ข้อมูลชมรมประจำจังหวัด

ชื่อจังหวัดนนทบุรี
ชื่อชมรมประจำจังหวัดชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทร ชมรมประจำจังหวัด 0829033687
email ชมรมประจำจังหวัด
ที่อยู่ ชมรมประจำจังหวัด42 ซอย นนทบุรี 8 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี

ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดนนทบุรี มีรายชื่อกรรมการบริหารชมรมดังนี้

นายมนูญศักดิ์ หนูนาม (ประธาน)
น.ส. นันทพร แสงอำพันธ์ (รองประธานคนที่ 1)
นาย ธีรโชติ จันต๊ะบูรณ์ (รองประธานคนที่ 2)
นาย นิธิธิตท์ พันธุระ (เลขาธิการ)
น.ส. ลลิตา เที่ยงไธสง (เหรัญญิก)
นาย ไกรสร ไชยวิเศษ (นายทะเบียน)
รศ.ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน (กรรมการ)
นายไกรวุฒ ชมพูโคตร (กรรมการ)
น.ส. อีวา มาริการ์ (กรรมการ)
นาง จิตงาม วัฒนพันธุ์ (กรรมการ)

รับจดทะเบียนโดยสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
Profile QR Code
รายชื่อนักกีฬา ของชมรม
English Name ชื่อภาษาไทย Gender ชื่อเล่น กีฬาที่เล่น
Mr. Poowadol Varakulsiripunth นาย ภูวดล วรากูลศิริพันธุ์ M ภู Roller Ski,
Mr. Chavarong Limsukon นาย ชวรงค์ ลิ้มสุคนธ์ M วาล์ว ( SB0014 ) Snowboard
Master Techin Kesawapitak ด.ช. เตชินท์ เกศวพิทักษ์ M ซัน Roller Ski,
Master Thanet Saengnakhon ด.ช. ธเนศ แสงนคร M อาร์ท Roller Ski,
Master Thammakorn Krittawapitak ด.ช. ธรรมกรณ์ กฤตย์เทวาพิทักษ์ M ณกรณ์ Roller Ski,
Master Thaitanon Sophonchalermnun ด.ช. ไทยธนนท์ โสภณเฉลิมนันท์ M ไทยเซิน Roller Ski,
Mr. Supachai Bovorntanasakun นาย ศุภชัย บวรธนสกุล M ลูกน้ำ Roller Ski,
Mr. Athithat Lue นาย อธิธัช ลู M Roller Ski,
Mr. Phakhaphon Khlainiam นาย ภคพล คล้ายเนียม M พอ Roller Ski,
Mr. Chitsanupong Nutpairot ด.ช. ชิษนุพงศ์ นุชไพโรจน์ M บลู Roller Ski,
Master Thitinun Sophonchalermnun ด.ช. ธิตินันท์ โสภณเฉลิมนันท์ M ไทยซัน Roller Ski,
Mr. Phanuwat kitkhuea นาย ภานุวัฒน์ กิจเครือ M มอส Roller Ski,
Miss Bunyanuch Ngamjamrat นางสาว บุณยานุช งามจำรัส L Roller Ski,
Miss Benjawan Thipvarin ด.ญ. เบญจวรรณ ทิพย์วารินทร์ L Roller Ski,
นาย พุฒินาท อุทัยวณิชย์ M Roller Ski,
Miss Sasigaan Na Pattalung ด.ญ. ศศิกานต์ ณ พัทลุง L กานต์ Roller Ski,
Miss Sasigamon Na Pattalung ด.ญ. ศศิกมล ณ พัทลุง L กลอยใจ Roller Ski,
Mr. Poom Khorchitmate นาย ภูมิ ขอจิตต์เมตต์ M พูม ( SB0021 ) Snowboard
Mr Suphakit Muanmee นาย ศุภกิจ เหมือนมี M Snowboard
Miss Mingkwan Chongchit นางสาว มิ่งขวัญ จงจิตต์ L เอม Roller Ski,