โครงการการอบรมผู้ฝึกสอน กีฬาโรลเลอร์สกี ขั้นพื้นฐาน 2022-11-30 - 2022-12-01
Roller ski instructor 2022
ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 0819657657
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
ชลบุรี 5 คน
รวมทั้งสิ้น 5 คน
นครสวรรค์ 1 คน
อ่างทอง 1 คน
รวมทั้งสิ้น 2 คน
ชัยภูมิ 1 คน
ศรีสะเกษ 1 คน
รวมทั้งสิ้น 2 คน
กระบี่ 1 คน
ตรัง 1 คน
ยะลา 2 คน
รวมทั้งสิ้น 4 คน
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 13 คน
No. Pic Name ชื่อ Province YOB Register Status
1 Mr. Tanaruk Sirinuw นาย ธนารักษ์ ศิริเนาว์ นครสวรรค์ (ภาค 2) 0 Ok
2 Mr. Somchai Pantito นาย สมชาย ปัณฑิโต ยะลา (ภาค 4) 0 Ok
3 Mr. Chalong Soisiha นาย ฉลอง สร้อยสีหา ศรีสะเกษ (ภาค 3) 0 Ok
4 Mr. Anak Wannaklang นาย อนรรฆ วรรณกลาง อ่างทอง (ภาค 2) 0 Ok
5 Miss Krittaya Supamit นางสาว กฤตยา ศุภมิตร กระบี่ (ภาค 4) 0 Ok
6 Miss Pattarawadee On-ekkasit นางสาว ภัทรวดี อ่อนเอกสิทธิ์ ตรัง (ภาค 4) 0 Ok
7 Mr. Thanakron Wayulakun นาย ธนกร วายุรกุล ชลบุรี (ภาค 1) 0 Ok
8 Mr. Dechawat Pasananont นาย เดชาวัต ปัสนานนท์ ชลบุรี (ภาค 1) 0 Ok
9 Miss Siramol Deepudsa นางสาว ศิรามล ดีพุดซา ชลบุรี (ภาค 1) 0 Ok
10 Mr. Piyawut Mangkud นาย ปิยะวุฒิ มังคุด ชัยภูมิ (ภาค 3) 0 Ok
11 Acting Sub.Lt. Sirinan Tamok ว่าที่ ร.ต.หญิง ศิรินันท์ ทาหมอก ยะลา (ภาค 4) 0 Ok
12 Miss Thanaree Wongchan นางสาว ธนารีย์ วงษ์จันทร์ ชลบุรี (ภาค 1) 0 Ok
13 Miss Taksinan Kaewtippayanet นางสาว ทักษ์สินันท์ แก้วทิพยเนตร ชลบุรี (ภาค 1) 0 Ok
สรุปจำนวนนักกีฬาตามปีเกิด
Year
Age
Total
Men
Ladies


รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน
Official - Volunteer Name List