ข้อมูลชมรมประจำจังหวัด

ชื่อจังหวัดราชบุรี
ชื่อชมรมประจำจังหวัดชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดราชบุรี
เบอร์โทร ชมรมประจำจังหวัด 094-992-0177
email ชมรมประจำจังหวัด
ที่อยู่ ชมรมประจำจังหวัด

ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดราชบุรี มีรายชื่อกรรมการบริหารชมรมดังนี้

1. นายศักดิ์ พิศาลผล (ประธานชมรม)
2. นายอัศวิน คงเพ็ชรศักดิ์ (รองประธาน)
3. นายสิรวิชย์ จันทร์แก้ว (กรรมการ)
4. นายวิมลพัฒน์ แย้มชื่นจิต (กรรมการ)
5. นายพัชรพล แหวนประดับ (กรรมการ)
6. นางสาวมรกต แหวนประดับ (กรรมการ)
7. นายชัยวัฒน์ กตัญญตาพงษ์ (กรรมการ)
8. นางอัจฉรา เสนะเวส (เหรัญญิก)
9. นายสมภพ ล้ำเลิศ (เลขานุการ)


รับจดทะเบียนโดยสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565
Profile QR Code
รายชื่อนักกีฬา Roller Ski ของชมรม