ชื่องานภาษาไทย โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีระดับที่ 2 ครั้งที่ 8/2563 2020-01-14 - 2023-01-17
ชื่องานภาษาอังกฤษSSAT Ski Instructor Course Level 2 #8/2020
สถานที่จัดงานFurano, Japan #8
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติ Internationalภาค Reginal 1 ภาค Reginal 2 ภาค Reginal 3 ภาค Reginal 4 ภาค Reginal 5
กรุงเทพฯ 6 คน
รวมทั้งสิ้น 6 คน
นครปฐม 1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน
เชียงใหม่ 3 คน
รวมทั้งสิ้น 3 คน
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 10 คน
รายการฝึกอบรม
Status Location Events Category ผู้อบรม ผลการอบรม
10 Furano, Japan #8 Ski Alpine - Instructor Level 2
Above 15 Year 10 -