ชื่องานภาษาไทย โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีระดับที่ 1 ครั้งที่ 7/2562 2019-08-29 - 2022-09-01
ชื่องานภาษาอังกฤษSSAT Ski Instructor Course Level 1 #7/2019
สถานที่จัดงานMt.Buller, Australia #7
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
Australia -
รายการฝึกอบรม
Status Location Events Category ผู้อบรม ผลการอบรม
3 Mt.Buller, Australia #7 Ski Alpine - Instructor Level 1
Above 15 Year 3 -
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามจังหวัด
Participant by Province

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
กรุงเทพฯ 1 คน
ปทุมธานี 1 คน
รวมทั้งสิ้น 2 คน
สุโขทัย 1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน