โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีและสโนว์บอร์ดระดับที่ 1 ครั้งที่ 4/2562 2019-03-11 - 2022-03-14
SSAT Ski & Snowboard Instructor Course Level 1 #4/2019
Kiroro, Japan #4
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
กรุงเทพฯ 18 คน
รวมทั้งสิ้น 18 คน
สระบุรี 1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน
ลำปาง 1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน
No. Name ชื่อ Province Register Status
1 Ms. Thippawan Poorayub นางสาว ทิพวรรณ ภู่ระยับ สระบุรี (ภาค 2) Ok
2 Miss Atcha Lamlertpanya นางสาว อัชฌา ล้ำเลิศปัญญา กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
3 Mr. Kitkajohn Yantapanit นาย กิตขจร ยันตร์พาณิชย์ เชียงใหม่ (ภาค 5) Ok
4 Miss Titirat Tansathit นางสาว ธิติรัตน์ ตัณสถิตย์ เชียงใหม่ (ภาค 5) Ok
5 Mr. Teerawut Intaramongkol นาย ธีระวุฒิ อินทรมงคล เชียงใหม่ (ภาค 5) Ok
6 Mr. Danai Treeratwattana นาย ดนัย ตรีรัตน์วัฒนา กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
7 Mr. Theerapong Khankasikum นาย ธีรพงษ์ ขันกสิกรรม กำแพงเพชร (ภาค 5) Ok
8 Mr. Siwarat Kongthon นาย ศิวะรัช คงทน กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
9 Mr. Harin Tantongsirisak นาย หะริน ตั้งทรงศิริศักดิ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
10 Mr. Tanawat Jedjumlong นาย ธนวัฒน์ เจตน์จำลอง กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
11 Mr. Akkhrawin Na Lampang นาย อัครวินท์ ณ ลำปาง กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
12 Mr. Wiwat Siriraporn นาย วิวัฒน์ ศิริระพร กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
13 Mr. Narongchai Siriraporn นาย ณรงค์ชัย ศิริระพร กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
14 Mr. Narawin Anguramahasuk นาย นราวิน อังกูรมหาสุข กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
15 Miss Suttiluk Chitpedakorn นางสาว สุทธิลักษณ์ จิตปรีดากร กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
16 Mr. Poom Khorchitmate นาย ภูมิ ขอจิตต์เมตต์ นนทบุรี (ภาค 1) Ok
17 Mr. Ekapop Sittipagapol นาย เอกภพ สิทธิผกาผล กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
18 Mr. Toranat Aphipakkarranai นาย ธรณัส อภิภัครนัย กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
19 Miss Tatcha Ayana นางสาว ฑัชฌา อายานะ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
20 Miss Nerissa Siriwan นางสาว นริษา ศิริวรรณ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok


รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน
Official - Volunteer Name List