โครงการการอบรมผู้ฝึกสอน กีฬาโรลเลอร์สกี ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน 2023-08-13 - 2023-08-16
Roller ski instructor Level 1 2023
จังหวัดกาญจนบุรี Tony
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
กรุงเทพฯ 3 คน
จันทบุรี 2 คน
ฉะเชิงเทรา 1 คน
ตราด 2 คน
นนทบุรี 2 คน
ระยอง 3 คน
สมุทรสงคราม 3 คน
รวมทั้งสิ้น 16 คน
นครสวรรค์ 2 คน
ราชบุรี 1 คน
รวมทั้งสิ้น 3 คน
ขอนแก่น 2 คน
นครพนม 1 คน
นครราชสีมา 2 คน
ศรีสะเกษ 1 คน
อุดรธานี 4 คน
อุบลราชธานี 1 คน
รวมทั้งสิ้น 11 คน
กระบี่ 4 คน
นครศรีธรรมราช 1 คน
สงขลา 2 คน
สตูล 1 คน
สุราษฎร์ธานี 2 คน
รวมทั้งสิ้น 10 คน
น่าน 3 คน
เชียงใหม่ 2 คน
รวมทั้งสิ้น 5 คน
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 45 คน
No. Pic Name ชื่อ Province YOB Register Status
1 Mr. Tosaporn Rintecha นาย ทศพร รินเตชะ อุบลราชธานี (ภาค 3) 0 Ok
2 Mr. Piya Rattana นาย ปิยะ รัตนะ น่าน (ภาค 5) 0 Ok
3 Mr. Werapol Supawan นาย วีระพล สุภาวรรณ์ น่าน (ภาค 5) 0 Ok
4 Mr. Chayanon Awikunprasert นาย ชยานนท์ อวิคุณประเสริฐ นครพนม (ภาค 3) 0 Ok
5 Mrs. Kamonkhan Doungchampa นาง กมลขัณฑ์ ดวงจำปา ศรีสะเกษ (ภาค 3) 0 Ok
6 Mr. Sarawoot Chanchadkarn นาย สราวุฒิ เจนจัดการ จันทบุรี (ภาค 1) 0 Ok
7 Mr. Wimonpat Yaemchuenjit นาย วิมลพัฒน์ แย้มชื่นจิต ราชบุรี (ภาค 2) 0 Ok
8 Mr. Thitipong Sophonchalermnun นาย ธิติพงศ์ โสภณเฉลิมนันท์ สมุทรสงคราม (ภาค 1) 0 Ok
9 Miss Chananan Tassana นางสาว ชนานันท์ ทัศนา นนทบุรี (ภาค 1) 0 Ok
10 Miss Nara Chotikapanich นางสาว นารา โชติกพนิช สมุทรสงคราม (ภาค 1) 0 Ok
11 Miss Mukda Nilchawee นางสาว มุกดา นิลฉวี ตราด (ภาค 1) 0 Ok
12 Mr. Surapon Panchom นาย สุรพล ปั้นโฉม สตูล (ภาค 4) 0 Ok
13 Mr. Palangwat Choochood นาย พลังวัชร์ ชูชด กระบี่ (ภาค 4) 0 Ok
14 Mr. Jittipat Chitmunchaitham นาย จิตติภัธฆ์ จิตมั่นชัยธรรม เชียงใหม่ (ภาค 5) 20 (2004) Ok
15 Mrs. Metawee Jaisamut นาง เมธาวี ใจสมุทร กระบี่ (ภาค 4) 0 Ok
16 Mr. Prathompong Junthalaow นาย ปฐมพงศ์ จันทะเหลา เชียงใหม่ (ภาค 5) 19 (2005) Ok
17 Pol.Sen.Sgt.Maj. Anusorn Bussadee ด.ต. อนุสรณ์ บุสดี อุดรธานี (ภาค 3) 0 Ok
18 Mrs. Wongwian Pholnam-in นาง วงเวียน พลนามอินทร์ อุดรธานี (ภาค 3) 0 Ok
19 Mr. Pietro Campeol นาย ปิเอโตร กัมเปออล อุดรธานี (ภาค 3) 0 Ok
20 Miss Sirikun Suwanmacho นางสาว ศิริกุล สุวรรณมาโจ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
21 Mr. Songpon Lohitnawin นาย ทรงพล โลหิตนาวิน ระยอง (ภาค 1) 0 Ok
22 Mr. Manon Wichitkarn นาย มานนท์ วิชิตการ ระยอง (ภาค 1) 0 Ok
23 Mr. Chattuphum Yooyen นาย จัตุภูมิ อยู่เย็น ขอนแก่น (ภาค 3) 0 Ok
24 Mr. Saranyu Udonpim นาย ศรัณญู อุดรพิมพ์ ขอนแก่น (ภาค 3) 0 Ok
25 Mrs. Piyapat Anantapun นาง ปิยพัชร์ อนันตพันธุ์ สงขลา (ภาค 4) 0 Ok
26 Mr. Teeranat Srisupasan นาย ธีรนาท ศรีศุภสันต์ นครสวรรค์ (ภาค 2) 0 Ok
27 Mr. Jakkaphant Tempoo นาย จักรพันธุ์ เต็มภู นครสวรรค์ (ภาค 2) 0 Ok
28 Miss Saowapha Iewchai นางสาว เสาวภา เอี้ยวฉาย กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
29 Mr. Islamee Wani นาย อิสลามี วานิ นนทบุรี (ภาค 1) 0 Ok
30 Mr. Chatchawan Kongjang นาย ชัชวาล คงแจ้ง ระยอง (ภาค 1) 0 Ok
31 Mr. Tanawat Thechanun นาย ธนวัฒน์ เตชนันท์ น่าน (ภาค 5) 0 Ok
32 Mr. Thaewa Deejai นาย เทวา ดีใจ กระบี่ (ภาค 4) 0 Ok
33 Mrs. Kerran Kaewyongkod นาง เกอร์หร่าน แก้วยงกฎ นครราชสีมา (ภาค 3) 0 Ok
34 Mr. Nattipron Pansawat นาย นัฐติพร ปานสวัสดิ์ อุดรธานี (ภาค 3) 0 Ok
35 Mr. Supap Petraunthong นาย สุภาพ เพ็ชรเรือนทอง กระบี่ (ภาค 4) 0 Ok
36 Mr. Korawik Akkarawongpanich นาย กรวิก อัครวงศ์พาณิชย์ จันทบุรี (ภาค 1) 0 Ok
37 Mr. Satit Khobkham นาย สาธิต ขอบขำ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
38 Miss Ladawan Jitwattanaarree นางสาว ลดาวัลย์ จิตต์วัฒนาอารีย์ สมุทรสงคราม (ภาค 1) 0 Ok
39 Mr. ThanaThat Tongpradit นาย ธนทัต ทองประดิษฐ นครศรีธรรมราช (ภาค 4) 0 Ok
40 Mr. Phaitoon Veansin นาย ไพฑูรย์ เวียรศิลป์ ฉะเชิงเทรา (ภาค 1) 0 Ok
41 Mr. Attaphol Janpho นาย อรรถพล จันทร์โพธิ์ นครราชสีมา (ภาค 3) 0 Ok
42 Mr. Worawut Chomkon นาย วรวุฒิ ชมก้อน สงขลา (ภาค 4) 0 Ok
43 Miss Pratuang Yencham นางสาว ประเทือง เย็นฉ่ำ ตราด (ภาค 1) 0 Ok
44 Mrs. Jirawan Nakphin นาง จิราวรรณ นาคพิน จันทบุรี (ภาค 1) 0 Ok
45 Acting Sub Lt. Weerawut Nakphin ว่าที่ ร.ต. วีระวุทธ นาคพิน จันทบุรี (ภาค 1) 0 Ok
สรุปจำนวนนักกีฬาตามปีเกิด
Year 2004 2005
Age 20 19
Total 1 คน 1 คน
Men 1 คน 1 คน
Ladies คน คน


รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน
Official - Volunteer Name List