ยกเลิก โครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 4 2020-03-15 - 2020-03-21
Cancel SSAT Bootcamp Kiroro #4
Kiroro, Japan
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
กรุงเทพฯ 10 คน
รวมทั้งสิ้น 10 คน
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 10 คน
No. Name ชื่อ Province YOB Register Status
1 Miss Nalina Pattamapitoon เด็กหญิง นลินา ปัทมพิฑูร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 11 (2012) Ok
2 Master Patthanadech Sae Jong เด็กชาย พัฒนเดช แซ่จง กรุงเทพฯ (ภาค 1) 11 (2012) Ok
3 Miss Chiraya Thansrisakul เด็กหญิง ชิรญา ตันศรีสกุล กรุงเทพฯ (ภาค 1) 15 (2008) Ok
4 Miss Kamolphan Phattarasomboon เด็กหญิง กมลพรรณ ภัทรสมบูรณ์ จันทบุรี (ภาค 1) 12 (2011) Ok
5 Master Setthapong Yordsathien เด็กชาย เศรษฐพงศ์ ยอดเสถียร สงขลา (ภาค 4) 18 (2005) Ok
6 Master Arus Nakanakorn เด็กชาย อรุษ นาคะนคร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 14 (2009) Ok
7 Miss Narita Tantipoj เด็กหญิง ณริฐา ต้นติพจป์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 10 (2013) Ok
8 Master Nabuddha Tantipoj เด็กชาย ณพุทร ต้นติพจป์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 12 (2011) Ok
9 Miss Nantnapat Thanatharakij เด็กหญิง นันท์นภัส ธนธรกิจ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 13 (2010) Ok
10 Master Krittanan Thanatharakij เด็กชาย กฤตนัน ธนธรกิจ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 11 (2012) Ok
สรุปจำนวนนักกีฬาตามปีเกิด
0 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Array คน 1 คน 1 คน 1 คน 1 คน 2 คน 3 คน 1 คน


รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน
Official - Volunteer Name List