ข้อมูลชมรมประจำจังหวัด

ชื่อจังหวัดน่าน
ชื่อชมรมประจำจังหวัดชมรมกีฬาโรลเลอร์สกี สมาคมกีฬาจังหวัดน่าน
เบอร์โทร ชมรมประจำจังหวัด 0970755715
email ชมรมประจำจังหวัด werapol435@gmail.com
ที่อยู่ ชมรมประจำจังหวัดเลขที่ 52 หมู่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดน่าน มีรายชื่อกรรมการบริหารชมรมดังนี้

1.นายบันฑิต ทองคำ ประธานชมรมโรลเลอร์สกี
2.นายอุกฤษ นวลคำวัง รองประธานคนที่ 1
3.นายสุริโย กันทา รองประธานคนที่ 2
4.นายพสิน สุปง กรรมการ
5.นายณัฐยุทธ กันตา กรรมการ
6.นายปริญญา อุทธวงค์ กรรมการ
7.นายกฤษชัย มะโนแสน กรรมการ
8.นายอนันต์ สายตา กรรมการ
9.นายมานพ อินแปลง กรรมการ
10.นายเอกชัย ตั้งเพชรศักดิ์กุล ฝ่ายพัฒนาเทคนิค
11.นางนิจุฬา กันตา ฝ่ายปฏิคม
12.นางจินตนา พลหลัก ฝ่ายประชาสัมพันธ์
13.นางสาวจารุพร สีรัง นายทะเบียน
14.นางสาวศุภลักษณ์ ศรีวิไชย เหรัญญิก
15.นายวีระพล สุภาวรรณ์ เลขานุการ

รับจดทะเบียนโดยสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566
Profile QR Code
รายชื่อนักกีฬา ของชมรม