ข้อมูลชมรมประจำจังหวัด

ชื่อจังหวัดนนทบุรี
ชื่อชมรมประจำจังหวัดชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทร ชมรมประจำจังหวัด 0829033687
email ชมรมประจำจังหวัด
ที่อยู่ ชมรมประจำจังหวัด42 ซอย นนทบุรี 8 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี

ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดนนทบุรี มีรายชื่อกรรมการบริหารชมรมดังนี้

นายมนูญศักดิ์ หนูนาม (ประธาน)
น.ส. นันทพร แสงอำพันธ์ (รองประธานคนที่ 1)
นาย ธีรโชติ จันต๊ะบูรณ์ (รองประธานคนที่ 2)
นาย นิธิธิตท์ พันธุระ (เลขาธิการ)
น.ส. ลลิตา เที่ยงไธสง (เหรัญญิก)
นาย ไกรสร ไชยวิเศษ (นายทะเบียน)
รศ.ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน (กรรมการ)
นายไกรวุฒ ชมพูโคตร (กรรมการ)
น.ส. อีวา มาริการ์ (กรรมการ)
นาง จิตงาม วัฒนพันธุ์ (กรรมการ)

รับจดทะเบียนโดยสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
Profile QR Code
รายชื่อนักกีฬา Roller Ski ของชมรม