อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาโรลเลอร์สกี ระดับ1 ครั้งที่1/2563 2020-02-07 - 2020-02-09
Roller Ski Instrutor Level1
ห้องประชุม 222 อาคารราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย 02-1307203
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
กรุงเทพฯ 2 คน
ระยอง 1 คน
สมุทรปราการ 2 คน
รวมทั้งสิ้น 5 คน
ขอนแก่น 1 คน
บุรีรัมย์ 2 คน
ศรีสะเกษ 3 คน
อุดรธานี 1 คน
รวมทั้งสิ้น 7 คน
กระบี่ 1 คน
ชุมพร 8 คน
ตรัง 1 คน
สงขลา 1 คน
รวมทั้งสิ้น 11 คน
เชียงใหม่ 3 คน
รวมทั้งสิ้น 3 คน
No. Name ชื่อ Province Register Status
1 Mr. Chutchai Tangjanya นาย ฉัตรชัย เที่ยงจรรยา ชุมพร (ภาค 4) Ok
2 Mr. Narainrit Noonam นาย นเรนทร์ฤทธิ์ หนูนาม กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
3 Mr. Thanachot Wanitchayapaisit นาย ธนโชติ วณิชยาไพสิฐ อุดรธานี (ภาค 3) Ok
4 Mr. Chakkaphong Bangrak นาย จักรพงศ์ บางรัก ชุมพร (ภาค 4) Ok
5 Mr. Watit Saisuk ว่าที่ ร.ท. วทิต สายสุข ศรีสะเกษ (ภาค 3) Ok
6 Mr. Montree Sriboonhung นาย มนตรี ศรีบุญฮุง ชุมพร (ภาค 4) Ok
7 Mr. Maitree Sae-phu นาย ไมตรี แซ่ภู่ ชุมพร (ภาค 4) Ok
8 Mr. Payungsak Phuthanaphiphat นาย พยุงศักดิ์ ภู่ธนพิพัฒน์ ชุมพร (ภาค 4) Ok
9 Mrs. Ladda Yunchompoo นาง ลัดดา ยันชมภู สมุทรปราการ (ภาค 1) Ok
10 Mrs. Nuanla-ong Bell นาง นวลละออง เบลล์ ขอนแก่น (ภาค 3) Ok
11 Mr. Arwut Nusiri นาย อาวุธ หนูศิริ กระบี่ (ภาค 4) Ok
12 Mr. Sutthipong Sukontharat นาย สุทธิพงษ์ สุคนธรัตน์ สงขลา (ภาค 4) Ok
13 Mrs. Nual-anong Fungfueang นาง นวลอนงค์ ฟุ้งเฟื่อง ตรัง (ภาค 4) Ok
14 Mr. Pongsatorn Pimsim นาย พงศธร พิมสิม เชียงใหม่ (ภาค 5) Ok
15 Mr. Weerapong Ninnaowarat นาย วีระพงษ์ นิลเนาวรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) Ok
16 Mr. Singhon Klinnoy นาย สิงหล กลิ่นน้อย ชุมพร (ภาค 4) Ok
17 Mr. Nathakit suebwongrung นาย ณธกฤต สืบวงษ์รุ่ง สมุทรปราการ (ภาค 1) Ok
18 Miss Panomwan Panyameesrikun นางสาว พนมวัลย์ ปัญญามีศรีกุล บุรีรัมย์ (ภาค 3) Ok
19 Miss Supanit Panprakhon นางสาว ศุภนิจ ปานประโคน บุรีรัมย์ (ภาค 3) Ok
20 Miss Pesamal Preecharaj นางสาว พิสมัย ปรีชาราช เชียงใหม่ (ภาค 5) Ok
21 Mr. Patiwate Janpetch นาย ปฏิเวธ จั่นเพชร ระยอง (ภาค 1) Ok
22 Miss Sirirut Pukchan นางสาว ศิริรัตน์ ปุกจันทร์ เชียงใหม่ (ภาค 5) Ok
23 Mr. Tiravartvarit Chinawong นาย ถิรวรรษวริทธิ์ ชิณวงษ์ ศรีสะเกษ (ภาค 3) Ok
24 Mrs. Thaphanee Sakoolsirilerman นาง ฐาปนีย์ สกุลศิริเลอมาน ศรีสะเกษ (ภาค 3) Ok
25 Mrs. Sukanda Chombhucotra นาง สุกานดา ชมภูโคตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
26 Miss Chacriya Ngowsree น.ส. ชาคริยา เงาศรี ชุมพร (ภาค 4) Ok


รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน
Official - Volunteer Name List