คน
รวมทั้งสิ้น 59 คน
นครปฐม 1 คน
ราชบุรี 3 คน
รวมทั้งสิ้น 4 คน
ขอนแก่น 1 คน
นครราชสีมา 1 คน
มหาสารคาม 2 คน
สุรินทร์ 1 คน
อุดรธานี 1 คน
อุบลราชธานี 1 คน
รวมทั้งสิ้น 7 คน
นราธิวาส 1 คน
ภูเก็ต 2 คน
สุราษฎร์ธานี 2 คน
รวมทั้งสิ้น 5 คน
เชียงใหม่ 3 คน
แพร่ 1 คน
แม่ฮ่องสอน 1 คน
รวมทั้งสิ้น 5 คน
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 80 คน
No. Pic Name ชื่อ Province YOB Register Status
1 Mr. Kittiphat Suthisamphat นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
2 Mr Rerkwat Intakanok นาย ฤกษ์วัส อินทะกนก ขอนแก่น (ภาค 3) 0 Ok
3 Mr Thatarot Singhkasalit นาย ธตรฐ สิงคเสลิต สุรินทร์ (ภาค 3) 0 Ok
4 Mr Nattawat Sripaew นาย ณัฐธวัช ศรีแผ้ว สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 0 Ok
5 Master Theetachthan Luang-On ด.ช. ธีธัชธันย์ เหลืองอ่อน กรุงเทพฯ (ภาค 1) 15 (2009) Ok
6 Master Theethonthan Luang-On ด.ช. ธีธรณ์ธันย์ เหลืองอ่อน กรุงเทพฯ (ภาค 1) 15 (2009) Ok
7 Master Theetarntham Luang-on ด.ช. ธีธารณ์ธรรม เหลืองอ่อน กรุงเทพฯ (ภาค 1) 13 (2011) Ok
8 Mr Pongsakorn Milinthajinda นาย พงศกร มิลินทจินดา กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
9 Mr Sayan Tina นาย สายัณห์ ทินะ แม่ฮ่องสอน (ภาค 5) 0 Ok
10 Mr Tatchai Sripratum นาย ธัชชัย ศรีประทุม กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
11 Mr Suphakit Muanmee นาย ศุภกิจ เหมือนมี นนทบุรี (ภาค 1) 0 Ok
12 Miss Kittiya Thongchum นางสาว กิตติยา ทองชุม อุบลราชธานี (ภาค 3) 0 Ok
13 Mr. Chayanan Chunaisrinuan นาย ชยนันท์ ช่วยศรีนวล นราธิวาส (ภาค 4) 0 Ok
14 Mr. Pienlert Moonwiriyakit นาย เพียรเลิศ มูลวิริยกิจ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
15 Mr. Anut Yamsuan นาย อนุตร แย้มสรวล กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
16 Mr. Chavich Sae-Kim นาย ชวิช แซ่กิม กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
17 Miss Sirin Kongudomsin นางสาว สิริน คงอุดมสิน ราชบุรี (ภาค 2) 0 Ok
18 Miss Boonya Sumritvanitcha นางสาว บุญญา สัมฤทธิวณิชชา กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
19 Miss Pitiporn Arayasakulpong นางสาว ปิติพร อารยสกุลพงศ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
20 Miss Vasa Ounayakovit ด.ญ. วศา อุนยโกวิท กรุงเทพฯ (ภาค 1) 17 (2007) Ok
21 master Vinto Schmid ด.ช. วินโต้ ชมิด ภูเก็ต (ภาค 4) 17 (2007) Ok
22 Mr. Montree Ahosi นาย มนตรี อโหสี มหาสารคาม (ภาค 3) 0 Ok
23 Mr. Voottinun Pathompakawant นาย วุฒินันท์ ปฐมภควันต์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
24 Mr. Sasin Kritsanarungruang นาย ศศิณ กฤษณรุ่งเรือง ราชบุรี (ภาค 2) 0 Ok
25 Mr. Noraphat Sangsingkeo นาย นรพัทธ์ แสงสิงแก้ว กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
26 Mr. Kajitsak Chalitaporn นาย ขจิตศักดิ์ ชลิตอาภรณ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 23 (2001) Ok
27 Mr. Vorasit Piyayod นาย วรสิทธิ์ ปิยะยศ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
28 Mr. Saritrergsa Deeammataya นาย สฤษฏ์ฤกษ์ ดีอำมาตย์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
29 Miss Mantana Khuangkhum นางสาว มัลฑณา กวงคำ เชียงใหม่ (ภาค 5) 0 Ok
30 Mr. Prisda Gomutputra นาย ภฤศดา โกมุทบุตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
31 Mr. Parinya Sarakoses นาย ปริญญา สาระโกเศศ จันทบุรี (ภาค 1) 0 Ok
32 Mr. Wuttichai Songthanawut นาย วุฒิชัย ทรงธนาวุฒิ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
33 Mr. Chaiyapong Kreangkraikrissada นาย ชัยพงศ์ เกรียงไกรกฤษฏา ฉะเฉิงเทรา (ภาค 1) 0 Ok
34 Mr. Pongkawee Wasuhirun นาย พงษ์กวี วสุหิรัญ ราชบุรี (ภาค 2) 0 Ok
35 Mr. Rungsun Tipsotikul นาย รังสรรค์ ทิพย์โสติกุล กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
36 Miss Pailin Assawalikitsom นางสาว ไพลิน อัศวลิขิตสม กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
37 Miss Jirapa Proengsomboon นางสาว จิราภา เปรื่องสมบูรณ์ นครราชสีมา (ภาค 3) 0 Ok
38 Mr. Chiravat Vatcharapreecha นาย จิระวัฒน์ วัชรปรีชา แพร่ (ภาค 5) 0 Ok
39 Mr. Prasit Rerkumnueychok นาย ประสิทธิ์ ฤกษ์อำนวยโชค กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
40 Mr. Rung-Aroon Chaipitinanon นาย รุ่งอรุณ ชัยปิตินานนท์ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 0 Ok
41 Miss Selina Woramon Wiesmann น.ส. เซลีน่า วรมน วิสมันน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
42 Mr. Atthaphong Jongpaisansilp นาย อัฑฒพงษ์ จงไพศาลศิลป์ เชียงใหม่ (ภาค 5) 0 Ok
43 Miss Chaiyarat Polsen นางสาว ไชยรัตน์ พลเสน มหาสารคาม (ภาค 3) 0 Ok
44 Mr. Jukgrit Pita นาย จักรกฤษณ์ ปิตา กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
45 Mr. Piyarod Sarakoses นาย ปิโยรส สาระโกเศศ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
46 Mr. Manatcha Kitikronset นางสาว มนัชชา กิติกรเศรษฐ์ ชลบุรี (ภาค 1) 0 Ok
47 Mr. Yuttapong Lomvattanavong นาย ยุทธพงศ์ ล้อมวัฒนวงศ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
48 Miss Saowapha Iewchai นางสาว เสาวภา เอี้ยวฉาย กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
49 Miss Nuchapa Trivijitsip นางสาว นุชาภา ตรีวิจิตรศิลป์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
50 Mr. Jatupon Tepbantom นาย จตุพล เทพบรรทม สมุทรปราการ (ภาค 1) 0 Ok
51 Mr. Saipun Kaewjuntuk นาย สายพันธุ์ แก้วจันทึก กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
52 Mrs. Praweena Chunngm นาง ประรีณา ชุนงาม กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
53 Master Rawikorn Padpai Norramit ด.ช. รวิกร ปัดภัย นรมิตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 15 (2009) Ok
54 Mr. Anon Chayasadom นาย อนนท์ ชยสดมภ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
55 Mr. Bhalat Phuwaratwarathorn นาย พลัฏฐ์ ภูวรัฐวราธรณ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
56 Miss Athitaya Promthong นางสาว อาทิตยา พรหมทอง จันทบุรี (ภาค 1) 0 Ok
57 Mr. Radtam Ruangsurakait นาย รัตน์ธรรม เรืองสุรเกียรติ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
58 Mr. ฺBordin Senawongs นาย บดินทร์ เสนะวงศ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
59 Mr. Khronpoop Senawong นาย กรภพ เสนะวงศ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
60 Mr. Christian Schmid นาย คริสเตียน ชมิด ภูเก็ต (ภาค 4) 0 Ok
61 Mr. Kittichat Limsukhawat นาย กิตติชาติ ลิ้มสุขวัฒน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
62 Miss Siriphattharaphon Nueangchamnong ด.ญ. สิริภัทรภรณ์ เนื่องจำนงค์ จันทบุรี (ภาค 1) 20 (2004) Ok
63 Miss Patraporn Achariyasilp นางสาว ภัทรพร อัฉริยะศิลป์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
64 Mr. Smith Boonchuan นาย สมิทธ์ บุญชวน กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
65 Mr. Vipoosit Tangraksasat นาย วิภูษิต ตั้งรักษาสัตย์ จันทบุรี (ภาค 1) 0 Ok
66 Mr. Nirut Chunngam นาย นิรุตต์ ชุนงาม กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
67 Mr. Bovorn RungRuangnavarat นาย บวร รุ่งเรืองเนาวรัตน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
68 Mr. Chayut Tulyanitikul นาย ชยุต ดุลยนิติกุล กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
69 Mr. Lattapon Keawchin นาย ลัทธพล แก้วชิน ชลบุรี (ภาค 1) 0 Ok
70 Mr. Chitchai Rattanaphongsiri นาย ชิตชัย รัตนพงศ์สิริ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
71 Miss Voranun Kummaraphat นางสาว วรนันท์ กัมมารพัฒน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
72 Mr. Harinat Siriwan นาย หรินารถ ศิริวรรณ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
73 Miss Pimsirilak Saytien น.ส. พิมศิริลักษณ์ สายถิ่น เชียงใหม่ (ภาค 5) 22 (2002) Ok
74 Mr. Taratip Chantawat นาย ธราธิป ฉันทะวัฒน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
75 Mr. Ayutthaya Aneklit นาย อยุธยา เอนกฤทธิ์ นครปฐม (ภาค 2) 0 Ok
76 Mr. Chaiyos Chirametakorn นาย ไชยยศ จิรเมธากร อุดรธานี (ภาค 3) 0 Ok
77 Mr. Ting Angkasith นาย ติง อังคสิทธิ์ สมุทรสาคร (ภาค 1) 0 Ok
78 Ms. Nuengruthai Chusaksakulwiboon น.ส. หนึ่งฤทัย ชูศักดิ์สกุลวิบูล กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
79 Mr. Vittawat Fuangsakorn นาย วิทวัส เฟื่องสาคร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
80 Mr. Chavarong Limsukon นาย ชวรงค์ ลิ้มสุคนธ์ นนทบุรี (ภาค 1) 0 Ok
สรุปจำนวนนักกีฬาตามปีเกิด
Year 2001 2002 2004 2007 2009 2011
Age 23 22 20 17 15 13
Total 1 คน 1 คน 1 คน 2 คน 3 คน 1 คน
Men 1 คน คน คน 1 คน 3 คน 1 คน
Ladies คน 1 คน 1 คน 1 คน คน คน


รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน
Official - Volunteer Name List
No. Pic. Name ชื่อ Province ตำแหน่ง
1 Mr. Saroj Suvanasuthi นาย สาโรช สุวรรณสุทธิ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Course Referee
2 Miss Supiya Ngamhui น.ส. สุปิยา งามฮุย นครศรีธรรมราช (ภาค 4) Course Referee
3 Mr. Chaiyos Chirametakorn นาย ไชยยศ จิรเมธากร อุดรธานี (ภาค 3) Start Referee
4 Mr. Ting Angkasith นาย ติง อังคสิทธิ์ สมุทรสาคร (ภาค 1) Start Referee
5 Mr Sueb Tarasiri นาย สืบ ธาราสิริ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Chief of Timming
6 Mr. Chavarong Limsukon นาย ชวรงค์ ลิ้มสุคนธ์ นนทบุรี (ภาค 1) Start Referee
7 Mr. Harinat Siriwan นาย หรินารถ ศิริวรรณ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Technique Jury
8 Ms. Nuengruthai Chusaksakulwiboon น.ส. หนึ่งฤทัย ชูศักดิ์สกุลวิบูล กรุงเทพฯ (ภาค 1) Start Referee
9 Mr. Ayutthaya Aneklit นาย อยุธยา เอนกฤทธิ์ นครปฐม (ภาค 2) Finish Referee
10 Mr. Vittawat Fuangsakorn นาย วิทวัส เฟื่องสาคร กรุงเทพฯ (ภาค 1) Start Referee
จำนวน official ทั้งหมด 10 คน