ชื่องานภาษาไทย โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีระดับที่ 2 ครั้งที่ 6/2562 2019-01-23 - 2022-01-26
ชื่องานภาษาอังกฤษSSAT Ski Instructor Course Level 2 #6/2019
สถานที่จัดงานShiga Kogen, Japan #6
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ภาค Reginal 1 ภาค Reginal 2 ภาค Reginal 3 ภาค Reginal 4 ภาค Reginal 5

จาก 0 จังหวัด

จาก 0 จังหวัด
บุรีรัมย์ 1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน
จาก 1 จังหวัด

จาก 0 จังหวัด

จาก 0 จังหวัด
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 1 คน จาก 1 จังหวัด
รายการฝึกอบรม
Status Location Events Category ผู้อบรม ผลการอบรม
10 Shiga Kogen, Japan #6 Ski Alpine - Instructor Level 2
Above 15 Year 1 -