ชื่องานภาษาไทย โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีระดับที่ 1 ครั้งที่ 7/2562 2019-08-29 - 2022-09-01
ชื่องานภาษาอังกฤษSSAT Ski Instructor Course Level 1 #7/2019
สถานที่จัดงานMt.Buller, Australia #7
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
Australia
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ภาค Reginal 1 ภาค Reginal 2 ภาค Reginal 3 ภาค Reginal 4 ภาค Reginal 5
กรุงเทพฯ 1 คน
ปทุมธานี 1 คน
รวมทั้งสิ้น 2 คน
จาก 2 จังหวัด
สุโขทัย 1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน
จาก 1 จังหวัด
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 3 คน จาก