ยกเลิก โครงการพัฒนาครูผู้สอนสโนว์บอร์ดระดับที่ 1 ครั้งที่ 11/2563 2020-03-12 - 2023-03-20
Cancel SSAT Snowboard Instructor Course Level 1 #11/2020
Kiroro, Japan #11 +81-135-34-7118
รายชื่อผู้ร่วมอบรม Participation Name List

Kiroro, Japan #11

Snowboard - Instructor Level 1

Name ชื่อ Province Status
Mr. Nawin Amonwongwanit นาย นวิน อมรวงศ์วณิช กรุงเทพฯ (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Supiya Ngamhui น.ส. สุปิยา งามฮุย นครศรีธรรมราช (ภาค 4) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Kawin Kaentrakool นาย กวิน แก่นตระกูล กรุงเทพฯ (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ