กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 (กีฬาสาธิต) 2024-01-27 - 2024-01-28
ถนนจักรยาน มก.กพส. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
กรุงเทพฯ 1 คน
สมุทรสงคราม 1 คน
รวมทั้งสิ้น 2 คน
นครพนม 1 คน
ศรีสะเกษ 5 คน
รวมทั้งสิ้น 6 คน
ชุมพร 1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน
เชียงใหม่ 3 คน
รวมทั้งสิ้น 3 คน
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 12 คน
No. Pic Name ชื่อ Province YOB Register Status
1 Miss Chonthicha Wanlee นางสาว ชลธิชา วันลี นครพนม (ภาค 3) 22 (2002) Ok
2 Miss Duangkamon Hitchana นางสาว ดวงกมล หีดชนา ชุมพร (ภาค 4) 21 (2003) Ok
3 Miss Nawaporn Promwong นางสาว นวพร พรหมวงค์ เชียงใหม่ (ภาค 5) 21 (2003) Ok
4 Master Poramet Chompoo นาย ปรเมษฐ์ ชมภู กรุงเทพฯ (ภาค 1) 21 (2003) Ok
5 Mr. Chaiyan Duangjumpa นาย ไชยยันต์ ดวงจำปา ศรีสะเกษ (ภาค 3) 20 (2004) Ok
6 Mr. Jittipat Chitmunchaitham นาย จิตติภัธฆ์ จิตมั่นชัยธรรม เชียงใหม่ (ภาค 5) 20 (2004) Ok
7 Mr. Kirtchakhun Papatchaisopon นาย กฤชคุณ ปภัสชัยโสภณ เชียงใหม่ (ภาค 5) 19 (2005) Ok
8 Mr. Pongsatorn Bootnoi นาย พงศธร บุตรน้อย ศรีสะเกษ (ภาค 3) 23 (2001) Ok
9 Miss Ratchadaporn Phukkit นางสาว รัชฎาภรณ์ ผูกกิจ ศรีสะเกษ (ภาค 3) 21 (2003) Ok
10 Miss Natwara Thongwiset นางสาว ณัฐวรา ทองวิเศษ ศรีสะเกษ (ภาค 3) 20 (2004) Ok
11 Miss Naraphon Bunsong นางสาว นราภรณ์ บุญสงค์ ศรีสะเกษ (ภาค 3) 20 (2004) Ok
12 Mr. Passakorn Suwan นาย ภาสกร สุวรรณ สมุทรสงคราม (ภาค 1) 20 (2004) Ok
สรุปจำนวนนักกีฬาตามปีเกิด
Year 2001 2002 2003 2004 2005
Age 23 22 21 20 19
Total 1 คน 1 คน 4 คน 5 คน 1 คน
Men 1 คน คน 1 คน 3 คน 1 คน
Ladies คน 1 คน 3 คน 2 คน คน


รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน
Official - Volunteer Name List
No. Pic. Name ชื่อ Province ตำแหน่ง
1 Mr. Chayanon Awikunprasert นาย ชยานนท์ อวิคุณประเสริฐ นครพนม (ภาค 3) Team Official
2 Mr. Boonlert Manomai นาย บุญเลิศ มะโนมัย ศรีสะเกษ (ภาค 3) Team Manager
3 Mr. Watit Saisuk ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท วทิต สายสุข ศรีสะเกษ (ภาค 3) Team Manager
จำนวน official ทั้งหมด 3 คน