โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีระดับที่ 2 ครั้งที่ 8/2563 2020-01-14 - 2023-01-17
SSAT Ski Instructor Course Level 2 #8/2020
Furano, Japan #8
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
กรุงเทพฯ 6 คน
รวมทั้งสิ้น 6 คน
นครปฐม 1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน
เชียงใหม่ 3 คน
รวมทั้งสิ้น 3 คน
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 10 คน
No. Pic Name ชื่อ Province YOB Register Status
1 Mr. Jitisak Nitiphisanon นาย จิติศักดิ์ นิติพิสานนท์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
2 Ms. Nuengruthai Chusaksakulwiboon น.ส. หนึ่งฤทัย ชูศักดิ์สกุลวิบูล กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
3 Miss Tatcha Ayana นางสาว ฑัชฌา อายานะ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
4 Mr. Danai Treeratwattana นาย ดนัย ตรีรัตน์วัฒนา กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
5 Mr. Teerawut Intaramongkol นาย ธีระวุฒิ อินทรมงคล เชียงใหม่ (ภาค 5) 0 Ok
6 Miss Titirat Tansathit นางสาว ธิติรัตน์ ตัณสถิตย์ เชียงใหม่ (ภาค 5) 0 Ok
7 Mr. Kitkajohn Yantapanit นาย กิตขจร ยันตร์พาณิชย์ เชียงใหม่ (ภาค 5) 0 Ok
8 Mr. Tanawat Jedjumlong นาย ธนวัฒน์ เจตน์จำลอง กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
9 Miss Nerissa Siriwan นางสาว นริษา ศิริวรรณ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 20 (2004) Ok
10 Mr. Supachai Kiatsakunthong นาย สุภชัย เกียรติสกุลทอง นครปฐม (ภาค 2) 0 Ok
สรุปจำนวนนักกีฬาตามปีเกิด
Year 2004
Age 20
Total 1 คน
Men คน
Ladies 1 คน


รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน
Official - Volunteer Name List