ชื่องานภาษาไทย ยกเลิก โครงการพัฒนาครูผู้สอนสโนว์บอร์ดระดับที่ 1 ครั้งที่ 11/2563 2020-03-12 - 2023-03-20
ชื่องานภาษาอังกฤษCancel SSAT Snowboard Instructor Course Level 1 #11/2020
สถานที่จัดงานKiroro, Japan #11 +81-135-34-7118
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ภาค Reginal 1 ภาค Reginal 2 ภาค Reginal 3 ภาค Reginal 4 ภาค Reginal 5
กรุงเทพฯ 2 คน
รวมทั้งสิ้น 2 คน
จาก 1 จังหวัด

จาก 0 จังหวัด

จาก 0 จังหวัด
นครศรีธรรมราช 1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน
จาก 1 จังหวัด

จาก 0 จังหวัด
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 3 คน จาก 2 จังหวัด
รายการฝึกอบรม
Status Location Events Category ผู้อบรม ผลการอบรม
10 Kiroro, Japan #11 Snowboard - Instructor Level 1
Above 15 Year 3 -