ข้อมูลชมรมประจำจังหวัด

ชื่อจังหวัดสงขลา
ชื่อชมรมประจำจังหวัดชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดสงขลา
เบอร์โทร ชมรมประจำจังหวัด 0877087779
email ชมรมประจำจังหวัด
ที่อยู่ ชมรมประจำจังหวัด102/2 ม.3 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา

รายชื่อกรรมการชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัด สงขลา

นายธีรพงศ์ ดนสวี (ประธานชมรม)
นาวาตรี วีรภัทร์ ชยาเมธิสุรัตน์ (รองประธานชมรมคนที่ 1)
นายเอกพันธ์ ทองจารึก (รองประธานชมรมคนที่ 2)
น.ส. ธัญญภรณ์ ทองจารึก (เลขาธิการชมรม)
นาง สิริรัฐ ชายเมธิสุรัตน์ (เหรัญญิกชมรม)
นาย สมชาย อนันตพันธุ์ (นายท ะเบียนชมรม)
นางสาวเมย์ชญาณิณ บุญฤทธิ์ (กรรมการชมรม)
นายนิธิกร เล่าวจีศาสตร์ (กรรมการชมรม)
นาง ปิยพัชร์ อนันตพันธุ์ (กรรมการชมรม)

รับจดทะเบียนโดยสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
Profile QR Code
รายชื่อนักกีฬา Roller Ski ของชมรม